Vysvedčenie

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Vysvedčenie je úradné, písomné potvrdenie nejakého stavu, nejakej skutočnosti. Napr. výročné, polročné, maturitné, školské, lekárske a podobne[1].

Vysvedčenie o maturitnej skúške[upraviť | upraviť zdroj]

Je úradný doklad, ktorý škola vydá žiakovi po úspešnom vykonaní maturitnej skúšky. Spravidla má byť vydané najneskôr do piatich dní od konania poslednej časti maturitnej skúšky. Toto vysvedčenie obsahuje hodnotenie žiaka v jednotlivých predmetoch externej časti maturitnej skúšky vrátane percentilu a všetkých foriem internej časti maturitnej skúšky. Na vysvedčení sa uvedie dátum konania poslednej časti maturitnej skúšky.[2]

Obsah školského vysvedčenia[upraviť | upraviť zdroj]

Každá vysvedčenie obsahuje: štátny znak Slovenska, názov školy, ročník, triedu, rok školskej dochádzky, školský rok, číslo žiaka v triednom výkaze alebo v protokole a údaje o žiakovi, ku ktorým patrí meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, rodné číslo, štátna príslušnosť a národnosť.

Okrem toho je na vysvedčení uvedené: súhrnné hodnotenie žiaka, celkové hodnotenie žiaka, miesto a dátum vydania vysvedčenia, odtlačok úradnej pečiatky so štátnym znakom vyhotovený v červenej farbe, podpis riaditeľa a podpis triedneho učiteľa.[3]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. http://slovniky.juls.savba.sk
  2. § 90 zákona č. 245/2008 Z. z.
  3. § 1 a 2 zákona č. 326/2008 Z. z.

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]

Galéria[upraviť | upraviť zdroj]