Medzinárodné štandardy finančného vykazovania

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Jump to navigation Jump to search

Medzinárodné štandardy finančného vykazovania alebo Medzinárodné štandardy finančného výkazníctva (angl. International Financial Reporting Standards, IFRS; do roku 2001 nazývané Medzinárodné účtovné štandardy - angl. International Accounting Standards, IAS) je:

 • v širšom zmysle: súhrnné označenie pre nasledujúce texty, ktoré prijíma Výbor pre Medzinárodné účtovné štandardy (IASB) a súvisiace inštitúcie:
  • Medzinárodné účtovné štandardy (v užšom zmysle) a
  • Medzinárodné štandardy finančného vykazovania v užšom zmysle a
  • interpretácie Stáleho interpretačného výboru a
  • interpretácie Výboru pre interpretácie Medzinárodného finančného vykazovania,
 • v užšom zmysle: názov všetkých tých účtovných štandardov z Medzinárodných štandardov finančného vykazovania v širšom zmysle, ktoré boli prijaté od roku 2002

Systém IFRS teda zahŕňa jednak:

 • samotné účtovné štandardy (IFRS v užšom zmysle a IAS v užšom zmysle), teda predpisy, ako zostavovať účtovnú závierku, a jednak
 • ich interpretácie (SIC v užšom zmysle a IFRIC), teda vykonávacie predpisy k týmto účtovným štandardom

Zmyslom IFRS je zjednotenie medzinárodných účtovných štandardov na úrovni zostavovania účtovnej závierky a teda čo najväčšia porovnateľnosť účtovných závierok na celom svete.

Dostupnosť[upraviť | upraviť zdroj]

Štandardy sú priebežne a pomerne často menené, dopĺňané a rušené. Základný text je anglický. Existujú oficiálne preklady do viacerých jazykov (najmä všetkých jazykov EÚ). Slovenský oficiálny preklad vyšiel v roku 2001 (medzičasom je veľmi zastaraný) a potom v roku (?) 2007 ([1]). Okrem toho sú IFRS obsiahnuté v Úradnom vestníku v európskom Nariadení č. 1725/2003 v platnom znení (slovenská konsolidovaná verzia z júna 2007 je napr. tu [2]).

Prijímanie[upraviť | upraviť zdroj]

Inštitúcia rámcovo zodpovedná za IFRS je IASCF (International Accounting Standards Committee Foundation - Nadácia Výboru pre Medzinárodné účtovné štandardy) so sídlom v Londýne, založená v štáte Delaware v USA. Do roku 2001 bol jej predchodcom IASC (International Accounting Standards Committee - Výbor pre medzinárodné účtovné štandardy).

Samotné štandardy v rámci IASCF zostavuje IASB (International Accounting Standards Board - Výbor/Rada pre Medzinárodné účtovné štandardy, pozri aj kapitolu Názov), ktorej predchodcom do roku 2001 bol Board of the IASC (Board of the International Accounting Standards Committee - Rada Výboru pre medzinárodné účtovné štandardy). Skladá sa zo 14 členov (z 9 krajín sveta) vyberaných na základe odbornosti.

Interpretácie zostavuje IFRIC (International Financial Reporting Interpretation Committee - Výbor pre interpretácie Medzinárodného finančného vykazovania), ktorej predchodcom bol do roku 2001 SIC (Standing Interpretation Committee - Stály výbor pre interpretácie). Skladá sa z 19 členov z 15 krajín sveta.

Okrem toho má nadácia 22-člennú Správnu radu a SAC (Standards Advisory Council - Poradný výbor pre štandardy).

IASCF resp. IASC je financovaný veľkými účtovnými a audítorskými spoločnosťami, súkromnými finančnými inštitúciami a priemyselnými podnikmi z celého sveta, centrálnymi a rozvojovými bankami a inými medzinárodnými a profesionálnymi organizáciami.

