Slovenská socialistická republika

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Prejsť na: navigácia, hľadanie
Slovenská socialistická republika
1969 – ----
Štátny znak
znak
Geografia
Mapa štátu
Slovenská socialistická republika ako súčasť ČSSR
Hlavné mesto
Najvyšší bod
Gerlachovský štít (2 654,4 m n. m.)
Obyvateľstvo
Počet obyvateľov
4 537 290 (podľa sčítania ľudu z 1. decembra 1970)
Národnostné zloženie
Slováci, Maďari (národnostná menšina)
Štátny útvar
Vznik
1. januára 1969 (federalizácia Česko-Slovenska)
Zánik
K zániku štátu nedošlo, zmena názvu štátu 01-03-1990
Predchádzajúce štáty:
Česko-Slovensko Česko-Slovensko
Nástupnícke štáty:
---------- ----------

Slovenská socialistická republika (skratka SSR) je štát, ktorý vznikol na území Slovenska podľa článku 1. odsek /4/ ústavného zákona Národného zhromaždenia ČSSR č. 143/1968 Zb. o československej federácii dňa 1. januára 1969. Pod týmto názvom existoval novovzniknutý z historického hľadiska "druhý" Slovenský štát od svojho vzniku v roku 1969 až do roku 1990, kedy došlo podľa zákona k zmene názvu štátu na Slovenskú republiku. Názov štátu okrem štátnej formy republiky obsahoval teda i termín "socialistická" vo vzťahu k politickému systému, aký bol na jeho území v období od jeho vzniku do štátoprávnych zmien realizovaných v roku 1990. Hlavným mestom SSR bola Bratislava.

Dejiny[upraviť | upraviť zdroj]

Parlament /Národné zhromaždenie ČSSR/ schválil návrh Českej národnej rady a Slovenskej národnej rady na vydanie ústavného zákona o československej federácii na svojej 28. schôdzi dňa 27-10-1968. Podľa článku 1. odsek /4/ tohto ústavného zákona Česká socialistická republika a Slovenská socialistická republika tvorili Československú socialistickú republiku a podľa článku 1. odsek /5/ tohto ústavného zákona mali obidve republiky rešpektovať navzájom svoju suverenitu i suverenitu ČSSR, takisto ČSSR mala rešpektovať suverenitu oboch národných štátov. Na území vtedajšieho Česko- Slovenska teda existovali tri štáty od 01-01-1969, kedy nadobudol ústavný zákon o československej federácii účinnosť.

Národný parlament - Česká národná rada vznikol v roku 1968 podľa ústavného zákona o príprave federatívneho usporiadania ČSSR, avšak Slovenská národná rada existovala už od roku 1944 a kým po roku 1960 bolo jej postavenie v ČSSR takým, že bola národným orgánom štátnej moci a správy Československej socialistickej republiky na území Slovenska, tak od roku 1969 bola SNR najvyšším orgánom štátnej moci a zákonodarným orgánom Slovenskej socialistickej republiky. Dovtedajší výkonný orgán moci na Slovensku- Zbor povereníkov SNR, ktorý bol po roku 1960 navyše súčasťou Predsedníctva SNR, nahradila Vláda Slovenskej socialistickej republiky.

Hlavným mestom Slovenskej socialistickej republiky sa stala Bratislava, ktorá bola dovtedy hlavným mestom Slovenska s účinnosťou od 22-03-1968 podľa zákona SNR zo dňa 14-03-1968 č. 43/1968 Zb. o hlavnom meste Slovenska Bratislave.

Je na zváženie každého v spojitosti s dostupnými historickými dátami i taká komplikovaná problematika, či počas procesu normalizácie bola federácia a z nej plynúca deľba moci medzi ČSR, SSR a federálnymi inštitúciami ČSSR skôr de jure ako de facto, to vo vzťahu k tomu, akým spôsobom bola moc na území štátov rozdelená a sústredená i v rukách Komunistickej strany Československa, Komunistickej strany Slovenska a ďalších strán Národného frontu ČSSR, ČSR a SSR. Za zmienku a podrobný výskum ale stojí iste i to, že v období nasledujúcich dvadsiatich rokov od vzniku federácie nebolo vykonané ustanovenie veta prvá, odsek /2/ článku 142. ústavného zákona o československej federácii, ktoré svojim obsahom zakotvilo, že spolu s prijatím novej ústavy ČSSR budú prijaté i ústavy národných republík.

Postupné zákonné štátoprávne zmeny, ku ktorým dochádzalo na území Česko- Slovenska od roku 1989, prejavili sa i zmenou názvu štátov. Slovenská socialistická republika s účinnosťou od 01-03-1990 podľa článku 1. odsek /1/ ústavného zákona SNR č. 50/1990 Zb. o názve štátu, štátnom znaku, štátnej vlajke, štátnej pečati a o štátnej hymne Slovenskej republiky premenovaná bola na Slovenskú republiku a odvtedy existuje pod týmto názvom.

Ako bola štátna suverenita /zvrchovanosť/ SSR zakotvená v spomínanom článku 1. odsek /5/ ústavného zákona o československej federácii, tak opäť bola zakotvená zvrchovanosť i po premenovaní štátu a iných štátoprávnych zmenách s účinnosťou od 01-10-1992 v článku 1. /vo vtedajšom znení/ ústavného zákona SNR č. 460/1992 Zb. o Ústave Slovenskej republiky.

Slovenská republika nadobudla štátnu samostatnosť /neprítomnosť štátneho zväzku s iným štátom/ podľa článku 1. odsek /1/ ústavného zákona Federálneho zhromaždenia ČSFR č. 542/1992 Zb. o zániku Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky s účinnosťou od 01-01-1993 a možno tiež špekulovať, že jednostranne, alebo v rovine ústavno- právneho "potvrdenia" i podľa článku 112, odsek /2/ ústavného zákona ČNR č. 1/1993 Sb. o Ústave Českej republiky, ktorým bol zrušený na území Českej republiky ústavný zákon o československej federácii, teda ten zákon, ktorého ustanovenie upravovalo, že ČSSR premenovanú na ČSFR tvorili oba štáty.

Politika[upraviť | upraviť zdroj]

Predsedovia vlád SSR[upraviť | upraviť zdroj]

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]

Zdroje[upraviť | upraviť zdroj]