Styrén

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Styrén
Styrén
Styrén
Všeobecné vlastnosti
Sumárny vzorec C8H8
Synonymá etenylbenzén, vinylbenzén, fenyletylén
Vzhľad bezfarebná kvapalina (20 °C/1013hPa)
Fyzikálne vlastnosti
Molekulová hmotnosť 104.15 g/mol
Teplota topenia -30 °C
Teplota varu 145 °C (101,3 kPa)
Hustota 0.9 – 0,91 g/cm3
Rozpustnosť cca 320 mg/l (25 °C)
Teplota vzplanutia 31 – 34, 4 °C (101,3 kPa)
Teplota vznietenia 490°C (101,3 kPa)
Bezpečnosť
Globálny harmonizovaný systém
klasifikácie a označovania chemikálií
Hrozby
02 - horľavá látka 08 - látka nebezpečná pre zdravie 07 - dráždivá látka
Vety H H226 H315 H319 H332 H361d H372
Ďalšie informácie
Číslo CAS 100-42-5
EINECS číslo 202-851-5
Pokiaľ je to možné a bežné, používame jednotky sústavy SI.
Ak nie je hore uvedené inak, údaje sú za normálnych podmienok.
Ďalšie vlastnosti
zápach: ostrý, sladkastý
tlak pár : 6.67 – 12.66 (20- 30°C)
viskozita: 0.7 mPa.s
Limity na pracovisku (SK):
NPEL: Limity na pracovisku (SK):
Krátkodobý: 200 mg/m3
BMH: 901mg/l (zisťovaný faktor: kyselina mandľová a kyselina fenylglyoxylová)
Poznámka
Látka je zaradená do zoznamu EINECs.
Látka je v zozname prílohy VI Nariadenia (EC) 1272/2008 (CLP)

Styrén (fenyletylén, etylénbenzén, vinylbenzén) je nenasýtený uhľovodík, ktorý sa používa ako surovina na výrobu polystyrénu a syntetického kaučuku. Styrén je organická zlúčenina, chemický vzorec  C6H5CH=CH2. Tento derivát benzénu je bezfarebná olejovitá kvapalina sladkastej vône, ktorá sa ľahko vyparuje, na vzduchu oxiduje za tvorby peroxidov. V prírode se voľne nevyskytuje, môže byť produktom metabolického rozkladu kyseliny škoricovej. Styrén je zle rozpustný vo vode, avšak dobre sa rozpúšťa v organických rozpúšťadlách (alkoholyacetón a sírouhlík a pod.).

Použitie[upraviť | upraviť zdroj]

Je vyrábaný a/alebo dovážaný v rámci v množstvách 1 000 000 - 10 000 000 t/rok.

Táto látka sa používa pri výrobe produktov ako sú náterové látky, plniče, tmely, v plastikárskom a gumárenskom priemysle. Látka je využívaná tiež ako tzv. medziprodukt – teda pri výrobe ďalších látok. Najvýznamnejšie je využite styrénu ako monoméru pre výrobu polystyrénu,  príp. kopolymérov styrénu.

Polymerizácia[upraviť | upraviť zdroj]

Prítomnosť vinylovej skupiny dovoľuje styrénu polymerizovať. Komerčne významné  produkty sú polystyrén, kopolyméry akrylonitril-butadién-styrén, styrén-butadiénový kaučuk, styrén-izoprén-styrén, styrén-etylén/butylén-styrén), styrén-divinylbenzén, akrylonitril- styrénová živica a nenasýtené polestery používané v živiciach a termosetoch.  Tieto materiály sú používané v produktoch ako guma, plasty, izolačné materiály, laminát, rúry, súčasti automobilov a člnov, nádoby na potraviny a výstuže kobercov.

Vplyv na životné prostredie[upraviť | upraviť zdroj]

Najpravdepodobnejšie uvoľňovanie tejto látky do životného prostredia je v rámci priemyselného použitia styrénu: pri výrobe a spracovaní polymérov. Pri uvoľnení do ovzdušia sa styrén mení v benzaldehyd a formaldehyd. Polčas rozpadu v ovzduší je cca 2h.

Vplyv na zdravie ľudí[upraviť | upraviť zdroj]

narkotické a lokálne dráždivé účinky. Koncentrácia 70 ppm ešte nevyvoláva podráždenie, koncentrácia 200 ppm až 400 ppm vyvoláva nepríjemný pocit zápachu, nad 800 ppm sa prejavuje narkotický účinok, pri koncentrácii nad 1 300 ppm je dýchanie pár styrénu neznesiteľné.

Klasifikácia a označovanie[upraviť | upraviť zdroj]

V súlade s harmonizovanou klasifikáciou schválenou EÚ styrén je horľavou kvapalinou s parami a zároveň predstavuje nasledujúce nebezpečenstvá pre zdravie ľudí: spôsobuje poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii, spôsobuje vážne podráždenie očí, dráždi kožu, je škodlivý pri požití a je podozrenie, že spôsobuje poškodenie nenarodeného dieťaťa.

Iné projekty[upraviť | upraviť zdroj]

  • Spolupracuj na Commons Commons ponúka multimediálne súbory na tému Styrén

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]