Zoznam latinských výrazov

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Toto je zoznam latinských výrazov.

A[upraviť | upraviť zdroj]

 • A bove maiore discit arare minor znamená od starého vola učí sa orať mladší.
 • A fortiori znamená tým skôr.
 • A limine znamená hneď, od začiatku (napr. niečo zavrhovať).
 • A posteriori znamená zo skúsenosti alebo v širšom zmysle spätne, dodatočne.
 • A prima facie znamená hneď, na prvý pohľad.
 • A priori znamená bez predchádzajúcich skúseností alebo v širšom zmysle: vopred.
 • A tempo znamená súčasne, v hudbe v pôvodnom tempe
 • Ab absurdo znamená neprijateľne (pre absurdnosť), absurdne.
 • Ab aeterno znamená od večnosti.
 • Ab antiquo znamená odpradávna, oddávna.
 • Ab equis ad asinos znamená z koní na osly; zo šafľa do šechtára, od tisíca ku stu; na psí tridsiatok, čiže klesnúť v spoločenskom rebríčku alebo schudobnieť.
 • Ab esse ad posse znamená od skutočnosti k možnosti.
 • Ab hinc znamená odtiaľ, odtiaľto, smerom preč od tohto miesta.
 • Ab hoc et ab hac znamená o tomto i o tamto; dve na tri (tárať).
 • Ab imo pectore znamená z hĺbky srdca.
 • Ab incunabulis znamená od kolísky, od detstva.
 • Ab initio znamená od začiatku.
 • Ab intestato znamená bez závetu. Právnický latinský výraz.
 • Ab minimis ad maxima znamená od najmenšieho k najväčšiemu.
 • Ab origine znamená od začiatku; od pôvodu.
 • Ab ovo („od vajca“) znamená „od úplného začiatku“, ide o úvahu, ktorá spätne sleduje sled príčin a následkov až po úplný počiatok.
 • Ab ovo usque ad mala znamená „od vajíčka až k jablkám“, od začiatku až do konca; vajíčkom začínali a jablkom končili rímske hostiny.
 • Ab urbe condita znamená „od založenia mesta“; väčšinou sa vzťahuje k Rímu, kde sa letopočet počítal od založenia mesta v roku 753 pred Kr.
 • Absque pugna non est victoria znamená „bez boja niet víťaza“.
 • Absurdum znamená nezmysel alebo nemožnosť.
 • Accepto damno ianuam claudo znamená „po vykradnutí zatváram dvere“; vo význame robiť opatrenia až po utrpení škody.
 • Acta est fabula znamená „hra je dohraná“, prenesene „komédia sa skončila; je po všetkom“; výraz sa pôvodne používal v antickom divadle na konci hry.
 • Actam rem agere znamená „robiť niečo zbytočné, robiť už urobené“.
 • Acti labores iucundi znamená „vedomie vykonanej práce teší“.
 • Actio et reactio znamená „opačné pôsobenie“, „akcia a reakcia“.
 • Actio immanens je pôsobenie dovnútra, na seba samého (pozri: entelechia).
 • Actio in distans znamená „pôsobenie na diaľku, diaľkové pôsobenie“.
 • Actio transiens znamená „pôsobenie navonok, na iný predmet“.
 • Actis testantibus znamená „ako svedčia spisy“.
 • Actum agere znamená „robiť niečo zbytočne“.
 • Ad absurdum znamená „do nezmyselnosti“.
 • Ad augusta per angusta znamená „cez prekážky k výšinám“.
 • Ad die(-m) znamená „odo dňa“.
 • Ad hoc znamená „na toto“, „na tento účel“.
 • Ad exemplum znamená „napríklad“.
 • Ad fontes znamená „k zdrojom“.
 • Ad gustum znamená „podľa chuti“.
 • Ad hominem znamená rátajúc s citmi presvedčovaného (pozri: argumentum ad hominem).
 • Ad honorem znamená „na počesť“.
 • Ad Kalendas Graecas znamená doslovne na grécke kalendy, teda nikdy.
 • Ad litteram znamená v pravom zmysle slova, doslova.
 • Ad loca znamená na miesta.
 • Ad maiorem Dei gloriam znamená všetko pre slávu Božiu; heslo jezuitov.
 • Ad manus proprias znamená do vlastných rúk.
 • Ad marginem znamená na okraj.
 • Ad meliorem fortunam znamená na lepšie časy.
 • Ad multos annos znamená na mnohé roky (blahoželanie).
 • Ad nutum znamená ihneď.
 • Ad oculos znamená na vlastné oči.
 • Ad ordinem znamená Na rozkaz.
 • Ad patres znamená K otcom (v zmysle zomrieť).
 • Ad personam znamená Individuálne, za seba.
 • Ad referendum znamená K správe.
 • Ad rem znamená K veci.
 • Ad usum proprium znamená Na vlastné použitie.
 • Ad verbum znamená k slovu (poznámka, objasnenie)
 • Addendum znamená dodatok, doplnok alebo príloha.
 • Aequalitas partium znamená rovnosť strán (v zmluve, súdnom spore).
 • Aequivoce znamená mnohoznačnosť.
 • Aequo animo znamená s pokojnou mysľou.
 • Agere sequitur esse znamená činnosť vychádza z bytia; podmienkou činnosti je bytie.
 • Alea iacta est znamená „kocky sú hodené“.
 • Alma mater je „Matka živiteľka“.
 • Alter ego znamená druhé ja.
 • Amicus Plato, sed magis amica est veritas. znamená Platon je priateľ, ale ešte väčším priateľom je pravda.
 • Amor fati
 • Amor intellectualis dei znamená duchovná láska k Bohu.
 • Analogon rationis znamená obdoba rozumu. U Leibniza nižšie formy vedomia, vlastné živočíchom.
 • Animus znamená duša, duch, myseľ, vedomie,...
 • Ante znamená „pred“. Príklad: Hanibal ante portas = Hanibal pred bránami.
 • Antecedens je predchádzajúce. Pozri aj: antecedent.
 • Apriori
 • Arbitrum liberum znamená slobodné rozhodnutie, sloboda vôle.
 • Argumenta ponderantur, non numerantur znamená Sila dôkazov spočíva v ich presvedčivosti, a nie počte.
 • Ars znamená umenie; technika – cvičením nadobudnutá schopnosť; veda
 • Ars vivendi je umenie žiť.
 • Aurea mediocritas znamená zlatá stredná cesta.

