Verejné zdravotné poistenie

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Verejné zdravotné poistenie je na Slovensku druh zdravotného poistenia. Na základe tohto poistenia sa poskytuje osobám uvedeným v kapitole Osobný rozsah za istých podmienok (ustanovených zákonom č. 280/2004 Z. z. o zdravotnom poistení) zdravotná starostlivosť a služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v rozsahu ustanovenom zákonom č. 577/2004 Z. z.

Riadi sa týmito zákonmi:

 • zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení;
 • zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

Delí sa na:

 • povinné verejné zdravotné poistenie
 • dobrovoľné verejné zdravotné poistenie

Osobný rozsah (= definícia verejne zdravotne poisteného)[upraviť | upraviť zdroj]

Povinné verejné zdravotné poistenie[upraviť | upraviť zdroj]

Povinne verejne zdravotne poistená je fyzická osoba, ktorá má trvalý pobyt na území Slovenska. Táto podmienka neplatí:

 • ak je zamestnaná v cudzine a je zdravotne poistená na území štátu, v ktorom vykonáva činnosť zamestnanca,
 • ak je zamestnancom služobného úradu a dlhšie ako 6 mesiacov po sebe pôsobí zamestnanec v zahraničí,
 • ak vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť a je zdravotne poistená na území štátu, v ktorom vykonáva túto činnosť,
 • ak sa dlhodobo zdržiava v zahraničí a tam je zdravotne poistená – dlhodobo na tieto účely sa rozumie viac ako 6 kalendárnych mesiacov po sebe nasledujúcich.

Povinne verejne zdravotne poistená je aj fyzická osoba, ktorá nemá trvalý pobyt na území Slovenska, ak nie je zdravotne poistená v inom členskom štáte Európskej únie alebo v zmluvnom štáte Dohody o Európskom hospodárskom priestore a vo Švajčiarskej konfederácii (ďalej len členský štát) a:

 • je zamestnaná u zamestnávateľa, ktorý má sídlo alebo stálu prevádzkareň na území Slovenskej republiky,
 • je azylant,
 • je študent z iného členského štátu alebo zahraničný študent študujúci na škole v Slovenskej republiky na základe medzinárodnej zmluvy,
 • je maloletý cudzinec, ktorý sa zdržiava na území Slovenskej republiky bez zákonného zástupcu alebo fyzickej osoby zodpovednej za jeho výchovu a poskytuje sa mu starostlivosť v zariadení, v ktorom je umiestnený na základe rozhodnutia súdu,
 • je cudzinec zaistený na území Slovenskej republiky,
 • je vo väzbe alebo vo výkone trestu odňatia slobody.

Dobrovoľné verejné zdravotné poistenie[upraviť | upraviť zdroj]

Dobrovoľne verejne zdravotne poistená môže byť fyzická osoba, ktorá má trvalý pobyt na území Slovenska, nie je povinne verejne zdravotne poistená (pozri vyššie) a nie je zdravotne poistená v inom členskom štáte.

Vznik poistenia[upraviť | upraviť zdroj]

Povinné verejné zdravotné poistenie[upraviť | upraviť zdroj]

Povinné verejné zdravotné poistenie osôb s trvalým pobytom vzniká:

 • narodením
 • získaním trvalého pobytu na území Slovenska
 • zánikom zdravotného poistenia na území štátu, v ktorom mal sídlo jej zamestnávateľ
 • zánikom zdravotného poistenia počas pobytu v cudzine, ak bol poistenec služobne vyslaný
 • zánikom SZČO v cudzine
 • zánikom zdravotného poistenia v cudzine

Povinné verejné zdravotné poistenie osôb bez trvalého pobytu vzniká:

 • zamestnanec cudzí štátny príslušník
 • SZČO cudzí štátny príslušník
 • azylant
 • zahraničný študent
 • maloletý cudzinec
 • cudzinec zaistený, vo väzbe alebo vo výkone trestu odňatia slobody

Uvedené sa vzťahuje aj na štátnych príslušníkov Slovenskej republiky, ak tu z rôznych dôvodov nemajú trvalý pobyt.

Dobrovoľné verejné zdravotné poistenie[upraviť | upraviť zdroj]

Dobrovoľné zdravotné poistenie vzniká dňom prihlásenia do poisťovne (komerčnej).

Zánik poistenia[upraviť | upraviť zdroj]

Povinné verejné zdravotné poistenie[upraviť | upraviť zdroj]

Povinné verejné zdravotné poistenie osôb s trvalým pobytom zaniká:

 • vznikom zdravotného poistenia na území štátu, v ktorom má sídlo zamestnávateľ
 • vznikom zdravotného poistenia počas pobytu v cudzine, ak bol poistenec vyslaný
 • vznikom SZČO v cudzine
 • vznikom zdravotného poistenia v cudzine
 • zánikom trvalého pobytu na území Slovenska
 • smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho

Povinné verejné zdravotné poistenie osôb bez trvalého pobytu zaniká:

 • zánikom zamestnania u cudzieho štátneho príslušníka
 • zánikom SZČO u cudzieho štátneho príslušníka
 • zánikom udelenia azylu
 • zánikom štúdia zahraničného študenta
 • zánikom umiestnenia maloletého cudzinca
 • zánikom zaistenia, väzby alebo výkonu trestu odňatia slobody cudzinca
 • smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho

Dobrovoľné verejné zdravotné poistenie[upraviť | upraviť zdroj]

Dobrovoľné verejné zdravotné poistenie zaniká dňom odhlásenia zo zdravotnej poisťovne.

Zdravotná starostlivosť uhrádzaná poisťovňou[upraviť | upraviť zdroj]

Na základe zmluvného poistenia so zdravotnou poisťovňou má poistenec právo na:

 • preventívne prehliadky
 • neodkladná zdravotná starostlivosť – náhla zmena zdravotného stavu bezprostredne ohrozujúca život (napr. pôrod)
 • neodkladná preprava osoby do zdravotného zariadenia
 • preprava osoby medzi zdravotnými zariadeniami
 • diagnostické vyšetrenia

Zdravotná starostlivosť neuhrádzaná poisťovňou[upraviť | upraviť zdroj]

Zdravotná starostlivosť, ktorej výkon si platí sám pacient:

 • interupcia
 • sterilizácia
 • umelá oplodnenie
 • testy na alkohol
 • kozmetické operácie, pokiaľ to nie je zdravotná indikácia
 • vyšetrenia pre administratívne dôvody

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]

Zdroje a externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]