Akademická sloboda

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Akademická sloboda je sloboda členov akademickej obce (vysokoškolských pedagógov, výskumných a iných pracovníkov a študentov) na vysokých školách vedecky bádať, umelecky tvoriť, uverejňovať výsledky svojho bádania atď. Akademická sloboda nadväzuje na tradíciu z dôb prvých európskych univerzít.[1]

Na Slovensku jej právny základ zakotvuje Ústava Slovenskej republiky z 1. septembra 1992, ktorá v čl. 43 uvádza: „Sloboda vedeckého bádania a umenia sa zaručuje. Práva na výsledky tvorivej duševnej činnosti chráni zákon.“[2] § 4 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. z 21. februára 2002 o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov bližšie vymedzuje akademické slobody a akademické práva, medzi ktoré zaraďuje:

  • slobodu vedeckého bádania, výskumu, vývoja umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti a zverejňovanie ich výsledkov,
  • sloboda výučby spočívajúca najmä v otvorenosti rôznym vedeckým názorom, vedeckým a výskumným metódam a umeleckým smerom,
  • právo učiť sa pri zachovaní slobodného výberu štúdia v rámci akreditovaných študijných programov,
  • právo na slobodné vyjadrovanie a zverejňovanie svojich názorov,
  • právo členov akademickej obce voliť orgány akademickej obce a byť do nich volený,
  • právo používať akademické insígnie a znaky a vykonávať akademické obrady.[3]

Využívanie týchto slobôd a práv ale musí byť „v súlade so zásadami demokracie, humanity a s právnym poriadkom“ (§ 4 ods. 2 zákona).[3]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. „akademická sloboda“, Encyclopaedia Beliana : slovenská všeobecná encyklopédia v dvanástich zväzkoch, Prvý zväzok, A – Belk (1. vyd.), Bratislava: VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1999, str. 105, ISBN 80-224-0554-X 
  2. čl. 43 ústavného zákona č. 460/1992 Z. z. z 1. septembra 1992, Ústavy Slovenskej republiky. Zbierka zákonov Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky. Ročník 1992, čiastka 92, s. 2667. Dostupné na internete: pôvodné znenie, text zákona v znení neskorších predpisov (cit. 2019-11-09)
  3. a b § 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 131/2002 Z. z. z 21. februára 2002 o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zbierka zákonov Slovenskej republiky. Ročník 2002, čiastka 58, s. 1463. Dostupné online: pôvodné znenie, text zákona v znení neskorších predpisov (cit. 2019-11-09)