B[upraviť | upraviť zdroj]

 • Bellum omnium contra omnes znamená „vojna všetkých proti všetkým“. Podľa Thomasa Hobbesa je to prirodzený stav ľudskej spoločnosti do vzniku štátu.
 • Bona fide znamená v dobrej viere; dobromyseľne; s presvedečením, že ide o správnu vec; s dobrým úmyslom.

C[upraviť | upraviť zdroj]

 • Causa activa znamená činná príčina.
 • Causa corporalis znamená fyzická, telesná príčina.
 • Causa efficiens znamená pôsobiaca príčina.
 • Causa essendi znamená príčina bytia, jestvovania.
 • Causa finalis znamená konečná príčina.
 • Causa formalis znamená tvoriaca, formujúca príčina.
 • Causa materialis znamená látková príčina, substrát činnosti.
 • Causa motiva alebo causa movens znamená hybná príčina.
 • Causa occasionalis znamená náhodná príčina.
 • Causa sui znamená príčina seba samého. Základný princíp Spinozovej filozofie.
 • Ceteris paribus znamená pri rovnakom ostatnom alebo pričom ostatné je nezmenené.
 • Circulus znamená kruh.
 • Cogito znamená myslím.
 • Cogito, ergo sum znamená Myslím, teda som.
 • Coincidentia oppositorum je zhoda protikladov.
 • Conditio sine qua non - nevyhnutná podmienka (bez ktorej nie).
 • Contradictio je rozpor, napr. contradictio in adiecto. Poslovenčene: kontradikcia.
 • Contradictio in adiecto je protiklad, rozpor medzi prídavným menom a podstatným menom, napr. čierny sneh, malý obor.
 • Credo, quia absurdum je latinský výraz, ktorý znamená: „Verím, pretože je to nezmyselné.“ Výrok je pripisovaný Tertullianovi. Znamená výzvu k slepej viere, primát viery nad rozumom.
 • Cui bono znamená: „Čí prospech?“ používa sa v súvislosti s motívom činu.
 • Cum principia negante non est disputandum znamená: S tým, kto popiera princípy, nemožno debatovať, t. j. bez vzájomnej zhody v základných predpokladoch nie je možná logická debata.

