Wikipédia:GNU Free Documentation License

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Na tejto stránke je zverejnený plný text licencie GNU FDL. Za týchto podmienok je možné používať a šíriť text článkov Wikipédie. Podľa licencie je jediným právne záväzným textom originálna anglická verzia, tento text pochádza z úradného prekladu do slovenčiny na stránke Slovenského národného korpusu. Ďalšie informácie o autorskom práve textov na Wikipédii nájdete na stránke Wikipédia:Autorské práva.


GNU licencia na slobodné šírenie dokumentácie
Verzia 1.2, november 2002
Copyright © 2000, 2001, 2002 Free Software Foundation, Inc,
 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA  02110-1301 USA

Vytváranie a šírenie doslovných kópií tohto licenčného dokumentu je
povolené, nie je povolená zmena znenia tohto dokumentu.

0. Preambula

Cieľom tejto licencie je zaistiť, aby bol návod na použitie, učebnica
alebo iný funkčný a užitočný dokument "slobodný". Slobodný v tom zmysle,
aby ktokoľvek mohol kopírovať a ďalej šíriť daný dokument v neupravenom
alebo upravenom znení, nekomerčným alebo komerčným spôsobom. Táto
licencia zároveň umožňuje autorom a vydavateľom získať na neobmedzenú
dobu uznanie za svoju prácu, pričom ich zbavuje zodpovednosti za
modifikácie textu vykonané inými osobami. 

Táto licencia je typ tzv. "copyleft", čo znamená, že dielo odvodené od
pôvodného dokumentu sa stáva slobodným v rovnakom duchu. Táto licencia
dopĺňa Všeobecnú verejnú licenciu GNU (GNU General Public License),
ktorá je licenciou typu copyleft a je vypracovaná pre slobodne šíriteľný
softvér.

Táto licencia bola vytvorená pre návody na používanie slobodne
šíriteľného softvéru, pretože slobodne šíriteľný softvér si vyžaduje
slobodne šíriteľnú dokumentáciu, t. j. slobodne šíriteľný program musí
mať také návody na použitie, ktoré by poskytovali rovnakú slobodu ako
daný softvér. Táto licencia nie je platná len pre softvérové manuály.
Možno ju použiť pre akýkoľvek text bez ohľadu na obsah alebo formu
zverejnenia. Odporúčame túto licenciu najmä pre tie diela, ktoré slúžia
na vzdelávacie alebo referenčné účely. 

1. Využitie a definície

Túto licenciu je možné uplatniť v prípade akéhokoľvek návodu na použitie
alebo iného diela na akomkoľvek médiu, ak bude obsahovať oznam, ktorý
doň vložil držiteľ autorských práv, o tom, že daný dokument môže byť
šírený v súlade s ustanoveniami tejto licencie. Takýto oznam dáva
bezodplatné a časovo neobmedzené povolenie platné na celom svete
používať takéto dielo, ak budú dodržané podmienky stanovené v tejto
licencii. Doluuvedené slovo "dokument" sa vzťahuje na každý takýto návod
na použitie alebo dielo. Nadobúdateľom licencie môže byť ktokoľvek z
verejnosti (ďalej len "vy"). Podmienky licencie prijímate, ak
kopírujete, upravujete alebo rozširujete dielo spôsobom, ktorý podľa
autorského zákona vyžaduje povolenie. 

"Modifikovaná verzia" dokumentu je každé dielo, ktoré obsahuje daný
dokument alebo jeho časť v doslovnom alebo upravenom znení a/alebo jeho
preklad do iného jazyka. 

"Sekundárna časť" dokumentu je dodatok k dokumentu alebo úvodná časť
dokumentu s vlastným názvom, ktorá sa pojednáva výhradne o vzťahu
vydavateľov alebo autorov dokumentu k jeho nosnej téme (prípadne k
súvisiacim témam) a neobsahuje žiadnu informáciu, ktorá by sa priamo
týkala danej témy. (Napríklad, ak je dokument čiastočne učebnica
matematiky, za sekundárnu možno považovať takú časť, ktorá nevysvetľuje
nič z matematiky). Vzťah vydavateľov a autorov by mohol pojednávať o ich
historickom prepojení s témou alebo príbuznými témami, prípadne o ich v
právnom, obchodnom, filozofickom, etickom alebo politickom postoji k
nim.

