Zoznam chránených území v okrese Klatovy

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Toto je zoznam chránených území v okrese Klatovy aktuálny k roku 2010, v ktorom sú uvedené chránené územia v oblasti okresu Klatovy.

Kód Obrázok Názov Druh Galéria
Commons
Popis územia
1687 Zlatý potok v prírodnej rezervácii Amálino údolí Amálino údolí Prírodná rezervácia
Kategória Amálino údolí na Wikimedia Commons
Rozptýlené biotopy skalísk, mokradí, pramenísk a stromových skupín, lokalita významných druhov
2402 Americká zahrada Národná prírodná pamiatka Arborétum s drevinami najmä amerického pôvodu
1319 Bejkovna Prírodná pamiatka Fragment slatinnej lúky s výskytom zvlášť chránených a ohrozených druhov rastlín
2411 Bělč Prírodná rezervácia Zvyšok starého zmiešaného pralesa
2412 Bělyšov (24).jpg Bělyšov Prírodná rezervácia
Kategória Bělyšov na Wikimedia Commons
Starý dubový porast s lipou, javorom, borovicou a bukom
554 Bílá strž zvečnená v roku 1880 až 1882 Bílá Strž Národná prírodná rezervácia
Kategória Bílá strž na Wikimedia Commons
Hlboko vrezané skalnaté údolie Bílého potoka s početnými stupňami
1296 Houba roustoucí na území Borek u Velhartic Prírodná rezervácia Strmé kremencové a rulové skaly s reliktným bôrom a suťovým lesom
2294 Brčálnické mokřady Prírodná rezervácia Dynamicky a samovoľne sa vyvíjajúce bylinné a drevinové spoločenstvá
Buděticko Prírodný park
Kategória Nature park Buděticko na Wikimedia Commons
2054 Nature reserve Čepičná in spring 2012 (13).JPG Čepičná Prírodná rezervácia
Kategória Čepičná na Wikimedia Commons
Významná genetická základňa buka lesného s výskytom vápnomilných a teplomilných druhov rastlín
2451 Čertovo jezero Černé a Čertovo jezero Národná prírodná rezervácia
Kategória Čertovo jezero na Wikimedia Commons
Dve najväčšie šumavské jazerá glaciálneho pôvodu, na Jazernej stene horský prales
2240 Datelovská strž Datelovská strž Prírodná rezervácia
Kategória Datelovská strž na Wikimedia Commons
Dynamicky sa vyvíjajúce bylinné spoločenstvá, drevinné spoločenstvá
1194 Natural monument Dolejsi drahy in 2011 (11).JPG Dolejší drahy Prírodná pamiatka
Kategória Dolejší drahy na Wikimedia Commons
Opustené pastviny so vzácnou kvetenou
1756 Hamižná Prírodná rezervácia Bývalá pastvina, významná kvetena, zachované pamiatky po ťažbe zlata
1719 Chřepice Prírodná rezervácia Spoločenstvá luhov, jelšín a horských lúčin antropicky ovplyvnených
5816 Chodská Úhlava Prírodná pamiatka Vlhkomilné nelesné biotopy významné pre hniezdenie zvlášť chránených druhov vtákov
134 Chudenická bažantnice Prírodná pamiatka Lesný komplex zmiešaných porastov blízkych prirodzenej skladbe drevín (so zvlášť starými porastami 300ročných dubov) a jeho bylinných spoločenstiev
141 Jelení vrch Prírodná rezervácia Zmiešaný listnatý les s lipou
1757 Kepelské mokřady Prírodná rezervácia Vrchovisko a podmáčané lúky, výskyt kriticky ohrozených druhov rastlín
Kochánov Prírodný park
5606 Královský hvozd Královský hvozd Prírodná pamiatka
Kategória Královský hvozd (natural monument) na Wikimedia Commons
Ochrana geomorfologických útvarov, skupín stromov a porastov a prirodzených prírodných ekosystémov so všetkými ich súčasťami, rastlinnými a živočíšnymi spoločenstvami
3386 Kříženecké mokřady Prírodná rezervácia zachovanie prirodzeného charakteru horskej jelšiny, podmáčané smrečiny
2239 Lakmal Prírodná rezervácia Dynamicky sa vyvíjajúce bylinné spoločenstvá, drevinné spoločenstvá vo všetkých fázach prirodzeného vývoja
868 Loreta Prírodná pamiatka Opustený vápencový lom, banskohistorická pamiatka
1975 Přírodní rezervace Losenice Losenice Prírodná rezervácia
Kategória Losenice (nature reserve) na Wikimedia Commons
Úsek prirodzeného toku so vzácnymi spoločenstvami
3385 Losenice II Losenice II Prírodná rezervácia
Kategória Losenice II na Wikimedia Commons
zachovanie a umožnenie samovoľného vývoja lesných porastov
666 Loupensko Prírodná pamiatka Bizarná skupina silicitových skál
1597 Luňáky Prírodná rezervácia Slatinné lúky so vzácnou avifaunou
1718 Městišťské rokle Prírodná rezervácia Komplex pramenísk, rašelinísk a potočných nív s významnými porastmi, kvetenou i zverinou
1406 Milčice Prírodná rezervácia Lokalita vzácnej kveteny na kryštalických vapencoch
