Preskočiť na obsah

Štrukturálny fond Európskej únie

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Štrukturálny fond Európskej únie je jeden z troch finančných fondov Európskej únie určených spolu s Kohéznym fondom na podporu menej rozvinutých regiónov EÚ a súčasne na rozvoj trans-európskej infraštruktúry najmä v oblasti dopravy.

  1. Európsky fond regionálneho rozvoja (angl. European Regional Development Fund, ERDF) je určený na hospodársky a sociálny rozvoj najmenej rozvinutých regiónov Európskej únie. Financuje infraštruktúru, investície do tvorby pracovných príležitostí, miestne rozvojové projekty a pomoc malým firmám.
  2. Európsky sociálny fond (angl. European Social Fund, ESF) má za cieľ pomáhať najmä v oblasti aktívnej politiky zamestnanosti a voľného pohybu pracovných síl. Podporuje návrat nezamestnaných a znevýhodnených skupín obyvateľstva do pracovného života, a to predovšetkým financovaním odbornej prípravy a systému podpory zamestnávania týchto skupín.
  3. Európsky poľnohospodársky riadiaci a garančný fond (angl. European Agricultural Guidance and Guarantee Fund, EAGGF) podporuje štrukturálne zmeny v poľnohospodárstve. Zároveň podporuje rozvoj poľnohospodárskej infraštruktúry, obnovu vidieka, vidieckeho dedičstva a lesov. Cez financie z fondu sa dosahujú ciele v oblasti poľnohospodárskej politiky.
  4. Finančný nástroj na riadenie rybolovu (angl. Financial Instruments for Fisheries Guidance, FIFG) pomáha adaptovať a modernizovať rybolovný priemysel.