"Invariantné časti" sú niektoré sekundárne časti dokumentu, ktorých
názvy, pretože označujú invariantné časti, sú uvedené v ozname o
zverejnení dokumentu podľa tejto licencie. Ak niektorá časť nevyhovuje
stanovenej definícii sekundárnej časti, nemôže byť uvedená ako
invariantná. Dokument môže obsahovať nulový počet invariantných častí.
Ak dokument neoznačuje žiadne časti ako invariantné, to znamená, že v
ňom žiadne nie sú.

"Texty na obale" sú krátke texty, ktoré sú uvedené pod názvom "Text na
prednej strane obalu" a "Text na zadnej strane obalu", a sú súčasťou
oznamu o šírení dokumentu podľa tejto licencie. Text na prednej strane
obalu môže mať najviac päť slov, text na zadnej strane obalu môže mať
najviac dvadsaťpäť slov. 

"Priezračná" kópia dokumentu je strojovo-čitateľná kópia, ktorá je
prezentovaná vo verejne dostupnom formáte vhodnom na jednoduché
revidovanie dokumentu pomocou všeobecných textových editorov alebo (pri
obrázkoch zložených z pixelov) pomocou všeobecných programov na
maľovanie, alebo (pri kreslení) pomocou niektorého bežne dostupného
kresliarskeho programu. Formát priezračnej kópie musí byť vhodný ako
vstup pre textové formátovacie programy alebo pre automatizovaný preklad
do rôznych formátov vhodných ako vstup pre textové formátovacie
programy. Kópiu urobenú v inak priezračnom formáte, ktorý s prítomnými
alebo neprítomnými štruktúrnymi značkami (mark up) bráni následnej
modifikácii zo strany čitateľov, prípadne odrádza od modifikácie, nie je
možné považovať za priezračnú. Obrázkový formát nie je priezračný, ak je
použitý na akékoľvek väčšie množstvo textu. Kópia dokumentu, ktorá nie
je "priezračná", sa nazýva "nepriezračná".

Príklady vhodných formátov priezračných kópií sú napríklad jednoduchý
formát ASCII bez štruktúrnych značiek, vstupný formát pre Texinfo,
vstupný formát pre LaTeX, SGML alebo XML s použitým verejne dostupným
DTD a štandardom zodpovedajúci jednoduchý HTML formát, PostScript alebo
PDF, ktoré sú navrhnuté tak, aby boli modifikovateľné človekom. Príklady
priezračných obrázkových formátov sú PNG, XCF a JPG. Nepriezračné
formáty obsahujú proprietárne formáty, ktoré možno čítať a upravovať len
pomocou proprietárnych textových procesorov, SGML alebo XML, pre ktoré
DTD, prípadne nástroje na spracovanie nie sú všeobecne dostupné, ako aj
strojovo generované HTML, PostScript alebo PDF, ktoré sú produktom
niektorých textových procesorov len pre potreby výstupu.

"Titulná stránka" v prípade tlačenej knihy je reprezentovaná samotnou
titulnou stránkou a ďalšími stránkami potrebnými pre čitateľné uvedenie
textu, ktorý sa musí, podľa tejto licencie, nachádzať na titulnej
stránke. V prípade diela vo formátoch, ktoré nemajú žiadnu titulnú
stránku, pojem "titulná stránka" označuje text zverejnený v tesnej
blízkosti najvýraznejšie uvedeného názvu diela pred začiatkom hlavného
textu diela.

Časť "nazvaná XYZ" je pomenovanou jednotkou dokumentu, ktorej názov je
buď  presne XYZ alebo ktorej názov obsahuje XYZ v zátvorkách za textom
v prípade prekladu XYZ do iného jazyka. XYZ tu reprezentuje názov
niektorej časti uvedenej ďalej, ako napríklad "Poďakovanie",
"Venovanie", "Autorovo osvedčenie" alebo "História". "Zachovať názov"
takejto časti v prípade modifikácie dokumentu znamená, že daná časť bude
mať naďalej "názov XYZ" v súlade s touto definíciou.

Popri ozname o platnosti tejto licencie pre daný dokument môže dokument
obsahovať oznámenie o neposkytnutí záruky. Neposkytnutie záruky je
súčasťou odkazu na túto licenciu, avšak len špeciálne v tejto
súvislosti: akékoľvek iné dôsledky, ktoré by oznam o neposkytnutí záruky
mohol navodzovať, sú neplatné  a nemajú vplyv na znenie a význam tejto
licencie. 

