PRINCE2

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Prejsť na: navigácia, hľadanie

PRINCE2 je v súčasnosti najrozšírenejšou metodikou projektového riadenia v Európe. Vznikla na podnet britskej vlády a dnes je používaná v súkromnej i verejnej sfére vo viac ako 110 krajinách.

Stručný opis metodiky[upraviť | upraviť zdroj]

Vznikla na základe potreby britskej vlády pre metodiku projektového riadenia a je ňou aj dodnes používaná. Zároveň PRINCE2® používajú aj iné vlády EÚ (napr. Dánska, Holandska), NATO, OSN, ale aj veľké korporátne organizácie ako napríklad Deutsche Post, DHL, Fujitsu Siemens, Philips Electronics. Certifikáty PRINCE2 už boli vydané viac ako 750.000 osobám na celom svete.

História PRINCE2[upraviť | upraviť zdroj]

Metodika PRINCE2 a jej predchodcovia boli vytvorené z dôvodu, že projekty neboli dodávané v rámci rozpočtu a v dohodnutých termínoch. V roku 1975 preto bola spoločnosťou Sympact Systems vyvinutá metodika PROMPTI, ktorá položila základy pre rozdelenie projektov na etapy.

PROMPTI vytvorila základ pre vývoj metodiky PRINCE (PRojects IN Controlled Environment – Projekty v riadenom prostredí) v roku 1989 spoločnosťou CCTA, ktorú vlastní britská vláda. Metodika bola zameraná na IT projekty. Obsahovala už veľmi dôležité základy pre nastavenie hierarchie v riadení projektov, zameranie na výstupy a produkty pre klienta a vedenie projektov, systém pre plánovanie a resourcing (zaistenie prostriedkov) v rámci projektu a zavedenie kontrolných postupov na projekt. Metodika bola označovaná za príliš prísnu a nepraktickú, použiteľnú len pri veľkých projektoch. Potreba zmien v roku 1996 vyústila v zrevidovanie a vznik metodiky PRINCE2™. Revízia bola riadená 150 európskymi spoločnosťami zaoberajúcimi sa riadením projektov. Vznikla tak metodika, ktorá je aplikovateľná na projekty všetkých druhov. Dnes je jedným z najznámejších a najpoužívanejších štandardov riadenia projektov (spolu so štandardom Project Management Institute - PMI).

Hlavné výhody metodiky PRINCE2[upraviť | upraviť zdroj]

 • flexibilná a prispôsobiteľná na akýkoľvek typ projektu
 • procesne orientovaná a zahŕňa celý životný cyklus projektu
 • ucelená - stanovuje jasný rámec pre riadenie projektov
 • jasne definuje roly a štruktúru v projektovom riadení, stanovuje adekvátne úrovne zodpovedností
 • kladie dôraz na to, aby projekt mal počas celého životného cyklu zdôvodnenie
 • sústreďuje sa na produkty, nie je to "ceremoniálna metóda"

Štruktúra PRINCE2[upraviť | upraviť zdroj]

 • základom metodiky je 7 princípov
 • na princípoch stavajú jednotlivé témy
 • témy podporujú jednotlivé procesy
 • štvrtým integrovaným prvkom PRINCE2 je prispôsobovanie

Procesy PRINCE2[upraviť | upraviť zdroj]

Projekt PRINCE2 je riadený siedmimi procesmi a ich aktivitami (podprocesmi), ktoré siahajú od predprojektovej prípravy až po ukončenie projektu:

 • Predprojektová príprava (Starting up a Project)

Predprojektová príprava sa začína obdržaním Mandátu projektu. Na začiatku predprojektovej prípravy je vymenovaný výkonný riaditeľ projektu (Executive) a projektový manažér, následne sa zozbierajú relevantné ponaučenia z minulosti, projektový manažér navrhne a executive vymenuje riadiaci tím projektu. Pre každý projekt je nutné zohľadniť, či je projekt realizovateľný a stojí za vynaložené úsilie, čas a financie - teda vytvoriť jeho rámcové zdôvodnenie (outline business case). Je nutné nadefinovať spôsob, akým sa ku projektu pristúpi (Project Approach), zostaviť Popis projektu (zadanie projektu - Project Brief) a naplánovať iniciačnú etapu.

