Zoznam biotopov Slovenska

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Toto je zoznam a spoločenská hodnota biotopov národného významu, biotopov európskeho významu a prioritných biotopov Slovenskej republiky.

Formačná skupina Slovenský kód Názov Kód Natura Cena za m²
Alpínska vegetácia Al 1 Alpínske travinno-bylinné porasty na silikátovom podklade 6150 87,3
Al 2 Alpínske snehové výležiská na silikátovom podklade 6150 87,3
Al 3 Alpínske a subalpínske vápnomilné travinno-bylinné porasty 6170 138,08
Al 3a Caricion firmae
Al 3b Seslerio-Asterion serpentimontani
Al 3c Seslerion tatrae, Carici rupestris-Kobresietea bellardii
Al 4 Alpínske snehové výležiská na vápnitom podklade 6170 138,08
Al 5 Vysokobylinnné spoločenstvá alpínskeho stupňa 6430 9,62
Al 6 Vysokosteblové spoločenstvá horských nív na silikátovom podklade 59,74
Al 7 Vysokosteblové spoločenstvá vlhkých skalnatých žľabov na karbonátovom podklade 48,46
Al 8 Horské vysokosteblové spoločenstvá na suchších a teplejších svahoch 59,74
Al 9 Vresoviská a spoločenstvá kríčkov v subalpínskom a alpínskom stupni 4060 17,92
Nelesné brehové porasty Br 1 Štrkové lavice bez vegetácie
Br 2 Horské vodné toky a bylinná vegetácia pozdĺž ich brehov 3220 24,56
Br 3 Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia s myrikovkou nemeckou (Myricaria germanica) 3230 19,58
Br 4 Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia s vŕbou sivou (Salix eleagnos) 3240 12,28
Br 5 Rieky s bahnitými až piesočnatými brehmi s vegetáciou zväzov Chenopodion rubri p.p. a Bidention p.p. 3270 9,62
Br 6 Brehové porasty deväťsilov 6430 9,62
Br 7 Bylinné lemové spoločenstvá nížinných riek 6430 9,62
Br 8 Bylinné brehové porasty tečúcich vôd
Krovinové a kríčkové biotopy Kr 1 Vresoviská 4030 15,93
Kr 2 Porasty borievky obyčajnej 5130 5,31
Kr 3 Sukcesné štádiá s borievkou obyčajnou
Kr 4 Spoločenstvá subalpínskych krovín 4080 43,81
Kr 5 Nízke subalpínske kroviny 4080 43,81
Kr 6 Xerotermné kroviny * 40A0 18,58
Kr 7 Trnkové a lieskové kroviny
Kr 8 Vŕbové kroviny stojatých vôd 6,63
Kr 9 Vŕbové kroviny na zaplavovaných brehoch vôd 6,63
Kr 10 Kosodrevina * 4070 35,51
Kr 11 Vysadená kosodrevina
Lúky a pasienky Lk 1 Nížinné a podhorské kosné lúky 6510 21,24
Lk 2 Horské kosné lúky 6520 16,26
Lk 3 Mezofilné pasienky a spásané lúky 3,65
Lk 4 Bezkolencové lúky 6410 51,78
Lk 5 Vysokobylinné spoločenstvá na vlhkých lúkach 6430 9,62
Lk 6 Podmáčané lúky horských a podhorských oblastí 9,62
Lk 7 Psiarkové aluviálne lúky 8,63
Lk 8 Aluviálne lúky zväzu Cnidion venosi 6440 21,24
Lk 9 Zaplavované travinné spoločenstvá 5,31
Lk 10 Vegetácia vysokých ostríc 7,3
Lk 11 Trstinové spoločenstvá mokradí (Phragmition)
Lk 12 Trstinové spoločenstvá brakických a alkalických vôd 7,3
Lesy Ls 1 Lužné lesy
Ls 1.1 Vŕbovo-topoľové nížinné lužné lesy * 91E0 17,92
Ls 1.2 Dubovo-brestovo-jaseňové nížinné lužné lesy 91F0 23,23
Ls 1.3 Jaseňovo-jelšové podhorské lužné lesy * 91E0 17,92
Ls 1.4 Horské jelšové lužné lesy * 91E0 17,92
Ls 2 Dubovo-hrabové lesy
Ls 2.1 Dubovo-hrabové lesy karpatské
Ls 2.2 Dubovo-hrabové lesy panónske * 91G0 20,58
Ls 2.31 Dubovo-hrabové lesy lipové - časť A 9170 34,85