2. Doslovné kopírovanie

Dokument je povolené kopírovať a rozširovať na akomkoľvek médiu, na
komerčné alebo nekomerčné účely, ak táto licencia, oznam o autorskom
práve a oznam o platnosti tejto licencie pre daný dokument budú uvedené
na všetkých kópiách, a ak nebudú pridané žiadne iné podmienky k
podmienkam stanoveným v tejto licencii. Nie je povolené použiť technické
opatrenia zabraňujúce a kontrolujúce čítanie alebo kopírovanie
vytvorených alebo rozširovaných kópií. Za vytvorenie kópií je možné
prijať kompenzáciu. Ak bude rozširovaný dostatočne veľký počet kópií,
musia byť dodržané podmienky podľa odseku 3.

Kópie môžete požičať za rovnakých podmienok, ako je uvedené vyššie,
a takisto ich verejne prezentovať.

3. Výroba veľkého počtu kópií

Ak kópie dokumentu vydávate v tlačenej forme (alebo vydávate kópie na
médiách, ktoré tlačený obal zvyčajne majú ) a ich počet prevyšuje 100
kópií a ak oznam o licencii pre daný dokument vyžaduje uverejnenie
textov na obale, musíte kópie vložiť do obalu so zreteľným a čitateľným
príslušným textom, to znamená, že texty určené na prednú stranu obalu
budú uvedené na jeho prednej strane a texty určené na zadnú stranu obalu
budú uvedené na jeho zadnej strane. Každá strana obalu osobitne vás
takisto musí zreteľne a čitateľne uvádzať ako vydavateľa kópií. Predná
strana obalu musí uvádzať úplný názov so všetkými slovami názvu rovnako
výraznými a viditeľnými. Na obal môžete pridať ďalší materiál. Ak sa v
prípade kopírovania zmeny  týkajú len obalu, pričom názov dokumentu
zostáva zachovaný, a ak sú splnené horeuvedené podmienky stanovené pre
obal, je možné považovať takéto kopírovanie v ostatných ohľadoch za
doslovné.

Ak sú texty určené na uvedenie na ktorejkoľvek strane obalu príliš
rozsiahle z hľadiska čitateľnosti, musíte prvú časť textov v poradí
uviesť na nový obal (v primeranom rozsahu), a so zvyšnými časťami textov
pokračovať na vedľajších stranách.

V prípade, že vydávate alebo rozširujete nepriezračné kópie dokumentu v
počte vyššom než 100, musíte alebo pridať strojovo-čitateľnú priezračnú
kópiu ku každej nepriezračnej kópii, alebo v každej nepriezračnej kópii,
prípadne pri nej uviesť umiestnenie dokumentu v rámci počítačovej siete,
ku ktorej má široká verejnosť prístup a možnosť stiahnuť si pomocou
bežných verejne dostupných protokolov úplnú priezračnú kópiu dokumentu,
bez pridaných materiálov. Pri druhom postupe musíte na začiatku
rozširovania značného množstva nepriezračných kópií prezieravo
zabezpečiť, aby bola priezračná kópia dostupná na uvedenej adrese aspoň
jeden rok od dátumu posledného rozširovania nepriezračnej kópie daného
vydania na verejnosti (priamo alebo prostredníctvom vašich zástupcov
predaja, prípadne maloobchodnej siete).

Pred rozšírením akéhokoľvek veľkého množstva kópií sa odporúča, ale nie
je to nevyhnutné, aby ste kontaktovali  autorov dokumentu, a to v
dostatočnom predstihu, aby vám mohli poskytnúť najnovšiu verziu
dokumentu.

4. Úpravy

Modifikovanú verziu dokumentu môžete kopírovať a rozširovať v súlade s
horeuvedenými podmienkami v častiach 2 a 3 za predpokladu, že
modifikovanú verziu zverejníte presne pod touto licenciou, pričom
modifikovaná verzia bude plniť funkciu dokumentu, čím právo na šírenie a
ďalšiu úpravu modifikovanej verzie prechádza na každého, kto vlastní jej
kópiu. Navyše ste povinný v modifikovanej verzii vykonať nasledujúce
opatrenia:

A. na titulnej strane (a na stranách obalu, ak je použitý) uviesť
odlišný názov, než je názov pôvodného dokumentu, a iný, než názvy
predchádzajúcich verzií (ktoré, ak existovali, musia byť uvedené v časti 
"História"). Názov zhodný s názvom predchádzajúcej verzie môžete použiť
v prípade, že pôvodný vydavateľ danej verzie s tým súhlasí;