1145 Modravské slatě Prírodná pamiatka Rozľahlé mokraďové územie európskeho významu, najvýznamnejšie tohoto druhu na Šumave
626 Mrazové srázy u Lazen Mrazové srázy u Lazen Prírodná pamiatka
Kategória Mrazové srázy u Lazen na Wikimedia Commons
Dokonale vyvinutý mrazový zráz s kamenným morom
1084 Na Volešku Na Volešku Prírodná rezervácia
Kategória Na Volešku na Wikimedia Commons
Zachovalá mokraď s cennou kvetenou
1758 Nebe Prírodná rezervácia Mozaika suchých a zamokrených ekosystémov, bohatý výskyt ohrozených druhov
42 Chalupská slať Národný park Šumava Národný park
1147 Obří zámek Prírodná pamiatka Skalnaté vrcholy s kamenným morom a prirodzenými lesnými porastami
2293 Onen Svět Prírodná rezervácia Zachovanie samovoľne vzniknutých rastlinných spoločenstiev, ostatnej drevinnej vegetácie. Dynamicky sa vyvíjajúce bylinné i drevinné spoločenstvá
909 Pastviště u Fínů Národná prírodná pamiatka Pastvina s výskytom pokrutu jesenného
2238 Páteříková Huť Prírodná rezervácia Dynamicky sa vyvíjajúce bylinné i drevinné spoločenstvá
5701 Pohorsko Prírodná pamiatka Ochrana kriticky ohrozeného druhu rastliny horčeka včasného
3384 Poustka Prírodná rezervácia Horská jelšina s jelšou sivou, podmáčané a rašelinné smrečiny s výskytom rosičky okrúhlolistej, tučnice obyčajnej, ostrice Hartmanovej a ostrice Davallovej
1030 Povydří Povydří Prírodná pamiatka
Kategória Povydří na Wikimedia Commons
Údolie balvanovitého úseku Vydry s priľahlými zalesnenými stráňami
336 Hrad Prácheň na území rezervácie Prácheň Prírodná rezervácia
Kategória Prácheň na Wikimedia Commons
prirodzené prevažne listnaté porasty teplomilného charakteru s typickou kvetenou, charakteristické pre predhorie Šumavy
1717 Nature reserve Prameniště (1).jpg Prameniště Prírodná rezervácia
Kategória Prameniště na Wikimedia Commons
Systém pramenísk a rašelinísk s významnými rastlinnými a živočíšnymi spoločenstvami
349 Vrch Pučanka Pučanka Prírodná rezervácia
Kategória Pučanka na Wikimedia Commons
Vzácná kvetena na kryštalickom vápenci
1076 Stará Úhlava Prírodná pamiatka Rameno Úhlavy s významnou kvetenou
416 Strašínska jaskyňa Strašínská jeskyně Prírodná pamiatka
Kategória Strašínská jeskyně na Wikimedia Commons
Nesprístupnená krasová jaskyňa
3377 Orchis morio in natural monument Svaté Pole in spring 2012 (12).JPG Svaté pole Prírodná pamiatka
Kategória Svaté Pole (natural monument) na Wikimedia Commons
Zachovanie mezofytných lúk s výskytom početnej populácie vstavača obyčajného
1317 Svatý Bernard Prírodná pamiatka Skalné odkryvy amfibolického gabra
2014 Svobodova niva Prírodná rezervácia Systém rozmerných pseudokrasových dutín sprevádzaných fluoritovou mineralizáciou
43 Vrch Bobík a Boubín CHKO Šumava CHKO
Kategória Šumava na Wikimedia Commons
1146 Tetřevská slať Prírodná pamiatka Horské vrchovisko
455 Tupadelské skály Prírodná pamiatka Silicitový kamýk
1318 U Radošína Prírodná pamiatka Opustený amfibolitový lom
2242 Úhlavský luh Prírodná rezervácia Prirodzené ekosystémy v nive rieky Úhlavy, dynamicky sa vyvíjajúce bylinné a drevinné spoločenstvá
1080 V Morávkách Prírodná rezervácia Opustené pastviny s typickou kvetenou
499 Natural monument Velky kamen in Klatovy District in 2011 (10).JPG Velký kámen Prírodná pamiatka
Kategória Velký kámen (natural monument, Klatovy District) na Wikimedia Commons
Zvyšok starej bučiny
5702 Vlkonice Prírodná pamiatka Ochrana kriticky ohrozeného druhu rastliny horčeka včasného
1667 Zbynické rybníky Prírodná rezervácia Rybníky Veľká a Malá Strana s mokraďovými lúkami, ochrana hniezdísk vodného vtáctva, hojný výskyt obojživelníkov
2241 Zelenský luh Prírodná rezervácia Prirodzené ekosystémy v nive Zelenského potoka, dynamicky sa vyvíjajúce bylinné i drevinné spoločenstvá
2323 Zhůřská hnízdiště Prírodná rezervácia horské pastviny extenzívneho charakteru, zaistenie podmienok pre existenciu hniezdneho a potravného teritória vtákov
2092 Zhůřská pláň Prírodná rezervácia Prirodzene sa vyvíjajúce spoločenstvá na rašelinisku, pramenisku, mokradiach, ochrana biotopov
2082 Zhůřský lom Prírodná rezervácia Prirodzene sa vyvíjajúce spoločenstvá na rašeliniskách, skalných odkryvoch a sutiach zaniknutého lomu
3387 Žežulka Prírodná rezervácia Zachovanie horských jelšín s jelšou sivou v nive Pstružného potoka, samovoľne sa vyvíjajúce drevinné spoločenstvá

Zdroje[upraviť | upraviť kód]