Preskočiť na obsah

Zoznam vedných disciplín

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Tento článok obsahuje abecedný zoznam vied, vedných disciplín a náuk so základnou charakteristikou daných vied. Pod väčšinou hesiel sú tzv. "podriadky", kde sú systematicky určené (v uvedenom poradí) niektoré z týchto informácií:

 • (1.) pôvod slova, väčšinou grécky (gr.), často aj latinský (lat.);
 • (2.) veda (al. skupina vied), ktorá danú vedu "obsahuje", napr. optika je odborom fyziky, preto je pod heslom "optika" napísané fyzika a pred ňou šípka (↘);
 • (3.) iný názov (lingvistika = jazykoveda), príp. starší alebo novší ekvivalent (alergológia = alergiológia)[chýba zdroj]; poradie: synonymum, archaizmus, neologizmus

Mnoho vied má v slove obsiahnuté grécke slovo logos (λόγος) vo forme -lógia (-λογία), čo znamená slovo, reč, učenie. Niekde je použité aj slovo nomos (νόμος) vo forme -nómia (-νομία), čo grécky preložíme ako zákon.

A[upraviť | upraviť zdroj]

 • aerológia – študuje vyššie atmosférické vrstvy Zeme
  • gr. aér = vzduch; ↘ meteorológia
 • agnoiológia – pozri agnotológia
  • gr. agnoia = neznalosť
 • agnotológia – študuje (ľudskú) neznalosť
  • gr. agnósis = nevedia; agnoiológia
 • akarológia – študuje roztoče a kliešte
  • gr. akari = druh roztoča; ↘ zoológia
 • akustika – študuje zvuky, ich vznik, šírenie, frekvencie, vlastnosti atď.
  • gr. akouein = počuť; ↘ fyzika
 • akvaristika – študuje život rýb, vodných rastlín a i. v akváriách; využitie pri chovaní živočíchov a pestovaní rastlín v akváriách
 • algológia – študuje sinice a riasy
  • lat. alga = chaluha; ↘ botanika; fykológia
 • alergiológia – študuje alergény a alergie
  • gr. alos = cudzí, iný + gr. ergon = reakcia; ↘ medicína
 • anatómia – študuje štruktúru a systém organizmov
  • gr. ana-temnein = narezať; ↘ biológia/medicína
 • andragogika – študuje vzdelávanie a výchovu dospelých ľudí
  • gr. andrós = muž + gr. ágein = viesť; ↘ pedagogika
 • anestéziológia – študuje anestézie a anestetiká
  • gr. an = bez + gr. aisthesis = vnem; ↘ medicína
 • antropológia – študuje človeka
  • gr. anthropos = človek; ↘ spoločenské vedy
 • arachnológia – študuje pavúkovce
  • gr. arachne = pavúk; ↘ zoológia
 • archeológia – študuje ľudskú minulosť, taktiež odkrýva a dokumentuje vykopávky
  • gr. archaios = pradávny
 • archivistika – študuje sústreďovanie, spracovanie, opravu, ochranu a sprístupňovanie archívnych dokumentov verejnosti
  • ↘ (pomocné) historické vedy
 • astrobiológia – študuje pôvod pozemského života, život mimo Zeme a jeho vlastnosti, podmienky pre život a pod.
  • gr. astron = hviezda + gr. bios = život; exobiológia, xenobiológia
 • astrofyzika – študuje fyzikálne deje prebiehajúce vo vesmíre
  • gr. astron = hviezda + gr. fysikós = prirodzený; ↘ astronómia/fyzika
 • astrogeológia – študuje geológiu na rôznych vesmírnych telesách
  • gr. astron = hviezda + gr. gé = zem
 • astrológia – študuje vplyv hviezd a planét na človeka
  • gr. astron = hviezda, súhvezdie
 • astronómia – študuje vesmír a javy v ňom
  • gr. astron = hviezda, súhvezdie
 • autekológia – študuje ekológiu jedného druhu
  • gr. autos = sám, ja + gr. oikos = dom
 • axiológia – študuje hodnotenia a hodnoty; usiluje sa o zjednotenie opisov rôznych druhov hodnôt
  • gr. axia = hodnota; ↘ filozofia

