Desať rán egyptských

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Desať rán egyptských je udalosť, o ktorej sa píše v druhej knihe Mojžišovej (Exodus). Mojžiš s Áronom žiadali od faraóna prepustenie izraelského ľudu, faraón však odmietal. Hospodin vtedy vyslal Mojžiša k faraónovi so správou, že pokiaľ Izraelitov neprepustí, bude celá doposiaľ kvitnúca zem postihnutá nepriaznivými udalosťami, tzv. ranami. Tie postupne zasahujú Egypt, pokiaľ nakoniec faraón nedovolí odchod židov do Zasľúbenej Zeme.

  • 1.rana - krv (Ex 7, 14-25)
  • 2.rana - žaby (Ex 7, 26-29; 8, 1-11)
  • 3.rana - komáre (Ex 8, 12-15)
  • 4.rana - ovady (Ex 8, 16-28)
  • 5.rana - mor dobytka (Ex 9, 1-7)
  • 6.rana - vredy (Ex 9, 8-12)
  • 7.rana - krupobitie (Ex 9, 13-35)
  • 8.rana - kobylky (Ex 10, 1-20)
  • 9.rana - tma (Ex 10, 21-29)
  • 10.rana - oznámenie o desiatej rane (Ex 11, 1-9)

Prvá rana[upraviť | upraviť zdroj]

Ex 7, 14-25: Jahve povedal Mojžišovi: "Faraónovo srdce je zatvrdnuté a on odoprel prepustiť ľud. Choď k faraónovi zajtra ráno v tom čase, keď chodieva k vode, a počkaj naňho na brehu Rieky. Do ruky si vezmi palicu, čo sa premenila na hada. Povieš mu: "Jahve, Boh Hebrejov, ma poslal k tebe, aby som ti povedal: Prepusť môj ľud, aby mi slúžil na púšti. Až dosiaľ si neposlúchol. Takto hovorí Jahve: Podľa tohto poznáš, že ja som Jahve. Palicou, ktorú mám v ruke, udriem vody Rieky a ony sa premenia na krv. Ryby v rieke pohynú, Rieka bude zapáchať a Egypťania už nebudú môcť piť vodu z Rieky." Jahve povedal Mojžišovi: "Povedz Áronovi: Vezmi svoju palicu a vystri ruku nad egyptské vody, nad ich rieky, nad ich kanály, nad ich močiare a nad všetky ich vodné nádrže - a ony sa premenia na krv a celá Egyptská krajina bude plná krvi, dokonca i stromy a kamene." Mojžiš a Áron urobili tak, ako im prikázal Jahve. Zdvihol svoju palicu a pred očami faraóna a jeho služobníkov udrel vody, ktoré sú v Rieke, a všetky vody, ktoré sú v Rieke, premenili sa na krv. Ryby v Rieke pohynuli a Rieka zapáchala; a Egypťania nemohli viac piť vodu z Rieky; krv bola po celej Egyptskej krajine. Ale egyptskí mágovia urobili to isté svojimi kúzlami; faraónovo srdce sa zatvrdilo a nepočúvol ich, ako predpovedal Jahve. Faraón sa vrátil, vošiel do svojho domu a nevenoval tomu pozornosť. Všetci Egypťania kopali v okolí Rieky hľadajúc pitnú vodu, pretože nemohli piť vodu z Rieky. Sedem dní uplynulo odvtedy, čo Jahve ranil rieku.

Druhá rana[upraviť | upraviť zdroj]

Ex 7, 26-29; 8, 1-11: Jahve povedal Mojžišovi: Choď k faraónovi a povedz mu: Takto hovorí Jahve: Prepusť môj ľud, aby mi slúžil. Ak odoprieš prepustiť ho, ja zamorím celé tvoje územie žabami. Rieka sa bude hemžiť žabami, vylezú a vojdú ti do domu, do izby, kde spíš, na tvoje lôžko, do domov tvojich služobníkov a tvojho ľudu, do tvojich pecí a do tvojich pekárenských dieží. Žaby vylezú dokonca aj na teba, na tvoj ľud a na tvojich služobníkov." Jahve povedal Mojžišovi: "Povedz Áronovi: Vystri ruku so svojou palicou nad rieky, kanály a močiare a vyveď žaby na Egyptskú krajinu. Áron vystrel ruku nad egyptské vody, žaby povyliezali a pokryli Egyptskú krajinu. Ale aj mágovia svojimi kúzlami urobili to isté. Aj oni vyviedli žaby na Egyptskú krajinu. Faraón zavolal Mojžiša a Árona a povedal: "Proste Jahveho, aby odstránil žaby odo mňa i od môjho ľudu a prepustím ľud, aby obetoval Jahvemu." Mojžiš povedal faraónovi: "Ako si ráčil rozkázať! Kedy mám prosiť za teba, za tvojich služobníkov a za tvoj ľud, aby sa žaby stratili od teba a z vašich domov a zostali iba v Rieke?" On povedal: "Zajtra." Mojžiš odpovedal: "Stane sa podľa tvojho slova, aby si vedel, že nikto nie je ako Jahve, náš Boh. Žaby sa stiahnu od teba, z tvojich domov, od tvojich služobníkov a od tvojho ľudu a zostanú iba v Rieke." Mojžiš a Áron odišli od faraóna a Mojžiš volal k Jahvemu, aby odstránil žaby, ktorými postihol faraóna. Jahve urobil to, čo žiadal Mojžiš, a žaby pokapali v domoch, vo dvoroch a na poliach. Pozhŕňali ich na mnoho hromád a celá krajina zapáchala. Keď faraón videl, že nastala úľava, zatvrdil si srdce a nepočúvol ich, ako predpovedal Jahve.