B. na titulnej strane uviesť ako autorov jednu, prípadne viacero
fyzických osôb alebo právnických osôb zodpovedných za autorstvo úprav
danej modifikovanej verzie spolu s aspoň piatimi hlavnými autormi
pôvodného dokumentu (všetkými autormi, ak ich je menej než päť), pokiaľ
vás od tejto povinnosti neoslobodia; 

C. na titulnej strane uviesť meno vydavateľa modifikovanej verzie, a to
v informácii o vydavateľovi;

D. uviesť v dokumente v nezmenenom znení všetky oznamy o autorských právach;

E. pridať oznam o autorských právach vzťahujúcich sa na vašu modifikáciu
k ostatným oznamom o autorských právach; 

F. hneď za oznamy o autorských právach uviesť oznam o licencii, ktorý
umožňuje verejne používať modifikovanú verziu v súlade s podmienkami
stanovenými v tejto licencii tak, ako sa uvádza nižšie v dodatku k tejto
licencii; 

G. v ozname o licencii zachovať nezmenené úplné znenie zoznamu
invariantných častí a textov určených na zverejnenie na obale uvedených
v ozname o licencii pre daný dokument;

H. pripojiť nezmenenú kópiu tejto licencie;

I. uviesť v nezmenenom znení časť s názvom "História", uviesť jej
nezmenený názov a pripojiť k nemu položku obsahujúcu minimálne názov,
rok vydania, nových autorov a vydavateľa modifikovanej verzie v súlade s
textom uvedeným na titulnej strane. Ak dokument nemá časť nazvanú
"História", vytvoriť takúto časť a uviesť v nej názov, rok vydania,
autorov a vydavateľa dokumentu v súlade s informáciou na titulnej
strane, pripojiť text s popisom modifikovanej verzie tak, ako je
ustanovené v predchádzajúcej vete;

J. zachovať v dokumente v nezmenenom znení sieťové umiestnenie, ak je
uvedené, umožňujúce verejný prístup k priezračnej kópii daného
dokumentu, ako aj adresy uvedené v dokumente umožňujúce prístup k
predchádzajúcim verziám, z ktorých sa čerpalo. Adresy môžu byť uvedené v
časti "História". Nemusíte uviesť adresu diela, ktoré vyšlo štyri roky
pred zverejnením daného dokumentu, alebo ak pôvodný vydavateľ verzie, na
ktorú dokument odkazuje, s tým súhlasí;

K. zachovať názov každej časti "Poďakovanie" a časti "Venovanie"
a takisto zmysel a tón jednotlivých v nej uvedených poďakovaní a/alebo
venovaní prispievateľa;

L. uviesť všetky invariantné časti dokumentu bez zmeny ich textu a
názvu. Číslovanie časti alebo jeho ekvivalent sa nepovažuje za súčasť
názvu časti;

M. odstrániť všetky časti označené názvom "Autorovo osvedčenie", ktoré
nesmú byť súčasťou modifikovanej verzie;

N. neuviesť žiadnu časť dokumentu pod názvom "Autorovo osvedčenie",
neuviesť žiadnu časť dokumentu pod rovnakým názvom, ktorý má ktorákoľvek
invariantná časť;

O. uviesť v nezmenenom znení akýkoľvek oznam o neposkytnutí záruky.

Ak modifikovaná verzia obsahuje nové úvodné časti alebo prílohy, ktoré
môžu byť považované za sekundárne časti a ktoré neobsahujú materiál
kopírovaný z dokumentu, môžete podľa vlastného uváženia označiť niektoré
alebo všetky takéto časti za invariantné. V takom prípade pridajte ich
názvy do zoznamu invariantných častí v  ozname o licencii pre danú
modifikovanú verziu. Názvy nových častí musia byť odlišné od ostatných
názvov častí. Môžete pripojiť časť nazvanú "Autorovo osvedčenie", ak
táto obsahuje výlučne osvedčenie pre danú modifikovanú verziu zo strany
tretích strán, napríklad vyhlásenie o revízii alebo odporúčanie textu
niektorej inštitúcie ako smerodajnej definície štandardu.