B[upraviť | upraviť zdroj]

 • balistika – študuje pohyb striel a rakiet
  • gr. balein = vrhať; ↘ mechanika
 • biochémia – študuje chemické látky a chemické deje v živých organizmoch
  • gr. bios = život + egyp. keme = zem / arab. (zo slova alchýmia); ↘ biológia/chémi
 • biofyzika – skúma živé systémy z fyzikálneho a fyzikálnochemického hľadiska
 • biogeografia – skúma rastlinstvo a živočíšstvo ako súčasť krajiny
 • biomatematika – jej cieľom je modelovať prirodzené biologické procesy pomocou matematických techník a nástrojov
 • biokybernetika
 • biológia – študuje život a organizmy (na Zemi)
  • gr. bios = život
 • botanika – študuje rastliny a príbuzné organizmy (napr. sinice)
  • gr. botané = rastlina; ↘ biológia; staršie fytológia
 • bromatológia – študuje jedlá a pokrmy
  • gr. broma = jedlo

C[upraviť | upraviť zdroj]

D[upraviť | upraviť zdroj]

 • dejepis – študuje minulosť zo starých prameňov informácií
  • ↘ spoločenská veda; historická veda
 • dendrológia – študuje stromy a iné dreviny
  • gr. dendron = strom; ↘ botanika
 • dermatológia – študuje kožu, najmä jej choroby a liečbu takýchto chorôb
  • gr. dérma = koža; ↘ biológia/medicína
 • dialektológia – študuje teritoriálne dialekty (nárečia)
  • gr. dialektos = nárečie; ↘ jazykoveda
 • dietológia – študuje správnu životosprávu
 • dipterológia – študuje dvojkrídly hmyz (napr. muchy) z radu Diptera
  • gr. di = dva, dvojitý + gr. ptera = krídlo; ↘ entomológia
 • dynamika – študuje príčiny pohybu telies a pôsobenie síl na pohyb telies
  • gr. dynamis = sila; ↘ mechanika

E[upraviť | upraviť zdroj]

 • egyptológia – študuje dejiny starovekého Egypta, jeho históriu a umenie starých Egypťanov
  • ↘ orientalistika
 • ekológia – študuje vzťahy medzi organizmami navzájom a medzi nimi a životným prostredím
  • gr. oikos = dom; ↘ biológia
 • ekonómia – študuje vzácnosti a riešenie ich problému spoločenstvom
  • gr. oikos = dom; ↘ spoločenské vedy
 • embryológia – študuje všeobecný a individuálny vývoj eukaryotických jedincov v období od oplodnenia vajíčka po narodenie, príp. vyklíčenie
  • gr. embryon = nenarodený plod; ↘ biológia
 • energetika – študuje hospodárne získavanie a využívanie energie; z praktickej stránky ako priemyselné odvetvie dodáva energiu
  • gr. energeia = činnosť, výkon, aktivita (od energia)
 • enológia – študuje víno a vinárstvo
  • gr. oinos = víno
 • entomológia – študuje hmyz
  • gr. en-tomon = vrezaný; ↘ zoológia
 • environmentalistika – študuje životné prostredie, jeho znečistenie a ochranu prírody
  • ↘ ekológia
 • estetika – študuje prírodnú a umeleckú krásu, jej vysvetlenie, zákony a vplyv na ľudí a iné tvory
  • gr. aisthetikos = vnímavosť, cit pre krásu; ↘ filozofia
 • etika – študuje ľudské správanie, morálku a slušné chovanie
  • gr. ethos = zvyk, charakter; ↘ filozofia
 • etiológia – študuje pôvod a príčiny niečoho, napr. chorôb, výskytu určitých prírodných javov a pod.
  • gr. aitia = dôvod
 • etnológia – študuje kultúrny vývoj a zmeny kultúry
  • gr. éthnos = ľud, národ; ↘ antropológia
 • etológia – študuje správanie zvierat, porovnáva ho so správaním človeka a skúma zákonitosti zvieracieho správania
  • gr. ethos = charakter; ↘ zoológia
 • etymológia – študuje pôvod slov
  • gr. etymon = pravda, istota; ↘ jazykoveda
 • exobiológia – pozri astrobiológia
  • gr. esos = vonkajší; xenobiológia