Záväznosť[upraviť | upraviť zdroj]

IASC bol vytvorený už v roku 1973. Medzinárodné účtovné štandardy (ako sa vtedy nazývali) pôvodne neboli záväzné a na dôležitosti získali prakticky až koncom 20. storočia. Vtedy sa aj EÚ rozhodla, že ich preberie do svojho práva, čím sa stali (do veľkej miery) záväznými pre členské štáty EÚ. Stalo sa tak najmä nariadeniami č. 1606/2002, 1725/2003, 2086/2004, 2237/2004, 211/2005, 707/2004, 2236/2004, 2238/2004, 1751/2005 atď. (Zoznam je napr. tu: http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=4487)

Európske Nariadenie č. 1606/2002 robí IAS/IFRS záväznými pre konsolidovanú účtovnú závierku podnikov, ktorých cenné papiere sú obchodované na regulovaných trhoch Európskej únie, a to počnúc 1.1. 2005. Zároveň je umožnené členským štátom, aby povinnosť zostavovať účtovnú závierku podľa IAS/IFRS rozšírili aj na:

 • konsolidované účtovné závierky ostatných podnikov
 • individuálne účtovné závierky.

V prípade Slovenska (zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve a zákon č. 429/2002 Z.z. o burze cenných papierov) sú IAS/IFRS záväzné pre:

 • konsolidované účtovné závierky všetkých podnikov od 1.1. 2005
 • individuálne účtovné závierky podnikov vo verejnom záujme (banky, poisťovne, doplnkové dôchodkové poisťovne, obchodníci s cennými papiermi, emitenti cenných papierov, ktorých cenné papiere sú obchodované na regulovaných trhoch v EÚ, vybrané veľké priemyselné podniky a i.), a to počnúc účtovným obdobím, ktoré začína 1. 1. 2006
 • emitentov cenných papierov od 1.1.2004

Mnohé účtovné jednotky zostavujú účtovnú závierku podľa IAS/IFRS dobrovoľne.

Názov[upraviť | upraviť zdroj]

IAS / IFRS[upraviť | upraviť zdroj]

Samotné štandardy (spravidla bez interpretácií) sa do roku 2002 volali Medzinárodné účtovné štandardy (IAS) a tento názov sa dodnes ponechal pre tie štandardy, ktoré boli prijaté do roku 2001 (a neboli ešte zrušené). Štandardy prijaté od roku 2002 sa už vždy volajú Medzinárodné štandardy finančného vykazovania (IFRS). Analogicky došlo k zmene názvu interpretácií štandardov z Interpretácie Stáleho interpretačného výboru (SIC) na Interpretácie Výboru pre interpretácie Medzinárodného finančného vykazovania (IFRIC).

V európskom nariadení č. 1725/2003 sa ako Medzinárodné účtovné štandardy sčasti naďalej označujú aj Medzinárodné štandardy finančného vykazovania v užšom zmysle a ako Interpretácie Stáleho interpretačného výboru aj Interpretácie Výboru pre interpretácie Medzinárodného finančného vykazovania (IFRIC).

Slovenské názvy[upraviť | upraviť zdroj]

Slovenský preklad v Úradnom vestníku EÚ omylom používa v tom istom texte (Nar. č. 1725/2003 v platnom znení) minimálne tri preklady anglického "International Financial Reporting Standards", a to "Medzinárodné štandardy finančného vykazovania" (ako zrejme "hlavný" preklad - podľa 2238/2004), "Medzinárodné štandardy finančného výkazníctva", ale napríklad aj "Medzinárodné finančné výkaznícke štandardy" (zjavný omyl). V slovenskom Zákone o dani z príjmov a Zákone o audítoroch, audite a dohľade nad vykonávanám auditu sa nazývajú "Medzinárodné štandardy pre finančné výkazníctvo", v slovenskom Zákone o účtovníctve "medzinárodné účtovné štandardy (, ktoré vydáva Rada pre medzinárodné účtovné štandardy so sídlom v Londýne)". Mimo oficiálnych textov sa možno často stretnúť s prekladom "Medzinárodné štandardy pre finančné výkazníctvo/vykazovanie" a podobne.