Ls 2.33 Dubovo-hrabové lesy lipové – časť C 9410 9,62
Ls 3 Dubové a zmiešané dubové lesy
Ls 3.1 Teplomilné submediteránne dubové lesy * 91H0 69,04
Ls 3.2 Teplomilné ponticko-panónske dubové lesy na spraši a piesku * 91I0 28,54
Ls 3.3 Dubové nátržníkové lesy * 91I0 28,54
Ls 3.4 Dubovo-cerové lesy 91M0 20,58
Ls 3.52 Sucho a kyslomilné dubové lesy - časť B * 91I0 28,54
Ls 3.6 Vlhko- a kyslomilné brezovo-dubové lesy 9190 28,54
Ls 2.1 Dubovo-hrabové lesy karpatské 14,6
Ls 2.32 Dubovo-hrabové lesy lipové - časť B 34,85
Ls 3.51 Sucho a kyslomilné dubové lesy - časť A 17,92
Ls 4 Lipovo-javorové sutinové lesy * 9180 17,92
Ls 5 Bukové a zmiešané bukové lesy
Ls 5.1 Bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy 9130 19,25
Ls 5.2 Kyslomilné bukové lesy 9110 19,25
Ls 5.3 Javorovo-bukové horské lesy 9140 13,94
Ls 5.4 Vápnomilné bukové lesy 9150 13,61
Ls 6 Suchomilné borovicové a borovicové zmiešané lesy
Ls 6.1 Kyslomilné borovicové a dubovo-borovicové lesy 23,23
Ls 6.2 Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy 91Q0 74,68
Ls 6.3 Lesostepné borovicové lesy 28,54
Ls 7 Rašeliniskové lesy
Ls 7.1 Rašeliniskové brezové lesíky * 91D0 56,76
Ls 7.2 Rašeliniskové borovicové lesy * 91D0 56,76
Ls 7.3 Rašeliniskové smrekové lesy * 91D0 56,76
Ls 7.4 Slatinné jelšové lesy 46,14
Ls 8.0 Jedľové a jedľovo-smrekové lesy 19,25
Ls 9 Smrekové a zmiešané smrekové lesy
Ls 9.1 Smrekové lesy čučoriedkové 9410 9,62
Ls 9.2 Smrekové lesy vysokobylinné 9410 9,62
Ls 9.3 Podmáčané smrekové lesy 9410 9,62
Ls 9.4 Smrekovcovo-limbové lesy 9420 43,81
Ls 10 Panónske topoľové lesy s borievkou * 91N0 62,07
Piesky a pionierske porasty Pi 1 Vnútrozemské panónske pieskové duny * 2340 143,06
Pi 2 Suchomilné travinno-bylinné porasty na vápnitých pieskoch * 6120 77,67
Pi 3 Pionierske porasty na silikátových pôdach 12,28
Pi 4 Pionierske spoločenstvá plytkých silikátových pôd 8230 19,58
Pi 5 Pionierske porasty zväzu Alysso-Sedion albi na plytkých karbonátových a bázických substrátoch * 6110 14,93
Prameniská Pr 1 Prameniská horského a subalpínskeho stupňa na nevápencových horninách 46,14
Pr 2 Prameniská nížin a pahorkatín na nevápencových horninách 18,92
Pr 3 Penovcové prameniská * 7220 139,41
Rašeliniská a slatiny Ra 1 Aktívne vrchoviská * 7110 139,41
Ra 2 Degradované vrchoviská schopné prirodzenej obnovy 7120 117,5
Ra 3 Prechodné rašeliniská a trasoviská 7140 117,5
Ra 4 Depresie na rašelinných substrátoch s Rhynchospora alba 7150 117,5
Ra 5 Vápnité slatiny s maricou pílkatou a druhmi zväzu Caricion davallianae * 7210 165,3
Ra 6 Slatiny s vysokým obsahom báz 7230 117,5
Ra 7 Sukcesne zmenené slatiny
Skalné a sutinové biotopy Sk 1 Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou 8210 9,62
Sk 2 Silikátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou 8220 9,62
Sk 3 Silikátové sutiny v montánnom až alpínskom stupni 8110 14,93
Sk 4 Karbonátové sutiny v montánnom až alpínskom stupni 8120 14,93
Sk 5 Nespevnené silikátové sutiny v kolínnom stupni 8150 23,9
Sk 6 Nespevnené karbonátové skalné sutiny v montánnom až kolínnom stupni * 8160 14,93
Sk 7 Sekundárne sutinové a skalné biotopy