F[upraviť | upraviť zdroj]

 • farmakológia – študuje účinky liečiv a lieky od požitia po vylúčenie
  • gr. farmakon = liečivo/droga
 • felinológia – študuje mačky a mačkovité šelmy
  • gr. felis = mačka; ↘ zoológia
 • filológia – študuje jednotlivé jazyky a ich výtvory, prejavy a systémy a rozoberá svetovú literatúru
  • gr. filein = milovať
 • filozofia – študuje (a odpovedá na) sporné otázky týkajúce sa vesmíru, človeka, hodnôt, duše, lásky a pod.
  • gr. filein = milovať + gr. sofia = múdrosť
 • floristika – študuje flóru určitého územia, z praktického hľadiska zbiera a opisuje rastliny danej oblasti
  • lat. Flora = rímska bohyňa kvetov; ↘ botanika
 • fonológia – študuje fonémy – najmenšie jednotky zvukového jazykového systému, a ich využívanie
  • gr. foné = zvuk, hlas; ↘ lingvistika
 • futurológia – študuje budúcnosť, predpokladá nové technológie, životné štýly, ale aj budúce ohrozenia či katastrofy
  • lat. futurum = budúcnosť
 • fykológia – pozri algológia
  • gr. fykos = chaluha; ↘ botanika
 • fyzika – študuje základné zákony prírody, jej stavbu a vývin
  • gr. fysikós = prirodzený; ↘ prírodné vedy
 • fyziológia – študuje funkcie organizmov a ich orgány či orgánové sústavy; taktiež priamo fyziológia ľudí alebo fyziológia rastlín
  • gr. fýsis = príroda; ↘ prírodné vedy

G[upraviť | upraviť zdroj]

 • gemológia – študuje drahé kamene, ich vznik, výskyt, hľadanie, spracovanie, vlastnosti a rozlíšenie od falošných či umelo vytvorených minerálov
  • ↘ mineralógia
 • genetika – študuje dedičnosť a premenlivosť organizmov
  • gr. genesis = pôvod, vznik; ↘ biológia
 • geológia – študuje zloženie, stavbu a historický vývoj Zeme
  • gr. gé = zem; ↘ geovedy
 • geografia – študuje krajinnú sféru, vzťahy medzi systémom prírodného prostredia a systémom ľudskej spoločnosti v priestore a čase
  • gr. gé = zem + grafein = opisovať, písať; ↘ zemepis
 • geometria – študuje vzťahy a zákony v (dvoj- i trojrozmernom) priestore
  • gr. gé = zem + gr. métron = miera; ↘ matematika
 • geomorfológia – študuje reliéf povrchu Zeme, aj vzhľadom na čas
  • gr. gé = zem + gr. morfé = forma; ↘ geovedy
 • gerontológia – študuje proces starnutia a ochorenia súvisiace so starobou
  • gr. géron = starý človek; ↘ medicína
 • grafológia – študuje rukopis (y)
  • gr. grafein = písať; ↘ psychológia
 • gynekológia – študuje choroby a poruchy ženských pohlavných orgánov a ich diagnostiku, liečbu a prevenciu pred nimi
  • gr. gyné = žena; ↘ medicína

H[upraviť | upraviť zdroj]

Ch[upraviť | upraviť zdroj]

 • chémia – študuje vlastnosti, zloženia, štruktúry, prípravy, premeny a zákonitosti prvkov, látok a ich zlúčenín
  • egyp. keme = zem / arab. (zo slova alchýmia)
 • chirurgia – diagnostikuje a lieči operatívne liečiteľné ochorenia a úrazy; ako veda zbiera znalosti pre praktickú chirurgiu
  • gr. cheirourgiké / lat. chirurgiae = ručná práca, umenie ručnej práce; ↘ medicína
 • chiropterológia - náuka o netopieroch

I[upraviť | upraviť zdroj]

 • ideológia – tzv. veda ideí
  • gr. idea = myšlienka
 • ichtyológia – študuje ryby, príbuzné drsnokožce (žralok, raja) a i.
  • gr. ichthu = ryba; ↘ zoológia
 • imunológia – študuje imunitu, obranné reakcie proti baktériam či hubám a ich podstatu
  • lat. immunis = oslobodený (od daní, služieb a pod.); ↘ biológia/medicína
 • indológia – študuje indické jazyky, dejiny a literatúru Indie
  • ↘ orientalistika
 • iránistika – študuje dejiny, literatúru, umenie a kultúru Iránu
  • ↘ orientalistika

