Wikipédia:WikiJar SVE 2019/Pravidlá

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Súťaž na Facebooku
Logo banner-600-t.png
WikiJar strednej a východnej Európy
22. marca – 31. mája 2019


Súťaž Pravidlá Súťažiaci Pomocník V iných Wikipédiách Diskusia


Čl. 1 Súťaž[upraviť | upraviť zdroj]

(1) Názov súťaze je „WikiJar strednej a východnej Európy 2019“, v skrátenom tvare „WikiJar SVE 2019“, v angličtine “CEE Spring 2019” (ďalej len „súťaž“).

(2) Organizátorom súťaže je občianske združenie Wikimedia Slovensko (ďalej len „organizátor“).

(3) Do súťaže môžu byť prihlásené úpravy článkov uložené medzi 22. marcom 2019 00:00 stredoeurópskeho času a 31. májom 2019 23:59 stredoeurópskeho letného času.

Čl. 2 Cieľ[upraviť | upraviť zdroj]

(1) Cieľom súťaže je:

a) obohatenie slovenskej jazykovej verzie internetovej encyklopédie Wikipédia (ďalej len „slovenská Wikipédia“) o nové články a vylepšenie už existujúcich článkov k problematike geografických, historických, ekonomických, sociálnych a kultúrnych reálií strednej a východnej Európy, menovite štátov Albánsko, Arménsko, Azerbajdžan, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvátsko, Cyprus, Česko, Estónsko, Gruzínsko, Grécko, Maďarsko, Kazachstan, Lotyšsko, Litva, Severné Macedónsko, Čierna Hora, Poľsko, Rakúsko, Rumunsko, Rusko, Srbsko, Slovinsko, Turecko, Ukrajina, ako aj území so sporným statusom Krym, Republika Kosovo, Abcházsko, Južné Osetsko a problematiky esperanta.

b) rozširovanie povedomia o slobodných licenciách a zvlášť o licenciách Creative Commons.

(2) Porota súťaže si vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže úpravy, ktoré sa tematicky netýkajú tém vymedzených v ods. 1.

Čl. 3 Účasť[upraviť | upraviť zdroj]

(1) Súťaže sa môže zúčastniť ktorákoľvek fyzická osoba (okrem fyzických osôb uvedených v ods. 4), ktorá je schopná tvorby textu podľa pravidiel slovenskej Wikipédie v slovenskom jazyku na úrovni rodeného hovoriaceho alebo porovnateľnej s rodeným hovoriacim.

(2) Podmienkou účasti je, že účastník má založený vlastný používateľský účet na slovenskej Wikipédii alebo si počas doby uvedenej v čl. 1 ods. 3 založí vlastný používateľský účet na slovenskej Wikipédii, pričom nastavenia jeho používateľského účtu umožňujú kontaktovať ho elektronickou poštou prostredníctvom rozhrania slovenskej Wikipédie. Podmienkou účasti nie je zverejnenie občianskej identity, t. j. mena a priezviska.

(3) Účastník vyjadruje súhlas s týmito pravidlami prihlásením sa do súťaže a to zápisom do zoznamu súťažiacich, uvedeného na stránke Wikipédia:WikiJar SVE 2019/Súťažiaci.

(4) Súťaže sa nemôže zúčastniť organizátor (člen predsedníctva, člen revíznej komisie, osoba v pracovnom pomere alebo v pomere obdobnom pracovnému k organizátorovi) ani člen poroty.

Čl. 4 Účastník[upraviť | upraviť zdroj]

Za účastníka súťaže sa považuje každý kto sa prihlásil do súťaže (čl. 3 ods. 3) a zároveň zapísal najmenej jeden článok, zodpovedajúci tematickému vymedzeniu uvedenému v čl. 2 ods. 1.