 • Iniciácia projektu (Initiating a Project)

V rámci tohto procesu sa vytvárajú stratégie riadenia rizík, kvality, konfigurácie a komunikácie, ako aj registre rizík, otvorených bodov (issues) a kvality. Ďalej je nutné vytvoriť plán projektu, v jeho rámci dekomponovať produkt projektu na jednotlivé produkty a stanoviť etapy projektu. Následne projektový manažér spresní Zdôvodnenie projektu, nastaví kontrolné mechanizmy (ovládače) projektu a dokumenty podáva na schválenie projektovému výboru, ktorý autorizuje projekt.

 • Strategické riadenie projektu (Directing a Project)

Proces, ktorý siaha od začiatku až po koniec projektu. Projektový výbor strategicky riadi projekt a vykonáva rozhodnutia, ktoré presahujú právomoci projektového manažéra. Schvaľuje iniciáciu i začiatok realizácie projektu, každý plán etapy či výnimky, dáva ad hoc usmernenia, jedná s vedením organizácie či programu (corporate/ programme management) a potvrdzuje ukončenie projektu.

 • Riadenie etapy (Controlling a Stage)

Je proces, závislý na rôznych iných procesoch, v ktorom projektový manažér zadáva úlohy vedúcim tímov, zisťuje progres ich plnenia, zachytáva a vyhodnocuje problémy (issues) a následne ich sám rieši alebo postupuje projektovej rade, pokiaľ ohrozujú toleranciu etapy. Projektový manažér pravidelne podáva projektovej rade správy o stave etapy.

 • Riadenie dodávky produktu (Managing Product Delivery)

Vedúci tímu na začiatku procesu akceptuje pracovný balík (teda popis toho, čo má dodať a ako pri tom postupovať) od projektového manažéra. Pracovný balík zrealizuje (počas realizácie podáva projektovému manažérovi správy o kontrolných bodoch). Keď daný pracovný balík dokončí, dodá ho projektovému manažérovi, ktorý v procese Riadenie etapy príjme dokončený pracovný balík.

 • Riadenie hraníc etapy (Managing a Stage Boundary)

Tento proces zvyčajne začína blízko konca bežiacej etapy. Keď sa etapa končí, treba ju vyhodnotiť a naplánovať ďalšiu etapu. Druhý prípad je, že projektový výbor posúdi výnimku oznámenú projektovým manažérom ako natoľko závažnú, že mu uloží vypracovať Plán výnimky. V tomto procese sa vytvára Správa o ukončení etapy, plánuje sa nová etapa, aktualizuje sa Plán projektu aj Zdôvodnenie projektu a tieto dokumenty projektový manažér odovzdáva na schválenie projektovému výboru.

 • Ukončenie projektu (Closing a Project)

Je proces, ktorý projektový manažér vykoná na konci poslednej etapy. Projektový manažér pripraví ukončenie projektu, zabezpečí formálne odovzdanie produktov i vyhodnotenie projektu a podá projektovému výboru návrh na ukončenie projektu. Projektový výbor musí následne tento návrh schváliť (v procese Strategické riadenie projektu), čím sa projekt končí.

Témy PRINCE2[upraviť | upraviť zdroj]

V projektovom riadení sú témy rozhodujúcimi článkami. PRINCE2 má 7 tém:

 • Zdôvodnenie projektu - Business Case

Je podľa metodiky PRINCE2 riadiacou silou projektu. Obsahuje hlavné dôvody pre uskutočnenie projektu a výhody, ktoré projekt prinesie.

 • Organizácia

V organizácii projektu PRINCE2 sú zastúpené 3 kľúčové zložky: biznis, užívatelia a dodávatelia (interní i externí).