J[upraviť | upraviť zdroj]

K[upraviť | upraviť zdroj]

 • kartografia – študuje mapy, znázorňovanie zemského povrchu a nebeskej klenby a vzťahy medzi objektami; prakt. zhotovovanie máp
  • gr. chartis = mapa
 • kinematika – študuje zmeny vzájomných polôh telies v priestore a čase
  • gr. kinein = hýbať sa; ↘ mechanika
 • klimatológia – študuje podnebie a priebeh klimatických zmien
  • gr. klima = región, oblasť, pásmo; ↘ atmosférické vedy
 • konchológia – študuje schránky mäkkýšov
  • lat. concha = mušľa; ↘ malakológia
 • kozmológia – študuje vznik a vývoj vesmíru
  • gr. kosmos = vesmír; ↘ astronómia
 • kriminológia – študuje kriminalitu, jej príčiny a ako jej predchádzať
  • lat. crimen = obvinenie
 • kryptológia – študuje utajovanie informácií alebo konkrétnejšie obsahov textových správ
  • gr. kryptos = skrytý
 • kryptozoológia – študuje a hľadá nedokázané živočíchy – draky, kolosálne kalmáry, yeti a i. (z legiend, cestovateľských pozorovaní); všeobecne neuznávané za vedu
  • gr. kryptos = skrytý; gr. zoon = zviera; ↘ zoológia
 • kulturológia – študuje kultúru
  • ↘ spoločenské vedy
 • kynológia – študuje psa po všetkých stránkach, jeho biovlastnosti, šľachtenie, výcvik i okrajovo psiu psychiku a veterinárstvo
  • gr. kynos = pes

L[upraviť | upraviť zdroj]

 • lekárstvo – pozri medicína
 • lexikológia – študuje slovnú zásobu (lexiku), jej význam a vývin
  • gr. lexis = slovo/výraz; ↘ lingvistika
 • lichenológia – študuje lišajníky – spoločenstvá húb a rias (al. húb a siníc)
  • gr. leichen = lišajník; ↘ botanika/mykológia
 • limnológia – študuje vnútrozemské vodné objekty (jazerá, rieky, vodné nádrže)
  • gr. límne = jazero; ↘ hydrológia
 • lingvistika – študuje jazyk (lingvistika) (reč)
  • lat. lingua = jazyk; ↘ filológia; jazykoveda
 • logika – študuje správne myslenie a vytvára pravidlá pre rozumné myšlienkové postupy
  • gr. logiké = mysliaci, rozumný; ↘ filozofia

M[upraviť | upraviť zdroj]

 • malakológia – študuje mäkkýše
  • gr. malákós; ↘ zoológia
 • mamalógia – pozri teriológia
  • ↘ zoológia
 • medicína – študuje choroby, ich príčiny a diagnostikuje a lieči ich
  • lat. medicina = lekárstvo, umenie liečiť; lekárstvo
 • mechanika – študuje pohyb, silu a zmeny vzájomných polôh telies
  • gr. mechaniké = umenie stavať stroje; ↘ fyzika
 • metafyzika – študuje bytie (jednoducho povedané)
  • gr. metá = za + gr. fysikós = prirodzený; ↘ filozofia
 • metalografia – študuje tuhé kovy a ich štruktúru
 • metalurgia – študuje získavanie kovov z rúd a výrobu a spracovanie kovov a zliatin
  • gr. metallon = kov + gr. urgos = činný, pôsobiaci; hutníctvo
 • meteorológia – študuje atmosféru, jej stavbu, vlastnosti a javy (najmä počasie)
  • gr. metéoron = "vysoko v oblakoch"
 • mikrobiológia – študuje jednobunkové a nebunkové organizmy, teda najjednoduchšie formy života
  • gr. mikros = malý + gr. bios = život; ↘ biológia
 • mineralógia – študuje minerály (nerasty) a ich vlastnosti
  • ↘ geológia; staršie nerastopis
 • morfológia – študuje tvar niečoho v rôznom chápaní; viacodborová veda: hydromorfológia, geomorfológia a i.
  • gr. morfé = forma
 • muzikológia – študuje hudbu, hudobnú teóriu, h. filozofiu atď.
  • gr. mousiké = hudba; ↘ estetika
 • mykológia – študuje huby ako ríšu domény eukaryoty
  • gr. mýkes = huba; ↘ biológia
 • myrmekológia – študuje mravce
  • gr. myrmex = mravec; ↘ entomológia