Tretia rana[upraviť | upraviť zdroj]

Ex 8, 12-15: Jahve povedal Mojžišovi: "Povedz Áronovi: Vystri svoju palicu a udri po prachu na zemi a ten sa zmení na komáre v celej Egyptskej krajine." Áron vystrel vystrel ruku so svojou palicou a udrel po prachu na zemi a boli komáre na ľuďoch i na dobytku. Všetok prach zeme v celej Egyptskej krajine sa zmenil na komáre. Egyptský mágovia urobili to isté svojimi kúzlami, aby odohnali komáre, ale nemohli a komáre boli na ľuďoch i na zvieratách. Mágovia povedali faraónovi: "Toto je Boží prst," ale faraónovo srdce sa zatvrdilo a nepočúvol ich, tak ako predpovedal Jahve.

Štvrtá rana[upraviť | upraviť zdroj]

Ex 8, 16-28: Jahve povedal Mojžišovi: "Vstaň zavčasu ráno a keď pôjde faraón k vode, postav sa pred neho. Povieš mu: Takto hovorí Jahve: Prepusť môj ľud, nech mi slúži. Ak neprepustíš môj ľud, pošlem ovady na teba, na tvojich služobníkov, na tvoj ľud i na tvoje domy. Domy Egypťanov budú plné ovadov, ba aj pôda, na ktorej bývajú. V ten deň spravím výnimku so zemou Gošen, v ktorej býva môj ľud, aby tam ovady neboli, aby si vedel, že ja som Jahve uprostred tejto krajiny. Odlíšim svoj ľud od tvojho ľudu; a zajtra sa uskutoční toto znamenie." Jahve tak urobil a veľké množstvo ovadov vniklo do faraónovho domu, do domov jeho služobníkov a do celej Egyptskej krajiny; krajina bola spustošená ovadmi. Faraón zavolal Mojžiša a Árona a povedal im: "Choďte obetovať svojmu Bohu v tejto krajine." Mojžiš odpovedal: "Nebolo by správne robiť takto, lebo naše obety Jahvemu, nášmu Bohu, sú pre Egypťanov ohavnosťou. Či by nás Egypťania neukameňovali, keď budeme pred ich očami prinášať obety, ktoré sú pre nich ohavné?" Pôjdeme do púšte na tri dni cesty a tam budeme obetovať Jahvemu, nášmu Bohu, ako nám povedal." Faraón povedal: "Ja vás prepustím, aby ste obetovali svojmu Bohu na púšti, len neodchádzajte príliš ďaleko. Proste za mňa." Mojžiš povedal: " Hneď, keď odídem od teba, budem prosiť Jahveho. Zajtra ovady zmiznú od faraóna, od jeho sluhov a od jeho ľudu. Ale nech sa nám faraón prestane posmievať tým, že neprepúšťa náš ľud, aby mohol obetovať Jahvemu." Mojžiš odišiel od faraóna a prosil Jahveho. Jahve urobil, čo Mojžiš žiadal, a ovady zmizli od faraóna, od jeho služobníkov a od jeho ľudu; nezostal z nich ani jeden. Ale faraón si zatvrdil srdce ešte aj tentokrát a ľud neprepustil.

Piata rana[upraviť | upraviť zdroj]

Ex 9, 1-7: Jahve povedal Mojžišovi: "Choď k faraónovi a povedz mu: Takto hovorí Jahve, Boh Hebrejov: Prepusť môj ľud, aby mi slúžil. Ak sa zdráhaš prepustiť ho a budeš ho ešte dlhšie zdržiavať, tu Jahveho ruka zasiahne tvoje stáda, ktoré sú na poliach, kone, osly, ťavy, rožný statok a ovce veľmi ťažkým morom. Jahve odlíši Izraelove stáda od stád Egypťanov a z toho, čo patrí Izraelitom, neuhynie nič. Jahve určil čas a povedal: Zajtra to Jahve urobí v tejto krajine." Nasledujúceho dňa to Jahve urobil a Egypťanom pohynuli všetky stáda, ale zo stád Izraelcov neuhynulo ani jedno zviera. Faraón to dal zistiť a naozaj, z Izraelových stád neuhynulo ani jedno zviera. Ale faraónovo srdce ostalo tvrdé a ľud neprepustil.