Čl. 5 Podmienky získania cien[upraviť | upraviť zdroj]

(1) Ak je účastník súťaže porotou navrhnutý na získanie ceny, organizátor ho o tom informuje elektronickou poštou (e-mailom) poslanou prostredníctvom rozhrania Wikipédie. Až vtedy požiada účastníka o poskytnutie jeho osobných údajov (meno, priezvisko, dátum narodenia), o poskytnutie súhlasu so spracovaním oznámených osobných údajov, o poskytnutie súhlasu so získaním ceny a o vyhlásenie, že sa účastník oboznámil s pravidlami, že spĺňa podmienky účasti v súťaži a získania ceny. V týchto krokoch môže byť účastník zastúpený v súlade s právnym poriadkom inou osobou, ak k nim sám nie je spôsobilý alebo ak preukáže, že k nim inú osobu splnomocnil.

(2) Ak sa nepodarí účastníka kontaktovať podľa ods. 1 alebo ak užívateľ na požiadanie neposkytne osobné údaje, súhlasy a vyhlásenie požadované v ods. 1, nemôže mu byť cena udelená.

(3) Organizátor smie osobné údaje poskytnuté na základe žiadosti podľa ods. 1 uchovávať a použiť len na účely odovzdania súťažných cien a len po dobu na to nevyhnutne nutnú. Zverejniť smie iba používateľské meno účastníka v rámci zverejnenia udelených cien. Na práva a povinnosti účastníka a organizátora sa vo vzťahu k spracovaniu týchto osobných údajov vzťahujú všeobecne záväzné právne predpisy.

(4) Ceny v súťaži nemôžu byť udelené organizátorovi (členovi predsedníctva, členovi revíznej komisie, osobe v pracovnom pomere alebo v pomere obdobnom pracovnému) ani členovi poroty.

(5) Splnenie súťažných podmienok overuje a posudzuje porota. V prípade sporných situácií s konečnou platnosťou rozhoduje organizátor zastúpený predsedníctvom.

(6) Diskvalifikovať účastníka pre nesplnenie podmienok možno len do vyhlásenia cien. Potom už nemôže byť udelená cena odopretá ani odobraná. To sa však nevzťahuje na prípad, keď bola cena udelená na základe vedome nepravdivého vyhlásenia účastníka súťaže.

Čl. 6 Porota[upraviť | upraviť zdroj]

Organizátor zriaďuje a menuje za účelom súťaže porotu, ktorej úlohou je hodnotiť súťažné príspevky. Porota má najmenej 3 a najviac 7 členov.

Čl. 7 Hodnotenie[upraviť | upraviť zdroj]

(1) Súťažné príspevky musia byť v súlade s pravidlami slovenskej Wikipédie, písané encyklopedickým štýlom, podložené citáciami (referenciami) uvedenými v článku. Prihliada sa na presnosť a odbornosť, rozsah resp. pokrytie spracovanej problematiky, množstvo a kvalitu použitých zdrojov, čitateľnosť, štruktúrovanosť, ako aj gramatickú, pravopisnú a štylistickú podobu článkov. Je možné použiť preklady častí alebo celých textov z ostatných jazykových verzií Wikipédie alebo iných slobodných zdrojov, nesmie to však byť na úkor jazykovej, štylistickej a faktografickej kvality.

(2) Porota súťaže si vyhradzuje právo vyradiť zo súťaže príspevky napísané automatizovane robotickými programami, príspevky napísané šablónovito (tzn. opakované vkladanie predpripraveného textu jedného príspevku, upraveného pre konkrétny článok), nepriznané preklady častí alebo celých textov z ostatných jazykových verzií Wikipédie alebo iných slobodných zdrojov.

(3) Ustanovenie ods. 2 sa nevzťahuje na Nástroj Česko-Slovenskej Wikipédie.

(4) Porota si vyhradzuje právo zohľadniť jazykovú (gramatickú, pravopisnú, štylistickú) aj faktografickú kvalitu súťažných príspevkov spôsobom, kedy príspevok s väčším množstvom chýb alebo so závažnými chybami môže z hodnotenia vylúčiť.

(5) Za príspevky, ktoré sú do súťaže prihlásené, bude porota udeľovať súťažné body. Pre rozhodovanie poroty, celkové poradie účastníkov v súťaži a vyhlásenie víťazov, budú ako podkladové údaje slúžiť zoznamy úprav v prihlásených článkoch, ktoré dohľadá porota.

