Tiofén

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Tiofén
Tiofén
Tiofén
Všeobecné vlastnosti
Sumárny vzorec C4H4S
Fyzikálne vlastnosti
Molekulová hmotnosť 16,04 g/mol
Teplota topenia -38 °C /235,15 K
Teplota varu 83 °C /356,15 K
Teplota vzplanutia -9 °C
Medze výbušnosti 1,5% - 12,5%
Bezpečnosť
Globálny harmonizovaný systém
klasifikácie a označovania chemikálií
Hrozby
02 - horľavá látka07 - dráždivá látka
Európska klasifikácia látok
Hrozby
Veľmi horľavá látka
Veľmi
horľavá
(F)
Vety R 11-22-36-52/53
Vety S 16-23-24-61
Pokiaľ je to možné a bežné, používame jednotky sústavy SI.
Ak nie je hore uvedené inak, údaje sú za normálnych podmienok.

Tiofén je heterocyklická organická zlúčenina s jedným atómom síry v päťčlánkovom cykle. Je to bezfarebná kvapalina, ktorá je nerozpustná vo vode a je stavebnou jednotkou vitamínu H (biotín).