Wikipédia:Pravidlá/Arbitráž

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie


Toto pravidlo opisuje fungovanie arbitrážneho výboru, ktorý je na slovenskej Wikipédii posledným stupňom riešenia konfliktov. Platí, že skôr, ako sa rozhodnete požiadať o riešenie svojho sporu arbitrážny výbor, mali by sme vyčerpať všetky ostatné možnosti.

Životný cyklus arbitráže[upraviť | upraviť zdroj]

 1. Každá arbitráž musí začať podaním žiadosti na stránke Wikipédia:Žiadosť o arbitráž. Arbitrážny výbor sa nezaoberá záležitosťami, o ktorých skúmanie nebol požiadaný.
 2. Arbitrážny výbor žiadosť o arbitráž môže a nemusí prijať. Pri rozhodovaní, čím sa zaoberať, výbor prihliada na názor komunity a na to, či boli pri riešení prípadu vyčerpané iné možnosti riešenia, napríklad priamy dohovor medzi účastníkmi, využitie prostredníka a pod. Svoje rozhodnutie o prijatie alebo neprijatie výbor bez zbytočných prieťahov oznámi na stránke so žiadosťou. Pri neprijatí žiadosti môže výbor odporučiť iný spôsob riešenia sporu.
 3. Ak výbor žiadosť o arbitráž prijme, otvorí sa na skúmanú záležitosť podstránka stránky Wikipédia:Žiadosť o arbitráž, na ktorej môžu účastníci sporu predkladať dôkazy. Dôkazy prednesené každým redaktorom sa nachádzajú v samostatnom odstavci, do ktorého nikto iný nezasahuje.
 4. Arbitrážny výbor oznámi ukončenie zhromažďovania dôkazov a to najmenej týždeň dopredu.
 5. Arbitrážny výbor smie rozhodovať o predbežných opatreniach, ktoré budú v platnosti do definitívneho rozhodnutia.
 6. Po skončení predkladania dôkazov arbitrážny výbor bez zbytočných odkladov vydá rozhodnutie. Môže obsahovať nasledovné:
  • nálezy faktov
  • riešenia
  • opatrenia
  • Rozhodnutie arbitrážneho výboru môže vo svojom dôsledku znamenať nasledujúce: zákaz editovať určité stránky, úplný a dlhodobý zákaz editovať Wikipédiu a stratu zvláštnych práv alebo požiadavka na ich opätovné potvrdenie komunitou.
 7. Rozhodnutie arbitrážneho výboru vykonávajú administrátori.

Arbitrážny výbor[upraviť | upraviť zdroj]

 1. Arbitrážny výbor sa primárne zaoberá spormi medzi Wikipediánmi. Výbor nezasahuje do obsahu Wikipédie ani do jej pravidiel.
 2. Arbitrážny výbor má premenlivý počet členov závislý na množstve aktívnych Wikipediánov. Potrebný počet členov sa zistí ku dňu riadnych alebo doplnkových volieb postupom opísaným v prílohe tohto pravidla. Členovia výboru sa volia na 18 mesiacov, v prípade rezignácie člena je na jeho miesto zvolený náhradník, ktorý zastupuje funkciu do konca volebného obdobia. Člen výboru, ktorý sa jeho práce bez predchádzajúceho ospravedlnenia nezúčastnil a mesiac nereaguje na upozornenie na svojej diskusnej stránke a e-mailom, je považovaný za nezvestného a postupuje sa, ako keby rezignoval.
 3. Členovia výboru sú povinní informovať ostatných členov o svojich prípadných iných účtoch na Wikipédii.
 4. Jeden prípad môže riešiť aj časť arbitrážneho výboru, vždy ale najmenej traja členovia. Za výsledok zodpovedajú všetci členovia skupiny rovnakou mierou.
 5. Ak sa člen arbitrážneho výboru ocitne v konflikte záujmov, rozhodovania výboru v danej veci sa nezúčastní. O svojej zaujatosti rozhoduje každý člen výboru sám za seba, každý redaktor môže členovi výboru odporučiť zváženie svojej vlastnej angažovanosti.
 6. Výbor o svojich rozhodnutiach hlasuje. Návrh je prijatý, ak zaň hlasujú aspoň dvaja členovia výboru a súčasne hlasuje viac členov za ako proti.
 7. Arbitrážny výbor obyčajne rokuje a hlasuje neverejne. Konečné rozhodnutie a výsledky hlasovania sú však vždy verejné.
 8. Výbor sa pri rozhodovaní riadi zdravým rozumom, existujúcimi pravidlami a odporúčaniami.

Voľby arbitrážneho výboru[upraviť | upraviť zdroj]

 1. Voľby arbitrážneho výboru trvajú dva týždne a začínajú 14 dní pred koncom riadneho funkčného obdobia členov výboru.
 2. Na stránke s voľbami si pred ich začiatkom každý kandidát založí sekciu opísanú v prílohe. Hlasuje sa o každom kandidátovi osobitne. Podmienky, ktoré musia splniť hlasujúci, stanovujú pravidlá účasti v hlasovaní, v tomto hlasovaní navyše môžu hlasovať iba redaktori s viac ako 50 príspevkami v článkoch k začiatku volieb.
 3. Nutnou podmienkou na zvolenie kandidáta do výboru je účasť aspoň 10 hlasujúcich a podpora dvojtretinovej väčšiny.
 4. Do výboru je zvolených prvých k kandidátov, kde k je počet nutný na doplnenie potrebného počtu, ktorí splnili vyššie uvedené podmienky, zoradení podľa počtu hlasov za, v prípade rovnosti podľa hlasov proti. Ak budú rovné aj tie, sú zvolení všetci kandidáti s rovnakým výsledkom. V prípade, že potom pri rezignácii člena neklesol počet členov pod potrebný počet, doplňujúce voľby sa nekonajú.
 5. Pokiaľ nie je do výboru zvolený dostatočný počet kandidátov, konajú sa dva mesiace po voľbách doplňujúce voľby. Funkčné obdobie členov výboru zvolených v doplňujúcich voľbách trvá len do najbližších riadnych volieb.
 • A. (záväzná) Potrebný počet členov arbitrážneho výboru je určený výrazom , kde n je počet prispievateľov, ktorí mali v kalendárnom mesiaci viac než sto editácií, podľa posledných štatistík na wikistats. Zo všetkých možných počtov zodpovedajúcich jednotlivým mesiacom sa berie do úvahy len najväčšia známa hodnota.
Konkrétne:
Dňa 15.8.2006 (štatistika z júna) je n=62, arbitrov vychádza 5.
Dňa 28.9.2006 (štatistika z august) je n=83, arbitrov vychádza 5. Zvýšenie na 6 nastane až pri n=109.
 • B. Odporúčaný formát sekcie kandidáta do arbitrážneho výboru:
=== Žiadateľ ===
Žiadateľ (diskusiapríspevkypočítadlo 1počítadlo 2článkyvšetky projektyzáznamyzablokovania)
* žiadosť podaná: ~~~~~

==== Zdôvodnenie ====
==== Hlasovanie ====
==== Diskusia ====

Stiahnutý návrh[upraviť | upraviť zdroj]

 • Posledný diskusný príspevok: 11. apríl 2007
 • Diskusia skončená: 18. apríl 2007
 • Návrh stiahnutý bez hlasovania: 25. apríl 2007

--AtonX 08:53, 15. máj 2007 (UTC)Odpovědět[odpovedať]