Technicky správny preklad anglického "International Financial Reporting Standards" však znie "Medzinárodné štandardy na zostavenie účtovnej závierky" (potvrdzuje to aj sám text IAS 1.9, 1.10 a 1.45, pozri aj napr. Tumpach: Medzinárodné štandardy na zostavenie účtovnej uzávierky, 2006) prípadne "Medzinárodné štandardy účtovného výkazníctva" (tak znie napr. oficiálny český preklad).

Aj slovenský preklad "International Accounting Standards Board" (IASB) ako "Výbor pre Medzinárodné účtovné štandardy" použitý (napríklad) v Úradnom vestníku je technicky chybný (správne má byť napríklad "Rada pre Medzinárodné účtovné štandardy"), pretože "Výbor pre Medzinárodné účtovné štandardy" ("International Accounting Standards Committee, IASC) bol do roku 2001 názov predchodcu dnešnej "Nadácie Výboru pre Medzinárodné účtovné štandardy" (IASCF).

Zoznam[upraviť | upraviť zdroj]

Zoznam Medzinárodných štandardov finančného výkazníctva, ktoré sú prevzaté do práva EÚ k 25.11.2007 (v súčasnosti sú to všetky existujúce štandardy) v oficiálnom slovenskom preklade:

Medzinárodné štandardy finančného vykazovania (v širšom zmysle):

A) Účtovné štandardy[upraviť | upraviť zdroj]

Medzinárodné účtovné štandardy (v širšom zmysle – v zmysle zoznamu v nariadení EÚ či slovenského Zákona o účtovníctve):

A1) Medzinárodné účtovné štandardy (v užšom zmysle)[upraviť | upraviť zdroj]

 • IAS 1: Prezentácia účtovnej závierky
 • IAS 2: Zásoby
 • IAS 7: Výkazy peňažných tokov
 • IAS 8: Účtovné zásady, zmeny v účtovných odhadoch a chyby (v úvodnom zozname Nariadenia: Účtovné politiky, zmeny v bilančnej politike a chyby)
 • IAS 10: Udalosti po súvahovom dni
 • IAS 11: Zákazková výroba
 • IAS 12: Dane z príjmov
 • IAS 14: Vykazovanie o segmentoch
 • IAS 16: Nehnuteľnosti, stroje a zariadenia
 • IAS 17: Lízingy
 • IAS 18: Výnosy z bežnej činnosti
 • IAS 19: Zamestnanecké požitky
 • IAS 20: Účtovanie štátnych dotácií a zverejňovanie štátnej pomoci
 • IAS 21: Vplyv zmien kurzov cudzích mien (v úvodnom zozname Nariadenia: Účinky zmien v kurzoch cudzích mien)
 • IAS 23: Náklady na prijaté úvery a pôžičky
 • IAS 24: Zverejnenie spriaznených osôb (v úvodnom zozname Nariadenia: Zverejnenia o spriaznených osobách)
 • IAS 26: Účtovanie a vykazovanie penzijných programov
 • IAS 27: Konsolidované a individuálne účtovné závierky (v úvodnom zozname Nariadenia: Konsolidovaná a samostatná účtovná závierka)
 • IAS 28: Investície do pridružených podnikov
 • IAS 29: Účtovné vykazovanie v hyperinflačných hospodárstvach
 • IAS 31: Podiely na spoločnom podnikaní
 • IAS 32: Finančné nástroje: Prezentácia (v úvodnom zozname Nariadenia: Finančné nástroje: zverejňovanie a prezentácia)
 • IAS 33: Zisk na akciu
 • IAS 34: Finančné vykazovanie v priebehu účtovného roka
 • IAS 36: Zníženie hodnoty majetku (v úvodnom zozname Nariadenia: Znehodnocovanie aktív)
 • IAS 37: Rezervy, podmienené záväzky a podmienené pohľadávky
 • IAS 38: Nehmotný majetok (v úvodnom zozname Nariadenia: Nehmotné aktíva)
 • IAS 39: Finančné nástroje: vykazovanie a oceňovanie
 • IAS 40: Investície v nehnuteľnostiach (v úvodnom zozname Nariadenia: Investičný majetok)
 • IAS 41: Poľnohospodárstvo

