Preskočiť na obsah

Všeobecné obchodné podmienky

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Všeobecné obchodné podmienky (skr. VOP; iné názvy: obchodné podmienky, všeobecné podmienky, pri predaji aj (všeobecné) predajné podmienky, pri nákupe aj (všeobecné) nákupné podmienky) je súhrn dojednaní, na ktoré odkazuje (alebo ktoré priamo ako zvláštnu sekciu obsahuje) text nejakej zmluvy, a ktoré ich navrhovateľ používa pre väčší počet uzatváraných zmlúv určitého druhu. Ide teda o "technický" doplnok k zmluve.

Výraz "všeobecné obchodné podmienky" vznikol ako kalk nemeckého "Allgemeine Geschäftsbedingungen". Prívlastok "obchodný" tu neznamená len "týkajúci sa obchodnoprávnych vzťahov", ale znamená všeobecne "platný pri prevádzkovaní obchodu", čiže "biznisový". Najčastejšie je však aspoň jedna strana VOP podnikateľom.

Navrhovateľ VOP nemusí byť identický s navrhovateľom zmluvy. Často VOP dopredu pripraví jedna zo zmluvných strán, môže ich ale pripraviť aj tretia osoba alebo viac osôb súčasne.

VOP nemusia mať písomnú podobu, spravidla sú však pochopiteľne písomné.

VOP musia byť (podľa slovenského práva) prijaté obidvoma stranami. To znamená, že VOP musia byť pri prijatí návrhu zmluvy:

  • priamo súčasťou zmluvy (často ako časť písaná drobným písmom, či už v hlavnom texte alebo na rube papiera) alebo
  • k nej priložené alebo
  • (podľa § 273 Obchodného zákonníka) v obchodnoprávnych vzťahoch nemusia byť ani priložené, ak ide o VOP vypracované odbornými alebo záujmovými organizáciami (lebo sa v takom prípade predpokladá, že je ich text všeobecne známy)

Len odkaz v texte zmluvy na VOP teda (okrem posledného bodu) podľa slovenského práva nestačí. V zahraničí sa ale táto otázka často rieši inak.

Otázka, čo sa v špecifických prípadoch ešte dá považovať za "priloženie" k zmluve (napr. či stačí vyvesenie v prevádzkarni, link na internetovej stránke a pod.) je v detailoch pomerne sporná a medzinárodne sa rieši rôzne.

Zdroje[upraviť | upraviť zdroj]

  • HULMÁK, Milan. Uzavírání smluv v civilním právu. Vyd. 1. V Praze: C.H. Beck, 2008. xiii, 203 s. (Beckova edice právní instituty.) ISBN 978-80-7400-062-1.str. 61 a nasl.
  • Obchodný zákonník s rozsiahlym komentárom a judikatúrou po poslednej novele vykonanej zákonom NR SR č. 19/2007 Z.z. s účinnosťou od 1. februára 2007. Bratislava : Nová Práca, 2007. 765 s. ISBN 9788088929932.
  • CINKL, Jindřich, ed. et al. Encyklopedie zahraničního obchodu. 2., upr. a dopl. vyd. Praha; Bratislava : SNTL; Alfa, 1986.