Smetník

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Kontajnery na triedenie odpadu

Smetník alebo smetiak je buď všeobecne nádoba na smeti (odpadky) alebo v užšom zmysle len (kedysi výlučne kovová) nádoba na odpadky (prípadne odpad) pri budove či na ulici na prechodné uloženie odpadkov pred ich definitívnym odvozom (iná než odpadkový kôš či veľkokapacitný kontajner). Zastarané (resp. podľa niektorých názorov nesprávne) označenie smetníka v užšom zmysle je popolnica, odborné označenie je zberná nádoba (v užšom zmysle, keďže zberná nádoba v širšom zmysle zahŕňa aj verejné odpadkové koše, veľkokapacitné kontajnery a pod.) a vyskytuje sa aj označenie nádoba na odpad (ktoré ale môže mať aj úplne všeobecný význam).[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12]

Kontajner[upraviť | upraviť zdroj]

Veľké smetníky upravené na vyklopenie do osobitne na to uspôsobeného automobilu sa volajú aj kontajner (staršie aj: kontejner); typicky sa vyskytujú pri bytových domoch. Ako kontajner sa ale označujú aj veľkokapacitné kontajnery (=veľkoobjemové kontajnery) na odpad (t. j. obyčajne hore otvorené veľmi veľké nádoby určené spravidla na občasný zber a následný odvoz najmä rozmerného domového alebo stavebného odpadu) alebo niekedy aj niektoré špecifické typy nádob na odpad, napr. kontajner na nebezpečný odpad či bioodpad, kontajner na textil a pod.[13][14][15][7][16][12][11]

Delenie zberných nádob/kontajnerov na komunálny a podobný odpad [17][upraviť | upraviť zdroj]

Slovenský názov Patrí sem Nepatrí sem Farba kontajnera
Komunálny odpad odpad, ktorý sa nevytriedil v iných kategóriach separácie odpadu papier, plast, sklo, biologicky rozložiteľný odpad z údržby zelene, objemný odpad (napr. nábytok, dvere, podlahoviny), horúci popol, horľavý odpad, kamene, zemina, stavebný odpad, uhynuté zvieratá, batérie, odpad, ktorý by ohrozil ľudské zdravie
Papier noviny, časopisy, kancelársky papier, reklamné letáky, krabice (ak nie sú kombinované s iným materiálom hliník, celofán), kartóny, papierové obaly, papierové vrecúška, papierová lepenka atď. mokrý, mastný alebo znečistený papier, asfaltový a dechtovaný papier, použité plienky a hygienické potreby, obaly z kombinovaných materiálov (viacvrstvové obaly od trvanlivého mlieka, džúsov, tetrapaky), kopírovací a samoprepisovací celofán
Plast PET fľaše od nápojov (ich objem je potrebné najskôr znížiť napr. zošliapnutím, stlačením), kelímky, igelitové vrecká, fólie, polystyrén, obaly z kozmetických produktov. PET fľaše od potravinárskych olejov, novodurové rúrky, obaly od nebezpečných látok, ako napr. motorových olejov, chemikálií, farieb, podlahové krytiny, vrstvené obaly.
Sklo nevratné obaly zo skla od nápojov, sklenené nádoby, tabuľové sklo, sklené črepy a pod. porcelán, keramika, autosklo, zrkadlá, TV obrazovky, veľmi znečistené fľaše a sklenené obaly (najmä pieskom), porcelán a keramika, zrkadlá, žiarovky a žiarivky, autosklo, sklo kombinované s iným materiálom (drôtené sklo).
Kovy kovy, potom plechovky od nápojov, konzervy (bez zvyškov potravín), drobné kovové predmety, drôty. PET fľaše od potravinárskych olejov, novodurové rúrky, obaly od nebezpečných látok, ako napr. motorových olejov, chemikálií, farieb, podlahové krytiny, vrstvené obaly.
Viacvrstvové kombinované materiály (VKM) viacvrstvové obaly od mlieka, smotany a iných mliečnych výrobkov, ovocných štiav a džúsov, vína, avivážnych prostriedkov a pod. viacvrstvové obaly od kávy, vreckových polievok, pudingov, práškov do pečiva, práškového cukru, korenín, nanukov, kakaového prášku a pod.
Bioodpad biologicky rozložiteľný odpad zo zelene, záhrad, vznikajúci pri záhradníckej a sadovníckej činnosti, tráva, malé konáre zo stromov, kvety, lístie, zelenina, ovocie, šupky z čistenia ovocia a zeleniny, zvyšky kávy a čaju. vlasy, výkaly psov a mačiek, fekálie, popol, zvyšky jedla a mäsa, potraviny v obaloch, uhynutá zver, kamene, škrupiny z vajec.

