Bezúhonnosť (právo)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Bezúhonnosť je výraz majúci v slovenskom (podobne českom) práve dva základné významy:

a) V trestnom práve, alebo aj v iných oblastiach, v ktorých nie je v príslušnom právnom predpise (napr. v Zákonníku práce) uvedená definícia, sa za bezúhonnú považuje taká (fyzická alebo právnická) osoba, ktorá nebola v minulosti odsúdená za žiaden trestný čin, resp. v širšom zmysle taká osoba, ktorá viedla riadny život, t.j. nielenže nebola odsúdená za žiaden trestný čin, ale ani nepáchala priestupky, plnila svoje zákonné povinnosti a pod. Bezúhonnosť je spravidla daná aj vtedy, ak u danej osoby došlo k zahladeniu odsúdenia, resp. v širšom ponímaní ak vznikne tzv. fikcia o neodsúdení (napr. v dôsledku zahladenia odsúdenia, amnestie, udelenia milosti a pod.). Táto definícia bezúhonnosti (t.j. definícia a)) vyplýva z teórie a praxe, nie je explicitne uvedená v žiadnom predpise. Neodsúdenosť za trestný čin sa spravidla preukazuje výpisom (niekedy odpisom) z registra trestov.[1][2][3][4][5][6]

b) Veľa právnych predpisov (najmä tých, ktoré boli vydané od začiatku 21. storočia) explicitne uvádza na svoje účely svoju vlastnú definíciu bezúhonnosti. V týchto prípadoch sa bezúhonnosťou väčšinou buď myslí vyššie spomínaná neodsúdenosť za trestný čin (alebo zahladenie odsúdenia), alebo je táto neodsúdenosť za trestný čin nejako zúžená, typicky na úmyselné trestné činy a/alebo na len tie trestné činy, ktoré sú podstatné pre oblasť, ktorou sa daný právny predpis zaoberá. Napríklad v Živnostenskom zákone sa za bezúhonnú považuje osoba, ktorá nebola odsúdená za hospodársky trestný čin, trestný čin proti majetku alebo iný úmyselný trestný čin súvisiaci s predmetom podnikania, alebo u ktorej došlo k zahladeniu odsúdenia. Definície bezúhonnosti sú uvedené najmä v:

 • § 6 ods. 2 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon),
 • § 20a ods. 12 zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch,
 • § 3 ods. 10 zákona č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite,
 • § 5 ods. 8 zákona č. 382/2004 Z. z. o o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch,
 • § 2 ods. 2 zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii,
 • § 49a zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností,
 • § 8, 20 a 26 zákona č. 92/2008 Z. z. o komoditnej burze,
 • § 20 ods. 9 zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách,
 • § 48 ods. 12 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení,
 • § 23 ods. 12 zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkom sporení,
 • § 33 ods. 10 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou,
 • § 12 ods. 13 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve,
 • § 12 zákona č. 218/2007 Z. z. o zákaze biologických zbraní,
 • § 25 zákona č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii,
 • § 4a ods. 4 zákona č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe,
 • § 19 ods. 1 zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive,
 • § 5 zákona č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach,
 • § 26 ods. 6 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách,
 • § 14 ods. 5 zákona č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií,
 • § 6 ods. 3 zákona č. 387/2015 Z. z. o jednotnom informačnom systéme v cestnej doprave,
 • § 13 ods. 2 zákona č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí,
 • § 13 zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti
 • § 12 ods. 7 zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe,
 • § 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme,
 • § 15 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch,
 • § 3 ods. 2 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách,
 • § 56a ods. 7 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách (vodný zákon),
 • § 13 zákona č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe,
 • § 110 ods. 1 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach,
 • § 11 ods. 2 zákona č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach,
 • § 50b ods. 3 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti,
 • § 14 ods. 6 zákona č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti,
 • § 90 ods. 5 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch,
 • § 14 ods. 2 zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch,
 • § 7 ods. 7 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike,
 • § 2 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon),
 • § 7 zákona č. 392/2011 Z. z. o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu,
 • § 3 ods. 6 zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach,
 • § 19 ods. 3 zákona č. 324/2011 Z. z. o poštových službách,
 • § 63 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách,
 • § 79 ods. 4 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele,
 • § 5 ods. 5 zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon),
 • § 45 ods. 12 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia,
 • § 11 ods. 7 zákona č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách,
 • § 3 a 5a zákona č. č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi,
 • § 21 ods. 2 zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch. [3][7][5]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. bezúhonnost. In: HENDRYCH, Dušan, et al. Právnický slovník. 2. rozš. vyd. Praha : C.H. Beck, 2003. 1320 s. ISBN 80-7179-740-5. (po česky)
 2. S-EPI s.r.o., AION CS s.r.o.. Bezúhonnosť vo vybraných pracovnoprávnych predpisoch [online]. epi.sk, [cit. 2021-12-15]. Dostupné online.
 3. a b VERNARSKÝ, M. Reforma inštitútu bezúhonnosti v slovenskej administratívnoprávnej regulácii a právna istota. In: Days of Public Law (zborník) 2007 [1] S. 290 a nasl.
 4. Kurzy SBS Spišská Nová Ves [online]. kurzysbs.eu, [cit. 2021-12-15]. Dostupné online.
 5. a b POHORELÁ, Petra. Bezúhonnosť a jej preukazovanie [online]. podnikajte.sk, 2020-08-08, [cit. 2021-12-15]. Dostupné online.
 6. zákon č. 330/2007 Z. z.
 7. jednotlivé zákony uvedené v texte článku a zákon č. 91/2016 Z. z.