Preskočiť na obsah

Zoznam bibliografických odkazov

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Zoznam bibliografických odkazov je súpis bibliografických odkazov usporiadaný abecedne alebo podľa poradových čísel ich citovania.[1] Umiestňuje sa na konci kapitoly alebo celého textu citujúceho dokumentu (knihy, článku a pod.).
Zoznamy bibliografických odkazov sa vytvárajú v súlade s použitou technikou citovania. Každá technika citovania si vyžaduje zodpovedajúcu úpravu zoznamu. Platí zásada, že v jednom dokumente sa používa len jedna technika citovania a k nej prislúchajúci spôsob tvorby zoznamu bibliografických odkazov. Nie je možné napríklad metódu číselných odkazov kombinovať s metódou prvého údaja a dátumu.[2]

Umiestnenie a zoraďovanie zoznamov bibliografických odkazov[upraviť | upraviť zdroj]

 • Metóda číselných odkazov

Zoznam bibliografických odkazov je umiestnený na konci kapitoly alebo celého textu (knihy, článku a pod.) a je zoradený podľa poradových čísel odkazov tak, ako sú číslované citácie v texte. Poradové čísla odkazov sú umiestnené vľavo a záznamy jednotlivých odkazov sú odsadené[2] (aby boli lepšie rozpoznateľné).

 • Metóda priebežných poznámok

Poradové čísla citácií a poznámok sa uvádzajú len v poznámkach pod čiarou, na konci kapitoly alebo celého textu (knihy, článku a pod.). Poznámky sú zoradené podľa ich poradových čísel. Ak sa robí osobitný zoznam bibliografických odkazov, je umiestnený na konci kapitoly alebo celého textu (knihy, článku pod.). Bibliografické odkazy sú v ňom zoradené abecedne podľa prvého prvku popisu (meno autora alebo názov dokumentu, ak je dielo anonymné) a nečíslujú sa. Keďže sa zoznam nečísluje, je dobré odsadiť druhý a ďalšie riadky každého záznamu.[3]

 • Metóda prvého údaja a dátumu

Jednotlivé položky v zozname bibliografických odkazov sa uvádzajú v abecednom poradí. Usporiadané sú podľa prvého prvku (údaja), t. j. mena autora, resp. názvu dokumentu, ak je dielo bez autora. Za prvým údajom nasleduje rok vydania dokumentu. Za ním, v prípade potreby, nasledujú malé písmená (a, b, c, atď.), ktorými sa odlišujú odkazy s rovnakým prvým údajom a rokom vydania.[4]

Odlišnosť od iných pojmov[upraviť | upraviť zdroj]

Zreteľne treba odlišovať zoznam bibliografických odkazov od bibliografií (bibliografických súpisov, prehľadových bibliografií, súpisov odporúčanej literatúry na ďalšie štúdium a pod.). Pravidlá prípravy bibliografického popisu pre bibliografiu sú iné ako pre bibliografické odkazy.[5] Ak sa k textu (článku, knihe a pod.) pripája takáto bibliografia, musí byť zreteľne označená, najlepšie, ak je pripojená ako príloha.[2]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. KIMLIČKA, Š.: Príklady citovania podľa ISO 690 a ISO 690-2, 2004, s. 2.
 2. a b c KIMLIČKA, Š.: Ako citovať – Tvorba zoznamov bibliografických odkazov, 2007, s. 12.
 3. KIMLIČKA, Š.: Tamže, 2007, s. 13.
 4. KIMLIČKA, Š.: Tamže, 2007, s. 14.
 5. Príklady rozdielu popisu dokumentov v bibliografickom a citačnom zázname, 2006.

Zdroje[upraviť | upraviť zdroj]

 • KIMLIČKA, Štefan: Ako citovať a vytvárať zoznamy bibliografických odkazov podľa noriem ISO 690 pre „klasické“ aj elektronické zdroje. Bratislava: Stimul, 2002. 82 s. ISBN 80-88982-57-X.
 • KIMLIČKA, Štefan: Ako citovať literatúru – Vzťahy medzi prvkami popisu citácií, Príklady popisu dokumentov, Techniky citovania, Tvorba zoznamov bibliografických odkazov [online]. Nitra: Univerzitná knižnica Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 2007. 15 s. [cit. 10. 1. 2010]. Vyžaduje sa Acrobat Reader. Dostupné na internete: [1].
 • KIMLIČKA, Štefan: Príklady citovania podľa ISO 690 a ISO 690-2 [online]. Bratislava: Katedra knižničnej a informačnej vedy FiF UK, 2004. 36 s. [cit. 10. 1. 2010]. Vyžaduje sa Acrobat Reader. Dostupné na internete: [2] Archivované 2011-11-25 na Wayback Machine.
 • Príklady rozdielu popisu dokumentov v bibliografickom a citačnom zázname. In: Univerzitná knižnica Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. [online]. Nitra, 2006. 5 s. [cit. 10. 1. 2010]. Dostupné na internete: [3].