D[upraviť | upraviť zdroj]

 • De facto znamená „v skutočnosti“ alebo „prakticky“, podľa skutočného stavu.
 • De iure – z práva, podľa práva.
 • De lege ferenda je latinský právnický výraz znamenajúci z hľadiska budúceho zákona/práva.
 • De lege lata znamená podľa platného zákona/práva.
 • De omnibus dubitandum je veta, ktorá znamená: O všetkom treba pochybovať. Východisko Descartovej filozofie. Descartes vyhlásil pochybovanie za jedinú správnu metódu poznania.
 • Definitio essentialis doslova: podstatné určenie. Je pojmové určenie, ktoré definuje predmet alebo jav na základe jeho podstatných vlastností. Jeho opakom je definitio attributiva vel accidentalis.
 • Determinandum je to, čo je determinované, určované.
 • Determinans je to, čo determinuje, určuje niečo iné.
 • Deus ex machina je výraz, ktorý znamená doslova boh zo stroja.
 • Deus sive natura znamená: „Boh čiže príroda.“ Vyjadruje sa ním totožnosť boha a prírody v Spinozovej filozofii.
 • Dictum de omni et nullo znamená: „povedané o všetkom a o ničom“.
 • Dies, a quo je deň (lehota, termín), od ktorého sa ráta (napr. od ktorého beží právny nárok).
 • Dies, ad quem je deň (lehota, termín), do ktorého sa ráta (napr. je nepremlčané právo).
 • Differentia specifica je druhový rozdiel, charakteristická zvláštnosť.
 • Dissensio je nesúhlas, rôznosť zmýšľania, spor, nezrovnalosť

E[upraviť | upraviť zdroj]

 • Ebrietas je opilosť, opojenie.
 • Emporium je tržnica (najmä rímska).
 • Ens je podstata, jestvujúce, súcno, bytie, vec.
 • Ens a se je bytie, ktoré je samo sebou také, aké je.
 • Ens ab alio je bytie, ktoré závisí od iného; je podmienené, stvorené.
 • Ens cogitans je mysliaca podstata.
 • Ens entium je podstata podstát (Boh).
 • Ens rationis je myslená vec, myslené.
 • Ens reale je reálna vec, skutočne existujúce.
 • Ens realissimum je najreálnejšia podstata, t. j. Boh.
 • Esse je bytie. Podľa Descarta je esse v podstatnom súvzťahu s cogito.
 • Esse est percipi alebo esse est percipi (vel percipere) je veta, ktorá znamená: „Byť znamená byť vnímaný (alebo vnímať)“.
 • Eo ipso znamená „ako také“, „samo osebe“.
 • Et alii, skratka et al., je latinský výraz znamenajúci „a iní“.
 • Ex abrupto znamená improvizovane, bez prípravy, len z hlavy.
 • Ex ante – už predom, vopred (opak ex post).
 • Ex lex znamená mimo zákona.
 • exlibris znamená z kníh, v zmysle Táto kniha je z kníh autora XY
 • Ex nihilo nihil fit znamená: „Z ničoho nič nevzniká“.
 • Ex nunc – od teraz (napr. účinné)
 • Ex offo alebo ex officio je latinský výraz, ktorý znamená z úradnej moci, povinnosti, z úradného príkazu.
 • Ex professo znamená z povolania (primerane povolaniu, úmyselne, ako odborník).
 • Ex tempore alebo i extempore znamená v čase potreby, príležitostne, podľa potreby.
 • Exordium je v rétorike začiatok, úvod reči.
 • Experientia est optima rerum magistra znamená: „Skúsenosť je najlepší učiteľ.“
 • Explicite je slovo znamenajúce výslovne, jasne; opak: implicite.
 • Expressis verbis znamená vyjadrené slovami, výslovne, explicitne. Pozri explicitnosť.