K zoznamu existujúcich textov uvádzaných na obale modifikovanej verzie
môžete priložiť pasáž v rozsahu najviac päť slov ako text prednej strany
obalu a  pasáž v rozsahu najviac dvadsaťpäť slov ako text zadnej strany
obalu. Každá fyzická alebo právnická osoba má právo pridať (pridanie
zabezpečiť) len jednu časť textu na prednú stranu obalu a len jednu časť
textu na zadnú stranu obalu. Ak ten istý obal dokumentu už obsahuje text
obalu, ktorý ste predtým pridali vy alebo ako nejaký prostredník tej
istej fyzickej alebo právnickej osoby, za ktorú vystupujete, nemôžete
pridať ďalší text, avšak môžete nahradiť pôvodný text po výslovnom
súhlase predchádzajúceho vydavateľa, ktorý predchádzajúcu verziu textu
pridal. Autor(i) a vydavatel(ia) dokumentu nedávajú touto licenciou
povolenie použiť ich mená na reklamné účely, v ktorých by sa tvrdilo či
naznačovalo, že ktorákoľvek modifikovaná verzia dostala ich osvedčenie.


5. Kombinovanie dokumentov

Dokument môžete kombinovať s inými dokumentmi zverejnenými pod touto
licenciou, ak budú dodržané podmienky z horeuvedenej časti 4 o
modifikovaných verziách, a to za predpokladu, že zaradíte do kombinácie
všetky invariantné časti všetkých pôvodných dokumentov, a to
v nezmenenej podobe, že ich všetky uvediete ako invariantné časti vášho
kombinovaného diela v ozname o licencii a že v kombinovanom diele
zachováte v nezmenenom znení všetky oznamy o neposkytnutí záruky. 

Kombinované dielo musí obsahovať len jednu kópiu tejto licencie,
viacnásobné zhodné invariantné časti môžu byť nahradené jednou kópiou.
Ak sa vyskytnú viacnásobné invariantné časti s rovnakým názvom, ale
rôznym obsahom, vytvorte jedinečný názov pre každú takúto časť tak, že
na jeho konci uvediete meno pôvodného autora alebo vydavateľa danej
časti v zátvorkách, ak je verejne známy, alebo tak, že pridáte jedinečné
číslo. Urobte rovnakú úpravu názvu v zozname invariantných častí v
ozname o licencii v kombinovanom diele.

V kombinovanom diele musíte všetky časti nazvané "História" z
jednotlivých pôvodných dokumentov zlúčiť a vytvoriť jednu časť s názvom
"História"; podobne musíte zlúčiť všetky časti s názvom "Poďakovanie" a
všetky časti s názvom "Venovanie". Všetky časti s názvom "Autorovo
osvedčenie" musíte vyradiť z kombinovaného dokumentu.

6. Zborník dokumentov

Môžete vytvoriť zborník pozostávajúci z pôvodného dokumentu a ďalších
dokumentov, ktoré boli zverejnené podľa tejto licencie, a nahradiť
individuálne kópie tejto licencie v dokumentoch zborníka jednou kópiou
tejto licencie, ktorá bude súčasťou zborníka, ak budú dodržané všetky
ostatné podmienky stanovené v tejto licencii pre doslovné kopírovanie
jednotlivých dokumentov.

Z takéhoto zborníka môžete vyňať jeden dokument a šíriť ho individuálne
na základe tejto licencie, ak táto licencia bude jeho súčasťou a ak budú
dodržané všetky ostatné podmienky stanovené v tejto licencii pre
doslovné kopírovanie.

7. Zlúčenie s autonómnymi dielami

Spojením dokumentu alebo jeho derivátov s inými autonómnymi a
nezávislými dokumentmi alebo dielami do jednej alebo na jednu jednotku
nosiča s cieľom uchovať ich alebo distribuovať vzniká "zlúčený
dokument", a to v prípade, ak sa autorské právo vyplývajúce zo zlúčeného
dokumentu nepoužije na obmedzovanie práv používateľov zlúčeného
dokumentu nad rámec stanovený jednotlivými zložkami zlúčeného dokumentu.
Ak sa dokument stane súčasťou zlúčeného dokumentu, táto licencia neplatí
pre ostatné diela obsiahnuté v zlúčenom dokumente, ak tieto nie sú
dielami odvodenými z daného dokumentu. 

Ak sa požiadavka o zverejnení textov na obale, stanovená v časti 3 tejto
licencie, týka týchto kópií dokumentu v zlúčenom dokumente a ak dokument
predstavuje menej než polovicu zlúčeného dokumentu, texty určené na
zverejnenie na obale dokumentu môžu byť umiestnené na obal, ktorý
vymedzuje dokument v zlúčenom dokumente, prípadne na elektronický
ekvivalent obalu, ak je dokument v elektronickej forme. V ostatných
prípadoch musia byť texty uvedené na tlačenom obale, ktorý vymedzuje
celý zlúčený dokument.