(6) Pri hodnotení bude porota udeľovať body za merateľné aspekty príspevkov podľa ods. 1, vety druhej (tzn. počet citácií, odkazov a pod.) a za rozsah príspevkov, a to formou:

a) za 1000 bajtov zmysluplného vlastného textu bude udelený 1 súťažný bod;
b) za 5000 bajtov zmysluplného preloženého textu bude udelený 1 súťažný bod.

(7) Organizátor zverejní podrobnosti o spôsobe hodnotenia podľa ods. 6 v dostatočnom časovom predstihu pred vyhodnotením súťaže na stránke Wikipédia:WikiJar SVE 2019 alebo niektorej z jej podstránok.

(8) Hodnotené budú príspevky v tej podobe, v ktorej boli na slovenskú Wikipédiu uložené.

(9) Porota do 60 dní od skončenia súťaže zverejní rebríček účastníkov podľa počtu bodov, ktorý je rozhodujúci pre udeľovanie cien. Ak nedôjde k mimoriadnej situácii, ktorú vyhlási organizátor, budú ceny udelené tým účastníkom súťaže, ktorí dosiahnu najvyšší počet bodov.

(10) O svojom pracovnom postupe rozhoduje porota dohodou alebo hlasovaním. V prípade hlasovania platí rozhodnutia nadpolovičnej väčšiny členov poroty. Ak sa zníži počet členov poroty pod 3, vyhradzuje si organizátor právo porotu doplniť podľa svojho uváženia.

Čl. 8 Ceny[upraviť | upraviť zdroj]

(1) Ceny udeľuje porota podľa rebríčka úspešnosti účastníkov v bodovaní stanovenom porotou po vykonaní krokov podľa čl. 5. Ak niektorému z účastníkov nemôže byť cena udelená, postupujú na jeho miesto ďalší podľa poradia stanoveného porotou. Prípadné zvláštne ocenenia navrhne porota organizátorovi podľa svojho uváženia.

(2) Hlavné ceny do súťaže zaisťuje organizátor.

(3) Iné právnické osoby a fyzické osoby môžu poskytnúť dodatočné ceny. Podmienky udelenia týchto dodatočných cien dohodne organizátor s poskytovateľom ceny.

(4) Ceny a vyznamenania budú odovzdané poštou na náklady organizátora súťaže. Ceny, ktoré si výhercovia neprevezmú do 31. decembra 2019, prepadajú.

Čl. 9 Komunikácia[upraviť | upraviť zdroj]

Oficiálne oznámenie, najmä zmeny súťažných pravidiel a údajov v nich uvedených, rozhodnutie poroty a oficiálne vyhlásenie výsledkov súťaže, zverejní organizátor na stránke Wikipédia:WikiJar SVE 2019. Po začatí súťaže môže organizátor meniť pravidlá alebo skutočnosti v pravidlách uvedené len zo závažných dôvodov, pritom musí dbať na to, aby bola zachovaná spravodlivosť súťaže.

Čl. 10 Ochrana osobných údajov[upraviť | upraviť zdroj]

Organizátor súťaže vyhlasuje, že poskytnuté osobné údaje použije výhradne po dobu nutnú pre účel, ktorý je uvedený v súhlase so spracovaním osobných údajov a neposkytne ich inému subjektu alebo inej strane. V zmysle čl. 3 ods. 2 organizátor vyhlasuje, že nezverejní občiansku identitu súťažiaceho (t. j. meno a priezvisko) ani ďalšie osobné údaje poskytnuté kvôli zaslaniu výhry (korešpondenčnú adresu).

Čl. 11 Záverečné ustanovenia[upraviť | upraviť zdroj]

(1) Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť pravidlá súťaže tak, aby nebola dotknutá férovosť súťaže. Zmenu pravidiel organizátor vhodným zverejní na stránke Wikipédia:WikiJar SVE 2019 alebo niektorej z jej podstránok.

(2) Organizátor nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými účastníkmi súťaže v súvislosti s neuplatnením, resp. nevyužitím výhry. Výherca nemá právny nárok na výmenu ceny alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie. Účastník hry berie na vedomie, že výhry nie je možné vymáhať súdnou cestou. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa súťaže, bude rozhodnutie organizátora konečné a záväzné.