F[upraviť | upraviť zdroj]

G[upraviť | upraviť zdroj]

 • Generatio aequivoca (spontanea) je prvoplodenie, vznik živočíchov z anorganických látok, napr. hmyzu z bahna.
 • Genus proximum je najbližší rod, t. j. bezprostredne širšia trieda predmetov, do ktorej ako druh vstupujú skúmané predmety.

H[upraviť | upraviť zdroj]

 • Hic et nunc znamená tu a teraz, tu a hneď, hneď a zaraz, na mieste.
 • Homo homini lupus est alebo Homo homini lupus je fráza znamenajúca "človek (je) človeku vlkom".
 • Honoris causa, skratka h. c., je latinský výraz, ktorý znamená pre česť, pre poctu, napr. dr. h. c.
 • Hortulanorum znamená záhradný je skratka za názvom pestovanej rastliny s významom "autor (šľachtiteľ) neznámy".

I[upraviť | upraviť zdroj]

 • Ibidem (skratka ibd. alebo ib., zriedkavo ibid.; po latinsky "na rovnakom mieste", "tamže", "tamtiež") alebo tamže alebo tamtiež.
 • Ignoramus et ignorabimus je latinský výraz znamenajúci Nepoznáme a nespoznáme. Je to téza extrémneho agnosticizmu.
 • Ignorantia juris non excusat alebo Ignorantia legis neminem excusat je latinský výraz, ktorý znamená, že neznalosť zákona nikoho neospravedlňuje a nevyviňuje z právnej zodpovednosti za jeho porušenie.
 • Impetus je popud, tlak, pud; vznet.
 • Implicite je slovo, ktoré znamená zahrnuté v niečom, spoluobsiahnuto, inklusive; opak: explicite.
 • Imponderabilie sú bližšie neurčiteľné vplyvy, účinky.
 • In abstracto je abstraktne, odtrhnuto od skutočnosti, vo všeobecnosti, odlúčene, osebe a pre seba, bez ohľadu na dané pomery. Opakom in concreto.
 • In aeternum znamená na veky, do večnosti.
 • In concreto je konkrétne, v skutočnosti, v určitom prípade, fakticky. Opakom je in abstracto.
 • In dubio pro reo – v pochybnosti (rozhodni) v prospech žalovaného.
 • In medias res – k jadru veci
 • In margine je na okraji, na okraj, na margo.
 • In medias res je doprostred deja, k jadru veci, bez úvodu.
 • In natura znamená v prirodzenej podobe.
 • In nuce je v jadre, v podstate, stručne, skrátka, slovom.
 • In re je v skutočnosti.
 • In situ je na mieste, na tvári miesta.
 • In statu nascendi je v stave zrodu, vo chvíli tvorenia.
 • Inter alia – medzi inými
 • Inter vivos je latinský výraz znamenajúci "medzi živými", teda "od jednej žijúcej osoby k druhej".
 • Ipso facto je závažnosťou faktu, samým činom, samým faktom (právne účinky činu nastupujú samy od seba).
 • In vino veritas je latinský výraz, ktorý znamená Vo víne je pravda.

J[upraviť | upraviť zdroj]

 • Iura novit curia znamená "súd pozná právo".
 • Iura quaesita – nadobudnuté práva.

L[upraviť | upraviť zdroj]

 • Lumen naturale intellectus je prirodzené svetlo rozumu; v Descartovej filozofii intelektuálna intuícia.

M[upraviť | upraviť zdroj]

 • Matrimonium – manželstvo.
 • Mea culpa, mea maxima culpa je veta, ktorá znamená: Moja vina, moja preveľká (najväčšia) vina. Hovorí sa ako vyznanie viny v prvej časti katolíckej omše.
 • Medias res je jadro veci.
 • Memento mori je latinské príslovie, ktoré znamená Pamätaj, že musíš zomrieť.
 • Modus probandi je spôsob dôkazu.
 • Mors omnia solvit znamená doslovne smrť všetko vyrieši.
 • Mortis causa – pre prípad smrti.
 • Mysterium iniquitatis je tajomstvo neprávosti.
 • Malleus maleficarum´ je latinský výraz, znamená Kladivo na čarodejnice.

