Kľúčový ukazovateľ výkonnosti

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
(Presmerované z KPI)

Kľúčové ukazovatele výkonnosti (angl. key performance indicators, skr. KPI) sú praktické ukazovatele, ktoré kvantifikujú celkovú výkonnosť podniku vo väzbe na príslušný globálny cieľ či kritický faktor úspechu.

Celková výkonnosť podniku je zložená z výkonností jednotlivých jej častí. Preto je veľmi dôležité správne rozloženie zvolených ukazovateľov na konkrétne procesy, takzvaná dezagregácia KPI. Vhodne zvolené KPI umožní dostatočne presne monitorovať výkonnosť konkrétneho procesu s ohľadom na tvorbu výstupov a pridanej hodnoty.

Štandardizovanie metodiky výpočtu KPI, určenie dátových zdrojov nevyhnutných na jeho vyčíslenie sú rovnako dôležité ako samotné určenie KPI. V tomto kroku je vhodné zohľadniť možnosti vyhodnocovania, ktoré ponúka existujúci informačný systém. Prípadne zvážiť možnosti extrahovania dát z informačných systémov a ich následné automatizované spracovanie. Zavádzať za účelom monitorovanie procesov dodatočné operácie sa nestretáva s pozitívnym ohlasom vykonávateľov, naopak tento krok celý proces spomaľuje a získané dáta nemožno považovať za relevantné.

Vo všeobecnosti možno povedať, že prepojenie KPI na ohodnotenie pôsobí motivujúco v prípade, ak majú pracovníci možnosť svojim správaním KPI ukazovateľ ovplyvniť a zároveň sú o jeho hodnote pravidelne informovaní.

Pri stanovení relevantných KPI zohrávajú kľúčovú úlohu analyzovanie dopadu na súvisiace procesy, možnosti zberu dát potrebných na vyčíslenie ukazovateľa a aktívne zapojenie interných pracovníkov.