Základná škola Pavla Horova

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
(Presmerované z ZŠ Pavla Horova Michalovce)

Základná škola Pavla Horova v Michalovciach (známa aj ako ôsma základná škola - osmička) začala svoju činnosť v školskom roku 1988/89. Prvým riaditeľom školy bol PaedDr.Gabriel Hardík. Jeho zástupcom bol Mgr. Jozef Uchaľ. Pedagogický kolektív tvorilo 31 učiteľov a vychovávateľov. Vyučovací proces prebiehal v stiesnených pomeroch, pretože hlavná budova areálu školy patrila strednej priemyselnej škole strojníckej. V druhom roku existencie školy pribudla aj hlavná budova, SPŠS sa presťahovala do nových priestorov na Ul. Ľ. Štúra. Škole pribudlo 170 žiakov prvého ročníka, ktorí sa učili v siedmich triedach. Celkový počet žiakov bol 706 a učili sa v 25 triedach.

Z histórie budovy[upraviť | upraviť zdroj]

V roku 1882 vedenie mestečka Michalovce požiadalo ministerstvo školstva o zriadenie štátnej základnej školy. Na výstavbu bol určený Fortmayerov pozemok. V roku 1884 bola postavená nová budova v tvare písmena T v celkovej hodnote 20 907 zlatých. Škola bola slávnostne daná do užívania 22.9.1886. Prvým riaditeľom bol Jozef Mathiász. Vyučovalo 10 učiteľov. V čase otvorenia mala škola 690 žiakov. Budova čoskoro kapacitne nepostačovala a tak oproti na školskom ihrisku, na cintorínskej ulici začali stavať novú budovu. Do užívania ju odovzdali v auguste 1899. Priestory školy boli využité na maximum. Učilo sa od ráno do večera. V popoludňajších hodinách fungovala opakovacia škola aj škola pre remeselníckych učňov. V zime otvárali Zimný hospodársky kurz, pre deti poľnohospodárov, ktoré v lete do školy nechodili.

Počiatky Gymnázia[upraviť | upraviť zdroj]

Od roku 1922 časť budovy slúžila aj potrebám novo vznikajúceho gymnázia. Prestavba bola ukončená roku 1926. Odvtedy až do povojnových rokov slúžila budova ako sídlo meštianskej školy aj ako dočasné priestory Štátneho reálneho gymnázia v Michalovciach. Vyštudovali tu mnohé známe osobnosti regiónu. V rokoch 1939 – 1944 pôsobil v tunajšej „meštianke“ ako učiteľ aj známy slovenský básnik, bánovský rodák Pavol Horov. Práve na jeho počesť, pri príležitosti 10 výročia vzniku, bol škole od 25.6.1998 udelený MŠ SR čestný titul ZŠ Pavla Horova. V súčasnosti má škola 4 budovy.

Súčasnosť školy[upraviť | upraviť zdroj]

Trieda budúcnosti

V školskom roku 2020/2021 je v škole 26 tried s celkovým počtom 627 žiakov. Sme druhá najväčšia škola v meste Michalovce a teda aj v celom okrese. Patríme do prvej stovky najväčších základných škôl na Slovensku. V škole vyučuje 45 pedagógov, z toho 3 (katechéti) na znížený úväzok. V školskom klube detí pracuje 9 vychovávateliek. Škola v posledných rokoch uspela v množstve projektov, ktoré zmenili jej stav. Snažíme sa využívať najmodernejšie vzdelávacie metódy a inovácie vo vyučovaní. Na prvom stupni je to Vysoko efektívne učenie a moderné písmo Comenia Script. Na druhom stupni je zameranie školy na anglický jazyk a informatiku. Uvedené predmety vyučujeme v rozšírenej časovej dotácii, o čom v hlasovaní rozhodli rodičia. V roku 2012 škola získala 1. miesto v súťaži o najlepšiu internetovú stránku školy a ocenenie Ministra školstva SR. V tom istom roku aj ocenenie Agentúry pre štrukturálne fondy EU (ASFEU) - Príklady dobrej praxe, za vytvorenie vzdelávacieho portálu Moderná škola I. Každá učiteľka na prvom stupni má tiež vlastnú triednu web stránku, kde denne informuje rodičov o domácich úlohách, preberanom učive a aktivitách v triede. Podobne pre druhý stupeň funguje mobilná aplikácia Edupage. Uverejňujeme domáce úlohy, termíny písomiek, testov. Škola je od roku 2016 súčasťou projektu Teach For Slovakia, v rámci ktorého vyučujú v slovenských školách špičkoví absolventi zahraničných univerzít. Bezpečnosť v škole pomáha zlepšovať kamerový systém. V súčasnosti budujeme najmodernejšie vzdelávacie priestory Future Classroom, na základe výsledkov medzinárodného pedagogicko-výskumného projektu ITEC. V roku 2020 Európska školská sieť (European Schoolnet) so sídlom v Bruseli zaradila školu do siete Future Classroom Labs - Laboratórií tried budúcnosti, teda medzi najinovatívnejšie vzdelávacie priestory v Európe. Škola využíva na komunikáciu a propagáciu aj väčšinu moderných sociálnych sieti: facebook, youtube, instagram aj wikipédiu. Pre dištančné vzdelávanie majú žiaci aj učitelia platformu Office 365 a Microsoft Teams. Momentálne dosahuje najlepšie výsledky trieda 1.B.