N[upraviť | upraviť zdroj]

 • nefrológia – študuje obličky a ich ochorenia
  • gr. nefros = oblička; ↘ medicína
 • neurológia – študuje nervovú sústavu a nervové choroby
  • gr. neuron = nerv; ↘ medicína
 • noológia – študuje myslenie a intelekt, smer náuky o duchovnom poznávaní vecí; opakom je agnotológia (pozri hore)
  • gr. noein = myslím (nous = myseľ)

O[upraviť | upraviť zdroj]

 • oceánológia – študuje oceány a moria, je blízka oceánografii
  • gr. okeanós = oceán
 • oftalmológia – študuje, stanovuje a lieči ochorenia oka
  • gr. ofthalmós = oko; ↘ medicína
 • onkológia – študuje, diagnostikuje a lieči nádorové choroby
  • gr. onkos = tumor; ↘ medicína
 • ontológia – študuje bytie, súcno z filozofického hľadiska
  • gr.; ↘ metafyzika
 • oológia – študuje vajcia, napr. vtáčie
  • gr. oo = vajíčko; ↘ zoológia
 • optika – študuje svetlo, jeho vlastnosti a svetelné javy
  • gr. optiké = vzhľad; ↘ fyzika
 • orientalistika – študuje niektoré africké a ázijské národy a ich vývin a kultúru; viaceré odvetvia, napr. indológia
 • ornitológia – študuje vtáky
  • gr. ornis = vták; ↘ zoológia
 • osteológia – študuje kosti (a iné kostné útvary, ako zuby) a ich rast, vlastnosti a účel
  • gr. osteon = kosť; ↘ anatómia

P[upraviť | upraviť zdroj]

 • paleoklimatológia – študuje podnebie a klimatické zmeny v geologickom praveku
  • ↘ klimatológia
 • paleontológia – študuje vyhynuté druhy organizmov
  • gr. palaiós = staroba
 • parazitológia – študuje parazity a ich hostiteľov
  • ↘ zoológia
 • patológia – študuje choroby, ich príčiny a bunkové či tkanivové zmeny spôsobené chorobami
  • gr. páthos = poškodenie, zranenie; ↘ medicína
 • pedagogika – študuje výchovu a vzdelávanie (najmä ľudí)
  • gr. paidós = dieťa + gr. ágein = viesť
 • pedológia I. – študuje deti po všetkých smeroch; pozri pedológia (dieťa)
  • gr. paidós = dieťa
 • pedológia II. – študuje pôdu, jej zložky, typy, vlastnosti, vplyvy, vznik…; pozri pedológia (pôda)
  • gr. pédon = pôda; pôdoznalectvo
 • petrochémia – študuje premenu ropy a zemného plynu na produkty ako benzín, asfalt či skvapalnený zemný plyn
  • gr. petros = skala + egyp. keme = zem / arab. (zo slova alchýmia)
 • petrológia – študuje horniny, ich stavbu, vznik, typy atď.
  • gr. petros = skala; ↘ geológia
 • planetológia – študuje planéty
  • ↘ astronómia/astrogeológia
 • pneumológia – študuje ochorenia pľúc, ako aj celej dýchacej sústavy a ich liečbu
  • gr. pneúmonas = pľúca; ↘ medicína
 • politológia – študuje politiku, jej formy, spôsoby atď. a politické inštitúcie
  • gr. politiké = umenie spravovať obec; ↘ sociálne vedy
 • primatológia – študuje primáty (ako rad), teda aj ľudí
  • lat. primus = najlepší (od primáty); ↘ zoológia
 • psychológia – študuje duševné javy – vlastnosti, procesy atď.
  • gr. psyché = duša