 • Kvalita

Téma Kvalita odpovedá na otázky: Čo máme vyrobiť, aby to bolo vhodné pre daný účel (t.j. kvalitné)? Je to, čo vyrábame, vhodné pre daný účel?

 • Plány

Téma Plány odpovedá na otázky: Ako? Kedy? Za koľko? Kým?

 • Riziko

Riziko je definované ako neistota konečného výsledku. PRINCE2 projekt sa snaží riziká identifikovať a riadiť tak, aby projekt dokázal uspieť.

 • Zmena

Táto téma dáva návod na riadenie zmien v projekte a na riadenie konfigurácie na projekte.

 • Progres

Progres v projekte zisťuje, či stav projektu korešponduje s plánmi i zdôvodnením projektu a riadi odchýlky.

Techniky PRINCE2[upraviť | upraviť zdroj]

PRINCE2 definuje dve techniky:

 • Produktovo-orientované plánovanie (Product Based Planning - PBP)

Túto techniku je možné použiť na úrovni plánovania projektu, etapy i práce tímu. Používa 4 nástroje:

1. Popis Produktu projektu
2. Hierarchická dekompozícia produktov (Product Breakdown Structure - PBS)
3. Popisy každého z produktov identifikovaného v PBS
4. Diagram toku produktov (Product Flow Diagram - PFD)
 • Vyhodnocovanie kvality (Quality Review Technique)

Táto technika je určená na posudzovanie hotových dokumentov. Overuje, či daný produkt - dokument spĺňa preň definované kritériá kvality.

Skúšky a certifikáty[upraviť | upraviť zdroj]

Veľkou výhodou metodiky PRINCE2 je, že je certifikovateľná a certifikát je medzinárodne uznávaný (celosvetovo viac ako 750 000 certifikovaných osôb). Certifikácia prebieha zložením skúšky u niektorého z 9 skúšobných inštitútov - Examination Institutes (EI): APM Group Limited, BCS Learning and Development Limited, CSME, Inc., The Danish IT Society ‘Dansk IT’, DF Certifiering AB, EXIN Holding B.V, Loyalist Certification Services, PEOPLECERT International Limited, TÜV SÜD Akademie GmbH. Certifikácia je celosvetovo rovnaká a certifkiáty vydané jednotlivými EI sú plne rovnocenné.

Certifikácia má reálne používané tri úrovne – základná Foundation, vyššia Practitioner a najvyššia úroveň je PRINCE2 Professional. Prvé 2 úrovne certifikátu môže získať ktokoľvek po absolvovaní 5-dňového školenia. Certifikát PRINCE2 Professional si vyžaduje náročnú prípravu a skúsenosti z riadenia projektov. V súčasnosti je v SR a ČR jediným vlastníkom tohto certifikátu Ing. Branislav Gablas, ktorý je zároveň aj akreditovaný školiteľ PRINCE2.

Certifikovať sa je možné jedným z 2 spôsobov:

V rámci certifikačného kurzu niektorým EI akreditovanej tréningovej organizácie (ATO), ktorých zoznam je dostupný na stránke vlastníka metodiky PRINCE2 - spoločnosti AXELOS. Najväčším poskytovateľom certifikačných kurzov PRINCE2 na Slovensku je spoločnosť POTIFOB, s.r.o., pre ktorú pracuje aj prvý slovenský akreditovaný tréner PRINCE2[1]

V súčasnosti sa aj školenie a projektové vzdelávanie PRINCE2 modernizuje a využíva najnovšie elektronické formy. Príkladom je portál prince-2.sk, ktorý poskytuje úplne zdarma projektovú dokumentáciu, skúšobné testy a video-prednášky, ktoré výrazne uľahčia prípravu na certifikáciu.

Absolvovaním skúšky po samoštúdiu (t.j. bez kurzu) u niektorého zo skúšobných inštitútov.