Sk 8 Nesprístupnené jaskynné útvary 8310 113,19
Slaniská a biotopy s výskytom halofytov Sl 1 Vnútrozemské slaniská a slané lúky * 1340 73,69
Sl 2 Karpatské travertínové slaniská * 1340 73,69
Sl 3 Panónske slané stepi a slaniská * 1530 247,95
Sl 4 Subhalínne travinné biotopy 201,48
Teplo a suchomilné travinno-bylinné porasty Tr 1 Suchomilné travinno-bylinné a krovinové porasty na vápnitom substráte 6210 24,56
Tr 1a Festucion valesiacae
Tr 1b Bromion erecti
Tr 1c Cirsio-Brachypodion pinnati
Tr 1d Koelerio-Phleion phleoidis
Tr 1.1 Suchomilné travinno-bylinné a krovinové porasty na vápnitom substráte s významným výskytom druhov čeľade Orchidaceae * 6210 56,76
Tr 2 Subpanónske travinno-bylinné porast * 6240 94,6
Tr 3 Panónske travinno-bylinné porasty na spraši * 6250 77,34
Tr 4 Panónske travinno-bylinné porasty na pieskoch * 6260 22,57
Tr 5 Suché a dealpínske travinno-bylinné porasty 6190 12,28
Tr 5a Bromo pannonici-Festucion pallentis
Tr 5b Diantho lumnitzeri-Seslerion
Tr 6 Teplomilné lemy 11,61
Tr 7 Mezofilné lemy 9,62
Tr 8 Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte * 6230 14,93
Vodné biotopy Vo 1 Oligotrofné až mezotrofné stojaté vody s vegetáciou tried Littorelletea uniflorae a/alebo Isoëto-Nanojuncetea 3130 12,28
Vo 1a Littorellion uniflorae
Vo 1b Eleocharition acicularis
Vo 1c Eleocharition soloniensis, Radiolion linoidis, Nanocyperion flavescentis
Vo 2 Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharion 3150 12,28
Vo 2a Lemnion minoris, Utricularion vulgaris, Hydrocharition
Vo 2b Potamion lucentis, Potamion pusilli
Vo 2c Nymphaeion albae
Vo 3 Prirodzené dystrofné stojaté vody 3160 58,75
Vo 4 Nížinné až horské vodné toky s vegetáciou zväzu Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 3260 19,58
Vo 5 Oligotrofné až mezotrofné vody s bentickou vegetáciou chár 3140 38,83
Vo 6 Mezo- až eutrofné poloprirodzené a umelé vodné nádrže so stojatou vodou s plávajúcou a/alebo ponorenou vegetáciou
Vo 7 Makrofytná vegetácia plytkých stojatých vôd (Ranunculion aquatilis) 23,9
Vo 8 Spoločenstvá bylín a šachorín eutrofných mokradí s kolísajúcou vodnou hladinou
Vo 9 Ruderalizované porasty v zamokrených depresiách na poliach a na obnažených dnách rybníkov
Ruderálne biotopy X 1 Rúbaniská s prevahou bylín a tráv
X 2 Rúbaniská s prevahou drevin
X 3 Nitrofilná ruderálna vegetácia mimo sídiel (0/8)
X 4 Teplomilná ruderálna vegetácia mimo sídiel (0/19)
X 5 Úhory a extenzívne obhospodarované polia
X 6 Úhory a burinová vegetácia na pieskoch
X 7 Intenzívne obhospodarované polia
X 8 Porasty inváznych neofytov
X 9 Porasty nepôvodných drevín
X 10 Porasty ruderalizovaných bahnitých brehov

Poznámky[upraviť | upraviť zdroj]

  1. Slovenský kód je rovnaký s kódmi biotopov v Katalógu biotopov Slovenska.
  2. Kód Natura je totožný s kódmi pre súvislú európsku sústavu chránených území.[1]
  3. Prioritné biotopy sú označené *.“.

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. VICENÍKOVÁ, Andrea; POLÁK, Pavol; (eds.). Európsky významné biotopy na Slovensku. 1. vyd. Banská Bystrica : Štátna ochrana prírody SR, 2003. 151 s. ISBN 80-89035-24-8.

Zdroje[upraviť | upraviť zdroj]