Bezpečnostné upozornenie

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Bezpečnostné upozornenia alebo ľudovo P-vety sú štandardizované pokyny na bezpečné zaobchádzanie s chemickými látkami a ich zmesami. Sú súčasťou globálneho harmonizovaného systému klasifikácie a označovania chemikálií a nahrádzajú staršie S-vety s rovnakým účelom a podobným obsahom.

Prehľad bezpečnostných upozornení[upraviť | upraviť zdroj]

P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P103 Pred použitím si prečítajte etiketu.
P201 Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi.
P202 Nepoužívajte, kým si neprečítate a nepochopíte všetky bezpečnostné opatrenia.
P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.
P211 Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj vznietenia.
P220 Uchovávajte/skladujte mimo odevov/…/horľavých materiálov.
P221 Prijmite opatrenia na zabránenie zmiešania s horľavými materiálmi…
P222 Zabráňte kontaktu so vzduchom.
P223 Zabráňte akémukoľvek kontaktu s vodou, aby nedošlo k prudkej reakcii a prípadnému zapáleniu.
P230 Uchovávajte zvlhčené…
P231 Manipulujte v prostredí s inertným plynom.
P232 Chráňte pred vlhkosťou.
P233 Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.
P234 Uchovávajte iba v pôvodnej nádobe.
P235 Uchovávajte v chlade.
P240 Uzemnite/upevnite nádobu a plniace zariadenie.
P241 Používajte elektrické/ventilačné/osvetľovacie zariadenie do výbušného prostredia.
P242 Používajte iba neiskriace prístroje.
P243 Urobte preventívne opatrenia proti výbojom statickej elektriny.
P244 Redukčné ventily udržiavajte bez mazadiel a oleja.
P250 Nevystavujte brúseniu/nárazu/…/treniu.
P251 Nádoba je pod tlakom: neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu.
P260 Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly.
P261 Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
P262 Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom.
P263 Zabráňte kontaktu počas tehotenstva a dojčenia.
P264 Po manipulácii starostlivo umyte....
P270 Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite.
P271 Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.
P272 Je zakázané vyniesť kontaminovaný pracovný odev z pracoviska.
P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P281 Používajte predpísané osobné ochranné prostriedky.
P282 Používajte termostabilné rukavice/ochranný štít/ochranné okuliare.
P283 Noste ohňovzdorný odev/odev so zníženou horľavosťou.
P284 Používajte ochranu dýchacích ciest.
P285 V prípade nedostatočného vetrania používajte ochranu dýchacích ciest.
P231 + 232 Manipulujte v prostredí s inertným plynom. Chráňte pred vlhkosťou.
P235 + 410 Uchovávajte v chlade. Chráňte pred slnečným žiarením.
P301 Po požití:
P302 Pri kontakte s pokožkou:
P303 Pri kontakte s pokožkou (alebo vlasmi):
P304 Po vdýchnutí:
P305 Po zasiahnutí očí:
P306 Pri kontekte s odevom:
P307 PO expozícii:
P308 PO expozícii alebo podozrení z nej:
P309 PO expozícii alebo pri zdravotných problémoch:
P310 Okamžite volajte Národné toxikologické informačné centrum alebo lekára.
P311 Volajte Národné toxikologické informačné centrum alebo lekára.
P312 Pri zdravotných problémoch volajte Národné toxikologické informačné centrum alebo lekára.
P313 Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P314 Pri zdravotných problémoch vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P315 Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P320 Odborné ošetrenie je naliehavé (pozri …na etikete).
P321 Odborné ošetrenie (pozri ... na etikete).
P322 Osobitné opatrenia (pozri ... na etikete).
P330 Vypláchnite ústa.
P331 Nevyvolávajte zvracanie.
P332 Ak sa prejaví podráždenie pokožky:
P333 Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky:
P334 Ponorte do studenej vody/obviažte mokrými obväzmi.
P335 Z pokožky oprášte sypké častice.
P336 Zmrznuté časti ošetrite vlažnou vodou. Postihnuté miesto netrite.
P337 Ak podráždenie očí pretrváva:
P338 Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P340 Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a uložte do oddychovej polohy, ktorá bez pohybu umožní pohodlné dýchanie.
P341 Pri dýchacích ťažkostiach presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a uložte do oddychovej polohy, ktorá bez pohybu umožní pohodlné dýchanie.
P342 Pri sťaženom dýchaní:
P350 Opatrne umyte veľkým množstvom vody a mydla.
P351 Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou.
P352 Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
P353 Pokožku opláchnite vodou/sprchou.
P360 Kontaminovaný odev a pokožku ihneď opláchnite veľkým množstvom vody a potom odev odstráňte.
P361 Ihneď odstráňte/vyzlečte všetky kontaminované časti odevu.
P362 Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte.
P363 Kontaminovaný odev pred ďalším použitím vyperte.
P370 V prípade požiaru:
P371 V prípade veľkého požiaru a veľkého množstva:
P372 V prípade požiaru hrozí riziko výbuchu.
P373 Požiar nehaste, ak sa oheň priblížil k výbušninám
P374 Požiar haste z primeranej vzdialenosti pri dodržiavaní bežných bezpečnostných opatrení.
P375 Z dôvodu nebezpečenstva výbuchu požiar haste z diaľky.
P376 Zastavte únik, ak je to bezpečné.
P377 Požiar unikajúceho plynu: Nehaste, pokiaľ únik nemožno bezpečne zastaviť.
P378 Na hasenie použite ....
P380 Priestory evakuujte.
P381 Ak je to bezpečné, odstráňte všetky zdroje zapálenia.
P390 Absorbujte uniknutý produkt, aby sa zabránilo materiálnym škodám.
P391 Zozbierajte uniknutý produkt.
P301 + 310 Po požití: okamžite zavolajte Národné toxikologické informačné centrum alebo lekára.
P301 + 312 Po požití: ak máte zdravotné problémy, okamžite volajte Národné toxikologické informačné centrum alebo lekára.
P301 + 310 + 330 Po požití: Okamžite volajte Národné toxikologické informačné centrum alebo lekára. Vypláchnite ústa.
P301 + 330 + 331 Po požití: Vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie.
P302 + 334 Pri kontakte s pokožkou: Ponorte do studenej vody/obviažte mokrými obväzmi.
P302 + 350 Pri kontakte s pokožkou: Opatrne umyte veľkým množstvom vody a mydla.
P302 + 352 Pri kontakte s pokožkou: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
P303 + 361 + 353 Pri kontakte s pokožkou (alebo vlasmi): Odstráňte/vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou/sprchou.
P304 + 340 Po vdýchnutí: Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a uložte do oddychovej polohy, ktorá bez pohybu umožní pohodlné dýchanie.
P304 + 341 Po vdýchnutí: Pri dýchacích ťažkostiach presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a uložte do oddychovej polohy, ktorá bez pohybu umožní pohodlné dýchanie.
P304 + 340 + 312 Po vdýchnutí: Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a uložte do oddychovej polohy, ktorá bez pohybu umožní pohodlné dýchanie. Pri zdravotných problémoch volajte Národné toxikologické informačné centrum alebo lekára.
P305 + 351 + 338 Po zasiahnutí očí: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P306 + 360 Pri kontakte s odevom: kontaminovaný odev a pokožku opláchnite veľkým množstvom vody a potom odev odstráňte.
P307 + 310 PO expozícii: Okamžite volajte Národné toxikologické informačné centrum alebo lekára.
P307 + 311 PO expozícii: Volajte Národné toxikologické informačné centrum alebo lekára.
P308 + 313 PO expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P309 + 310 PO expozícii alebo pri zdravotných problémoch: Okamžite volajte Národné toxikologické informačné centrum alebo lekára.
P309 + 311 PO expozícii alebo zdravotných problémoch: Volajte Národné toxikologické informačné centrum alebo lekára.
P332 + 313 Ak sa objaví podráždenie pokožky: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P333 + 313 Ak sa objaví podráždenie pokožky alebo vyrážky: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P335 + 334 Z pokožky oprášte sypké čiastočky. Ponorte do studenej vody/obviažte mokrými obväzmi.
P337 + 313 Ak podráždenie očí pretrváva: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P342 + 311 Pri ťažkostiach s dýchaním: Volajte Národné toxikologické informačné centrum alebo lekára.
P370 + 376 V prípade požiaru: Ak je to bezpečné, zastavte únik.
P370 + 378 V prípade požiaru: Na hasenie použite ....
P370 + 380 V prípade požiaru: Priestory evakuujte.
P370 + 380 + 375 V prípade požiaru: priestory evakuujte. Z dôvodu nebezpečenstva výbuchu požiar haste z diaľky.
P371 + 380 + 375 V prípade veľkého požiaru a značného množstva: priestory evakuujte. Z dôvodu nebezpečenstva výbuchu požiar haste z diaľky.
P401 Uchovávajte...
P402 Uchovávajte na suchom mieste.
P403 Uchovávajte na dobre vetranom mieste.
P404 Uchovávajte v uzavretej nádobe.
P405 Uchovávajte uzamknuté.
P406 Uchovávajte v nádobe odolnej proti korózii/… nádobe s odolnou vnútornou vrstvou.
P407 Medzi regálmi/paletami ponechajte vzduchovú medzeru.
P410 Chráňte pred slnečným žiarením.
P411 Uchovávajte pri teplotách do ... °C/... °F.
P412 Nevystavujte teplotám nad 50 °C/122 °F.
P413 Veľké množstvo s hmotnosťou nad ... kg/... lbs uchovávajte pri teplote do ... °C/... °F.
P420 Uchovávajte oddelene od iných materiálov.
P422 Obsah uchovávajte v …
P402 + 404 Uchovávajte na suchom mieste. Uchovávajte v uzavretej nádobe.
P403 + 233 Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.
P403 + 235 Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte v chlade.
P410 + 403 Chráňte pred slnečným žiarením. Uchovávajte na dobre vetranom mieste.
P410 + 412 Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C/122 °F.
P411 + 235 Uchovávajte pri teplotách do ... °C/... °F. Uchovávajte v chlade.
P501 Zneškodnite obsah/nádobu do...

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]

Externé odkazy a zdroje[upraviť | upraviť zdroj]