A2) Medzinárodné štandardy finančného vykazovania (v užšom zmysle)[upraviť | upraviť zdroj]

 • IFRS 1: Prvé uplatnenie medzinárodných štandardov finančného výkazníctva
 • IFRS 2: Platby na základe podielov (v úvodnom zozname Nariadenia: Platba na základe podielov)
 • IFRS 3: Podnikové kombinácie
 • IFRS 4: Poistné zmluvy
 • IFRS 5: Dlhodobý majetok držaný na predaj a ukončené činnosti (v úvodnom zozname Nariadenia: Viazané aktíva držané na predaj a prerušené operácie)
 • IFRS 6: Prieskum a posudzovanie ložísk nerastných surovín
 • IFRS 7: Finančné nástroje: Zverejňovanie (v úvodnom zozname Nariadenia: Finančné nástroje: Poskytovanie informácií)
 • IFRS 8: Prevádzkové segmenty

B) Interpretácie účtovných štandardov[upraviť | upraviť zdroj]

Interpretácie Stáleho interpretačného výboru (v širšom zmysle – v zmysle zoznamu v nariadení EÚ):

B1) Interpretácie Stáleho interpretačného výboru (v užšom zmysle)[upraviť | upraviť zdroj]

 • SIC-7: Zavedenie meny euro
 • SIC-10: Štátna pomoc – bez konkrétneho vzťahu k prevádzkovým činnostiam
 • SIC-12: Konsolidácia – subjekty na špeciálny účel (v úvodnom zozname Nariadenia: Konsolidácia – subjekty na zvláštny účel)
 • SIC-13: Spoločne kontrolované jednotky – nepeňažné príspevky spoločníkov
 • SIC-15: Operatívny nájom – stimuly
 • SIC-21: Dane z príjmov – úhrada precenených neodpisovateľných majetkov
 • SIC-25: Dane z príjmov – zmeny daňovej situácie podniku alebo jeho akcionárov
 • SIC-27: Posudzovanie podstaty transakcií, ktoré obsahujú právne formy nájmu
 • SIC-29: Zverejňovanie – dojednania o koncesiách na poskytovanie služieb
 • SIC-31: Výnosy – výmenné obchody zahŕňajúce reklamné služby
 • SIC-32: Nehmotný majetok – náklady na internetovú stránku

B2) Interpretácie Výboru pre interpretácie Medzinárodného finančného vykazovania[upraviť | upraviť zdroj]

 • IFRIC 1: Zmeny v existujúcom zrušení sprostredkovania, náhradách a podobných záväzkoch (v úvodnom zozname Nariadenia: Zmeny v existujúcom vyraďovaní majetku z prevádzky, reštitučných a podobných pasívach)
 • IFRIC 2: Členské podiely v družstvách a podobné nástroje
 • IFRIC 4: Určovanie, či je súčasťou zmluvy lízing (v úvodnom zozname Nariadenia: Určenie, či je obsahom dohody aj lízing)
 • IFRIC 5: Práva na podiely vyplývajúce z fondov likvidácie, obnovy a životného prostredia
 • IFRIC 6: Záväzky pochádzajúce z pôsobenia na osobitnom trhu - odpad z elektrických a elektronických zariadené (v úvodnom zozname Nariadenia: Záväzky vyplývajúce z pôsobenia na osobitnom trhu — odpad elektrických a elektronických zariadení)
 • IFRIC 7: Uplatňovanie metódy prepracovania a opätovného vykazovania podľa štandardu IAS 29 Finančné výkazníctvo v hyperinflačných ekonomikách
 • IFRIC 8: Rozsah štandardu IFRS 2
 • IFRIC 9: Prehodnocovanie vložených derivátov
 • IFRIC 10: Finančné vykazovanie v priebehu účtovného roka a zníženie hodnoty majetku
 • IFRIC 11: IFRS 2 – Vnútroskupinové transakcie a transakcie s vlastnými akciami

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]