8. Preklad

Preklad sa považuje za druh modifikácie a z toho vyplýva, že môžete
rozširovať preklady dokumentu v súlade s podmienkami uvedenými v časti
4. Nahrádzanie invariantných častí prekladom si vyžaduje zvláštne
povolenie  držiteľa autorských práv, avšak môžete uviesť preklad
niektorých, prípadne všetkých invariantných častí spolu s pôvodnými
verziami daných invariantných častí. V dokumente môžete uviesť preklad
tejto licencie, všetkých oznamov o licencii zahrnutých v dokumente a
všetkých oznamov o neposkytnutí záruky, a to za predpokladu, že v
dokumente uvediete aj pôvodný text licencie v anglickom jazyku, pôvodné
verzie oznamov o licencii a oznamov o neposkytnutí záruky. V prípade
rozdielov vo význame medzi textom prekladu a textom pôvodnej verzie
licencie, alebo oznamu o licencii, alebo oznamu o neposkytnutí záruky,
je právne záväzným textom text pôvodnej verzie.

Ak sa časť dokumentu nazýva "Poďakovanie", "Venovanie" alebo "História",
podmienka (časť 4) o "zachovaní názvu" (časť 1) bude splnená zmenou
aktuálneho názvu.

9. Koniec platnosti licencie

Nie ste oprávnený kopírovať, upravovať, previesť užívateľské právo na
inú osobu alebo rozširovať dokument inak ako v súlade s podmienkami
uvedenými v tejto licencii. Akákoľvek iná snaha kopírovať, upravovať,
prevádzať užívateľské práva alebo rozširovať dokument je nezákonná
a automaticky vás zbaví práva udeleného touto licenciou. Práva tretích
strán, ktoré získali kópie dokumentu alebo práva k dokumentu od vás na
základe tejto licencie, zostávajú v platnosti, pokiaľ dodržiavajú
podmienky stanovené v tejto licencii.

10. Budúce úpravy tejto licencie

Free Software Foundation má právo vydávať nové a upravené verzie GNU
licencie na slobodné šírenie dokumentácie. Tieto nové revidované verzie
budú mať podobný charakter ako súčasná verzia, avšak môžu sa odlišovať v
detailoch, aby novým spôsobom riešili nové problémy alebo záležitosti
(pozri http://www.gnu.org/copyleft).

Každá verzia licencie je označená vlastným číslom. Ak dokument uvádza,
že podlieha niektorej konkrétnej verzii tejto licencie, prípadne
"všetkým ďalším verziám", máte možnosť riadiť sa podmienkami alebo
uvedenej verzie, alebo ktorejkoľvek následnej verzie, ktorú zverejnila
(nie však vo forme návrhu) nadácia Free Software Foundation. Ak dokument
číslo verzie tejto licencie neobsahuje, môžete si vybrať akúkoľvek
z verzií (nie však ako návrh) vydaných nadáciou Free Software
Foundation.

Dodatok: Ako použiť licenciu pre dokumenty.

Do vytvorených dokumentov, ktoré ste napísali, vložte kópiu tejto
licencie a uveďte v nich nasledujúci oznam o autorskom práve a oznam o
licencii za titulným listom:

Copyright (c) rok, vaše meno 

Kopírovanie, šírenie, prípadne modifikácia tohto dokumentu je povolené v
súlade s podmienkami GNU licencie na slobodné šírenie dokumentácie,
verzia 1.2, alebo akoukoľvek neskoršou verziou zverejnenou nadáciou Free
Software Foundation s výnimkou invariantných častí a textov uvedených na
prednom a zadnom obale. Kópia licencie je publikovaná v časti "GNU
licencia na slobodné šírenie dokumentácie".

Ak dokument obsahuje invariantné časti a texty na prednej aj zadnej
strane obalu, nahraďte znenie "bez...textov" za "ZOZNAM názvov
invariantných častí, ZOZNAM textov uverejnených na prednom obale a
ZOZNAM textov uverejnených na zadnom obale".

Ak má dokument len invariantné časti bez textov uverejnených na obale,
prípadne nejakú inú kombináciu týchto troch možností, skombinujte ich
tak, aby vyhovovali situácii.

Ak váš dokument obsahuje významné ukážky programového kódu, odporúča sa
súbežne s dokumentom povoliť aj využívanie týchto ukážok pre potreby
slobodne šíriteľného softvéru, a to podľa licencie pre slobodne
šíriteľný softvér podľa vlastného výberu, napríklad podľa Všeobecnej
verejnej licencie GNU.