Súvaha

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Jump to navigation Jump to search

Súvaha alebo bilancia je súpis majetku (strana aktív) a jeho zdrojov (strany pasív) v účtovníctve za určité obdobie. Hodnota strany aktív sa vždy rovná hodnote strany pasív.

Základná schéma účtovnej formy súvahy podľa slovenskej právnej úpravy[upraviť | upraviť zdroj]

Kurzívou a v zátvorke sú vyznačené názvy podľa právneho stavu do roku 2002.

Strana aktív (aktíva)/Spolu majetok (aktíva celkom)

 1. Dlhodobý hmotný majetok (hmotný investičný majetok)
 2. Dlhodobý nehmotný majetok (nehmotný investičný majetok)
 3. Dlhodobý finančný majetok (finančné investície)
 1. Zásoby
 2. Dlhodobé pohľadávky
 3. Krátkodobé pohľadávky
 4. Finančné účty (finančný majetok)


Strana pasív (pasíva)/Spolu vlastné imanie a záväzky (pasíva celkom)

 1. Základné imanie
 2. Kapitálové fondy
 3. Fondy zo zisku
 4. Výsledok hospodárenia minulých rokov (hospodársky výsledok minulých rokov)
 5. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (hospodársky výsledok bežného účtovného obdobia)
 1. Rezervy
 2. Dlhodobé záväzky
 3. Krátkodobé záväzky
 4. Krátkodobé finančné výpomoci (spolu s nasl. položkou „Bankové úvery a výpomoci)
 5. Bankové úvery (spolu s predch. položkou „Bankové úvery a výpomoci)

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]