N[upraviť | upraviť zdroj]

 • Natura (lat.) je príroda, povaha.
 • Natura non facit saltus znamená príroda nerobí skoky (Linné).
 • Ne bis in idem je výraz, ktorý značí nie dvakrát o tom istom. V práve táto zásada znamená, že nie je možné znova pred súdom prejednávať vec, ktorá už bola súdne rozhodnutá (tiež prekážka veci rozhodnutej).
 • Nervus probandi je nerv dôkazu – najpresvedčivejší, rozhodujúci argument dôkazu.
 • Nexus je spojitosť, vzťah, súvislosť, napríklad kauzálny nexus.
 • Nosce te ipsum znamená "Poznaj sám seba". Tieto slová sú po grécky (Gnothi seauton.) vyryté nad vchodom do chrámu Apollóna Delfského. Výrok sa pripisuje Tálovi.
 • Nota notae est nota rei ipsius znamená "Znak znaku veci je znakom samej veci". Je tiež myšlienkou axiómy sylogizmu.
 • Notiones communes znamená "všeobecné, spoločné pojmy", čiže pojmy dané človeku prírodou, a preto spoločné pre všetkých ľudí.
 • Nullum crimen, nulla poena sine lege – žiaden trestný čin, žiaden trest bez zákona (ak trest nie je v zákone).
 • Numerus clausus znamená uzatvorené číslo. Je jedno z opatrení, ktorými sa obmedzuje počet študentov na vysokých školách.

O[upraviť | upraviť zdroj]

 • Obscurum per obscurius (lat.) je vysvetľovať nejasné ešte nejasnejším.
 • Omne verum omni vero consonat znamená Všetky pravdy sú vo vzájomnom súlade.
 • Ora et labora latinský výraz, ktorý znamená Modli sa a pracuj.

P[upraviť | upraviť zdroj]

 • Per se je sám sebou, prostredníctvom seba samého.
 • Per Iovem On Jupiter
 • Placetum regium znamená kráľovský súhlas. Je to nariadenie, ktoré zakazuje zverejniť bulu bez súhlasu panovníka.
 • Post factum je po čine, dodatočne.
 • Post hoc, ergo propter hoc je výraz s významom „potom, teda preto“. Opisuje logickú chybu spočívajúcu v tom, že sa z časovej následnosti dvoch udalostí (koincidencia) usudzuje na existenciu príčinného vzťahu medzi nimi (kauzalita).
 • Potentia activa je schopnosť spôsobiť nejaký akt.
 • Pacta sunt servanda – dohovory sa majú dodržiavať.

Q[upraviť | upraviť zdroj]

 • Quod erat demonstrandum znamená "Čo bolo treba dokázať".
 • Quaternia označuje štyri dvojlisty; pozri kódex.
 • Quid pro quo znamená jedno namiesto druhého, zámena pojmov. Doslovný preklad znamená "niečo za niečo".
 • Quo vadis je výraz, ktorý znamená „Kam kráčaš?“.
 • Quodlibet je kvodlibet.
 • Quot hominus, tot sententiae je výrok od Terentia s významom „koľko ľudí, toľko názorov.

R[upraviť | upraviť zdroj]

S[upraviť | upraviť zdroj]

 • Sacrificium intellectus znamená "obeta rozumu", je obetovanie rozumu, zrieknutie sa vlastného myslenia.
 • Sensu lato (skr. s. l.) v širšom zmysle
 • Sensu stricto (skr. s. s.) v užšom zmysle
 • Sic je slovo, ktoré znamená takto, tak alebo práve tak.
 • S.P.Q.R. – Senatus Populusque Romanus Senát a ľud Rímsky, v starovekom Ríme sa takto označoval senát.

V[upraviť | upraviť zdroj]

 • Vice versa [vice verza] je výraz znamenajúci naopak, obrátene, opačne.
 • Veni, vidi, vici. latinský výrok, ktorý znamená Prišiel (som), videl (som), zvíťazil (som). vyslovil ho J. Ceasar, rímsky cisár.

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]