R[upraviť | upraviť zdroj]

 • rádiológia – odbor medicíny venujúci sa zobrazovacej diagnostike
 • religionistika – študuje viery, mytológie a kulty
  • lat. religio = náboženstvo, viera; ↘ antropologické/humanitné vedy
 • reológia – študuje deformácie a tokové vlastnosti rôznych hmôt
  • gr. rhei = tiecť; ↘ fyzika

S[upraviť | upraviť zdroj]

 • seizmológia – študuje zemetrasenia a všetko s tým súvisiace, ako aj základy o štruktúre Zeme
  • gr. seismos = zemetrasenie; ↘ geofyzika
 • sexuológia – študuje pohlavný život zo všetkých smerov
 • sinológia – študuje čínske jazyky, dejiny a kultúru Číny
  • lat. sino- = čínsky; ↘ orientalistika
 • skatológia – študuje výkaly
  • gr. skatós = výkal; ↘ biológia/medicína
 • sociológia – študuje spoločnosť
  • lat. socius = spoločník
 • somatológia – študuje ľudské telo zo všetkých aspektov – anatómie, fyziológie aj morfológie
  • ↘ biológia; teloveda
 • speleológia – študuje jaskyne, ich vznik a výskyt
  • gr. spelaion = jaskyňa; ↘ geomorfológia; jaskyniarstvo
 • statika – študuje telesá v pokoji al. priamočiarom pohybe a sily (v rovnováhe) na nich pôsobiace
  • ↘ mechanika
 • stereometria – študuje zákony a vzťahy v trojrozmernom priestore, skúma telesá
  • gr. stereos = telesný; ↘ geometria
 • stomatológia – študuje zuby, ich funkciu, miesto a pod.
  • ↘ medicína; zubné lekárstvo

T[upraviť | upraviť zdroj]

 • technológia – študuje tvorenie konečných výrobkov a služieb pomocou (technických a prírodovedných) poznatkov
  • gr. techné = zručnosť
 • teológia – študuje Boha
  • gr. théos = boh
 • terapeutika – študuje spôsoby liečenia, najmä chorôb
  • ↘ medicína
 • teriológia – študuje cicavce
  • gr. therion = zviera; ↘ zoológia; mamalógia
 • topológia
  • gr. topos = miesto; ↘ matematika
 • toxikológia – študuje negatívne vplyvy chemických zlúčenín, jedov, na organizmy
  • gr. toxikos = jed; ↘ chémia/medicína
 • turkológia – študuje dejiny, históriu a jazyk Turecka (turečtina)
  • ↘ orientalistika
 • typológia I. – študuje delenia rôznych vecí a javov (z biológie, histórie a pod.), ako aj spôsoby týchto delení
  • gr. typos = vzor, predobraz
 • typológia II. – študuje súlad Starého a Nového zákona z Biblie
  • gr. typos = vzor, predobraz; ↘ teológia

U[upraviť | upraviť zdroj]

 • ufológia – študuje objekty UFO; všeobecne neuznávané za vedu
  • angl. UFO (skr.) = neidentifikovateľný lietajúci objekt
 • urológia – študuje choroby vylučovacej a pohlavnej sústavy mužov
  • gr. uron = moč; ↘ medicína/chirurgia

V[upraviť | upraviť zdroj]

 • venerológia – študuje pohlavné choroby, z praktickej stránky ich určuje a lieči
  • lat. venereus; ↘ medicína
 • veterinárstvo – študuje a lieči choroby zvierat, zaoberá sa aj neškodlivosťou živočíšnych surovín
  • lat. veterinae; ↘ medicína
 • vexilológia – študuje vlajky, prápory a štandardy
  • lat. vexillum = vlajka rímskych vojakov; ↘ historické vedy
 • viktimológia – študuje obete trestných činov a ich životný štýl
  • lat. victima = obeť; ↘ kriminológia
 • virológia – študuje víry, viroidy a pod.
  • lat. virus = jed; ↘ biológia/medicína
 • vulkanológia – študuje sopky, ich stavbu, produkty (napr. láva) a erupcie
  • lat. Vulcan = rímsky boh ohňa

X[upraviť | upraviť zdroj]

Z[upraviť | upraviť zdroj]