Zvoz[upraviť | upraviť zdroj]

Smetiaky v slovenských mestách bývajú pravidelne vyprázdňované v rámci komunálnych služieb, spravidla mestských alebo iných súkromných subjektov pôsobiacich v regióne, najčastejšie raz až dvakrát týždenne. Vyprázdňovanie smetiakov zabezpečuje tzv. smetiarske auto.[chýba zdroj]

Galéria[upraviť | upraviť zdroj]

Zdroje[upraviť | upraviť zdroj]

 1. smetník; smetiak. In: Krátky slovník slovenského jazyka
 2. Veľký slovensko-ruský slovník III. diel P-Q. Bratislava: Veda, S. 318
 3. Veľký slovensko-ruský slovník IV. diel R-Š. Bratislava: Veda, S. 400
 4. GAŠPARÍKOVÁ, Ž. et al. Slovensko-český slovník. Praha: SPN, 1986, S. 560
 5. IVANOVÁ-ŠALINGOVÁ, Mária; ŠALING, Samo; MANÍKOVÁ, Zuzana. Slovenčina bez chýb. Veľký Šariš : SAMO-AAMM, c1998. 399 s. ISBN 80-967524-3-x Chybné ISBN. S. 257.
 6. MIHÁL, J. ĎALŠIE PRIPOMIENKY K SLOVNÍKU SLOVENSKÉHO JAZYKA. In: Kultúra slova 3 1967 [1], S. 163
 7. a b Nemecko-slovenský technický slovník. 2. diel M-Z ;. 1. vyd. Bratislava : Alfa, 1993. ISBN 80-05-01193-8. S. 608.
 8. Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov [online]. Bratislava: Ministerstvo spravodlivosti SR, 2015-03-17, [cit. 2019-11-07]. Dostupné online.
 9. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch [online]. Bratislava: Ministerstvo spravodlivosti SR, 2015-11-13, [cit. 2019-11-07]. Dostupné online.
 10. MASÁR, Ivan. Niekoľko poznámok o jazyku románu Emigranti. Kultúra slova (Bratislava: Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV), 1979, č. 4, s. 122. Dostupné online [cit. 2019-11-07].
 11. a b Systém nakladania s komunálnymi odpadmi vrátane vytriedeného zberu v meste [online]. vrutky.sk, [cit. 2019-11-07]. Dostupné online.
 12. a b Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 4/2016 z 30. júna 2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a o zmene a doplnení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 13/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o zmene a doplnení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 12/2001 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení neskorších predpisov [online]. bratislava.blob.core.windows.net, [cit. 2019-11-07]. Dostupné online.
 13. ŠALING, Samo; IVANOVÁ-ŠALINGOVÁ, Mária; MANÍKOVÁ, Zuzana. Veľký slovník cudzích slov. 2. rev. a dopl. vyd. Veľký Šariš : SAMO-AAMM, 2000. 1328 s. ISBN 80-967524-6-4. S. 656.
 14. Kontajnery, popolnice, odpadkové koše – všetko pre odpadové hospodárstvo [online]. elkoplast.sk, [cit. 2019-11-07]. Dostupné online.
 15. Odpadkové koše, plastové nádoby na odpad a kontajnery, smetné nádoby [online]. meva.sk, [cit. 2019-11-07]. Dostupné online.
 16. kontajner. In: Slovník cudzích slov (akademický)
 17. https://www.odpady-portal.sk/Dokument/103148/ako-spravne-triedit-odpad.aspx