Vybavenie školy[upraviť | upraviť zdroj]

Žiaci na vyučovanie využívajú 5 tried budúcnosti, 4 počítačové učebne, 3 jazykové učebne, 1 multimediálnu učebňu, 1 prírodovedné laboratórium, školskú knižnicu a relaxačnú miestnosť. Všetky triedy a učebne sú vybavené počítačom, ozvučením, pripojením na internet, dataprojektormi alebo interaktívnou tabuľou. Všetci učitelia majú k dispozícii na vyučovanie notebook. Škola má k dispozícii 3 internetové pripojenia. Štátny EDUNET, hlavnú školskú optiku od lokálneho providera Minet s rýchlosťou 450 Mbit a záložnú linku Orange cez technológiu LTE. Pre športové aktivity majú žiaci k dispozícii 2 telocvične a vonkajší športový areál.

Výber z úspešne realizovaných projektov[upraviť | upraviť zdroj]

 • 2005 – Školiace stredisko Infoveku pri ZŠ P. Horova Michalovce
 • 2005 – Otvorená škola
 • 2006 – Digitálni Štúrovci 2006
 • 2006 – Školy budúcnosti (e-learningový portál)
 • 2007 – Školy budúcnosti (vybavenie technikou)
 • 2008 – Jazykové laboratórium
 • 2009 – 2011 Projekt z ESF, OP Vzdelávanie, Premena tradičnej školy na modernú, rozpočet 166 902,03 Eur (5 028 090,50 Sk)
 • 2009 – Rekonštrukcia školskej jedálne
 • 2009 – Vybavenie IT v rámci projektu Modernizácia vzdelávacieho procesu
 • 2012 – 2014 Projekt ESF, OP Vzdelávanie, Inovácia a digitalizácia vybraných predmetov, s dôrazom na anglický jazyk a čitateľskú gramotnosť v ZŠ P. Horova Michalovce, rozpočet 287 422,55 €
 • 2013 – 2014 projekt ITEC, najväčší pedagogicko-výskumný projekt Európskej únie s rozpočtom viac ako 9 miliónov €, do ktorého bolo zapojených 17 štátov
 • 2014 – Relax zóna – detské ihrisko I.
 • 2015 – Vítazstvo v súťaži Slovanet (1.cena PC učebňa v hodnote 10 000€)
 • 2015 – Relax zóna – dostavba detské ihrisko I.
 • 2015 – Projekt bezbariérových vstupov do budov školy
 • 2016 – Relax zóna – detské ihrisko II.
 • 2016 – Zapojenie sa do projektu Teach for Slovakia, pod záštitou prezidenta SR
 • 2017 – Relax zóna – dostavba detské ihrisko II.
 • 2018 – Prvá slovenská trieda budúcnosti – Future Classroom I.
 • 2018 – Garden zóna – vybudovanie učebne v prírode
 • 2018 – Dokončenie digitalizácie tried ( v každej triede PC, dataprojektor/interaktívna tabuľa, internet )
 • 2019 – Druhá trieda Future Classroom II.
 • 2019 – Tretia trieda budúcnosti – Future Classroom III.
 • 2019 – Science Lab – najmodernejšia prírodovedná učebňa (NFP 52 231,68€)
 • 2019 – Garden zóna – dobudovanie
 • 2020 – Štvrtá trieda budúcnosti – Future Classroom IV.

Súčasné vedenie školy[upraviť | upraviť zdroj]

 • Riaditeľ školy: Mgr. Slávko Pavolko
 • Zástupca riad. školy: Mgr. Palkoci Ján
 • Zástupca riad. školy: Mgr. Ingrid Balogová

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]

Súradnice: 48°45′18″S 21°55′11″V / 48,754893°S 21,91961°V / 48.754893; 21.91961