Cash-flow

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Prejsť na: navigácia, hľadanie
"Cash flow (peňažný tok, hotovostný tok, tok hotovosti atď.)" môže označovať, napr. v IAS/IFRS, aj len jednotlivú operáciu/položku, teda jednotlivý príjem alebo jednotlivý výdavok (v užšom zmysle), pozri príjem (podnikové hospodárstvo) a výdavok (podnikové hospodárstvo).

Cash-flow alebo cash flow alebo peňažné toky (neoficiálne aj: hotovostné toky/hotovostný tok, toky hotovosti/tok hotovosti, tok peňazí/toky peňazí, peňažný tok) je rozdiel medzi bežnými príjmami a bežnými výdavkami podniku za určité časové obdobie. Cash-flow si firma musí pozorne plánovať a sledovať, inak sa môže dostať do vážnych finančných problémov, hoci je celková bilancia firmy dobrá. Podnik musí mať dostatok peňažných príjímov k tomu, aby mohol splatiť pôžičky, zaplatiť dane, suroviny, energie, faktúry, atď.

Úlohou finančného managmentu je zaistiť nielen tvorbu zisku ale aj to, aby mal podnik v každom okamihu dostatok finančnej hotovosti.

Zisk verzus cash flow

Podnik musí okrem zisku zisťovať aj cash flow z nasledujúcich dôvodov:

 • Existuje rozdiel medzi pohybom hmotných prostriedkov a ich peňažným vyjedrením (napr. nakúpime stroje na úver a platíme až o mesiac).
 • Existuje rozdiel medzi hospodárskymi operáciami a vyvolávajúcimi náklady (napr. pri vzniku mzdových nákladov a výplata miezd, vznik daňovej povinnostˇi= náklady a dane= výdaje).
 • Používajú sa rôzne účtovné metódy (rôzne metódy odpisovania, rôzne metódy oceňovania zásob) ,čo vedie k rozdielom medzi výnosmi a príjmami, medzi nákladmi a výdajmi a medzi ziskom a cash flow.

Cash flow sa používa pri rozpočtovaní peňažných príjmov a výdavkov podniku, hodnotení investičných projektov, atď.

Vplyv fixných nákladov na cash flow

 1. Vyššie fixné náklady zvyšujú riziko podnikania, ktoré je podnikateľovi vynahradené vyššou rentabilitou období vysokej hospodarskej aktivity.
 2. Vyššia zadĺženosť tiež zvyšuje riziko podnikania
 3. Pri prudkom rozvoji podniku sa môže stať, že aj vysoko zisková firma sa dostane do finančných problémov, lebo rast spotrebúva finančné zdroje. Preto obvykle takéto firmy potrebujú značné úvery, rovnako ako firmy stratové, tie však úvery potrebujú na prevádzkové výdaje (výplatu miezd, nákup surovín) , čo ich približuje k bankrotu.

Ako zistíme cash flow

Cash flow zisťujeme dvoma metódami:

 1. priamou metódou- čiastky cash flow zisťujeme ako celkové sumy všetkých príjmov produkujúcich fondy a celkové sumy všetkých výdajov spotrebúvajúcich fondy.
 2. Nepriamou metódou- vychádzame z prevádzkového zisku , ktorý upravíme o tie výnosy a náklady , ktoré sa netýkajú pohybu prostriedkov v priebehu obdobia (napr. odpisy).

Obe metódy rozlišujú tri oblasti činnosti podniku:

 1. Prevádzka- (výroba, predaj výrobkov a služieb)- sústreďujú sa výsleky prevádzkových činností
 2. Investície- sústreďujú sa zmeny investičného majetku a jeho zdrojov
 3. Financie- sústreďujú sa fondy plynúce z použitia úverov, dlhov, spoločných akcií, splátok dlhov, platenie dividend

Priama metóda zistenia cash flow:

Zásoby materiálu

+ výnosy z prenájmu, poistných udalostí

+ čerpanie dlhodobých rezerv

+/- časové rozlíšenie príjmov

Výdaje z prevádzkovej činnosti

- material. náklady

- zvýšenie zásob materiaálu

- osobné náklady

- ostatné prevádzkové náklady

+ zvýšenie záväzkov voči dodávateľom

+ odpisy

+ časové rozlíšenie výdajov

 1. Cash flow z prevádzkovej činnosti

+ výnosy z dividend

+ výnosy z úrokov

- náklady na úroky

- výdaje na dividendy

2. Cash flow z finančnej činnosti

- daňový základ

+/- poskytnuté daňové zálohy

+/- Daňové rezervy, resp záväzky

3. Cash flow z daňovej činnosti

- investície nehmotné

- investície hmotné

- Investície finančné

+/- zmena z poskytnutých záloh na nadobudnutie investície

+/- aktivácia vlastných výkonov

4. Investičné výdaje cash flow po investíciách

+ priaté dlhodobé pôžičky

- splátky dlhodobých úverov

+ prijaté krátkodobé úvery

- splátky krátkodobých úverov

+ emisia akcií

5. Celkový cash flow

Nepriama metóda výpočtu cash flow:

Čistý zisk

+ nakladz, ktoré nie sú zároveň výdavkami

= vnútorne vytvorené zdroje

- výdavky ktoré nie sú zároveň nákladmi

+/- zmena nepeňažných zložiek pracovného kaitálu, t.j.

+ pokles zásob pohľadávok

+ prírastok krátkodobých rezerv

- prírastok zásob a pohľadávok

- pokles krátkodobých záväzkov a rezerv

= čistý prevádzkový cash flow

- výplata divident

- nákup investícií

- splátky dlhodobých záväzkov

= primárny prebytok či nedostatok

+/- ostatné zdroje a použitie

= potreba či prebytok financií

+ čerpanie bankového účtu (t.j. krátkodobý úver)

+ prijatý dlhodobý úver

+ emisia dlhopisov

+ emisia nových akcií

- splátky dlhodobého úveru

= zmena zostatku peňažných prostriedkov

Medzinárodnému štandartu pre výpočet cash flow zodpovedajú položky v nepriamej metóde zisťovania cash flow.

Cash flow sa oficiálne vykazuje podľa slovenskej terminológie v Prehľade peňažných tokov (súčasť „poznámok“ účtovnej závierky), podľa terminológie použitej v preklade IAS/IFRS vo Výkaze o peňažných tokoch (samostatná súčasť účtovnej závierky).

Company Cash Cycle.jpg

Pre lepšie znázornenie cash flow link pre video: http://www.investopedia.com/video/play/what-is-cash-flow/

Zdroje[upraviť | upraviť zdroj]

 • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.