Oprávnenie prevádzkovať živnostenské podnikanie

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
(Presmerované z Živnostenské oprávnenie)

Oprávnenie prevádzkovať živnostenské podnikanie [1] (legislatívna a bežná skratka: živnostenské oprávnenie [2], iná legislatívna skratka: oprávnenie prevádzkovať živnosť [2]) je úradné oprávnenie prevádzkovať živnostenské podnikanie. [3]

Vznik a charakteristika[upraviť | upraviť zdroj]

Podľa § 10 živnostenského zákona [4]:

"(1) Oprávnenie prevádzkovať živnosť (ďalej len „živnostenské oprávnenie“) vzniká právnickým osobám už zapísaným do obchodného registra, právnickým osobám, ktoré sa do obchodného registra nezapisujú, a fyzickým osobám s bydliskom v členskom štáte Európskej únie alebo v členskom štáte Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj dňom ohlásenia, alebo ak je v ohlásení uvedený neskorší deň začatia živnosti, týmto dňom; za deň ohlásenia sa považuje deň, ktorým má ohlásenie všetky náležitosti podľa § 45, 45a a 46. Podanie, ktoré spĺňa náležitosti ohlásenia a obsahuje predmet podnikania, na ktorý už podnikateľovi vzniklo živnostenské oprávnenie alebo ktorý nie je živnosťou, nie je ohlásením.
(2) Preukazom živnostenského oprávnenia je
a) osvedčenie o splnení podmienok ustanovených týmto zákonom na prevádzkovanie živností (ďalej len „osvedčenie o živnostenskom oprávnení“); do vydania osvedčenia o živnostenskom oprávnení rovnopis ohlásenia s preukázaným doručením,
b) výpis zo živnostenského registra.
(3) Ak tento zákon neustanovuje inak, zahraničným osobám28a) a fyzickým osobám, ktoré sa podľa osobitného predpisu povinne zapisujú do obchodného registra, sa pri splnení určených podmienok vydá osvedčenie o živnostenskom oprávnení pred zápisom do obchodného registra. Pri nesplnení určených podmienok sa im o tom vydá rozhodnutie.
(4) Na žiadosť zakladateľov, prípadne orgánov alebo osôb oprávnených podať návrh na zápis slovenskej právnickej osoby do obchodného registra, vydá živnostenský úrad osvedčenie o živnostenskom oprávnení pred zápisom do tohto registra, ak je preukázané, že právnická osoba bola založená a spĺňa určené podmienky; ustanovenie § 6 ods. 3 druhej vety sa v tomto prípade nepoužije. Pri nesplnení určených podmienok sa im o tom vydá rozhodnutie.
(5) Osobám uvedeným v odsekoch 3 a 4 vzniká živnostenské oprávnenie dňom zápisu do obchodného registra.
(6) Živnostenské oprávnenie nemožno preniesť na inú osobu. Iná osoba ho môže vykonávať, len ak to ustanovuje tento zákon.
(7) Živnostenské oprávnenie možno vykonávať na celom území Slovenskej republiky.
(8) Ohlásenie, ktorým vzniklo živnostenské oprávnenie, nemožno vziať späť."

Zánik[upraviť | upraviť zdroj]

Zánik živnostenského oprávnenie je upravený v § 57 a 58 živnostenského zákona.

Zdroje[upraviť | upraviť zdroj]

  1. § 10 ods. 1 v spojení s § 1 živnostenského zákona
  2. a b § 10 ods. 1 živnostenského zákona
  3. živnostenské oprávnenie. In: OVEČKOVÁ, O. et al. Slovník obchodného práva. Iura Edition, 1994. ISBN 80-88715-11-3. S. 357
  4. § 10 živnostenského zákona