Byt

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Symbol rozcestia O iných významoch výrazu Byt pozri Byt (rozlišovacia stránka).
Bytové domy v Singapure

Byt je súbor miestností (alebo len jedna miestnosť) s príslušenstvom, ktorý je určený na (trvalé) bývanie a tvorí celok; v užšom zmysle musí mať aj vlastné uzavretie. Podobný, ale podľa niektorých definícií odlišný, je pojem bytová jednotka. Podrobnosti definícií pozri nižšie.

Definícia bytu[upraviť | upraviť zdroj]

Právne predpisy[upraviť | upraviť zdroj]

 • „Byt je obytná miestnosť alebo súbor obytných miestností s príslušenstvom usporiadaný do funkčného celku s vlastným uzavretím, určený na trvalé bývanie… Príslušenstvo bytu na účely tohto zákona sú miestnosti, ktoré plnia komunikačné, hospodárske alebo hygienické funkcie bytu.“[1] (Do júla 2000 platila namiesto tohto ustanovenia definícia z vyhlášky č. 83/1976 Zb.: „Byt je súbor miestností a priestorov pod spoločným uzavretím, ktorý svojím stavebno-technickým a funkčným usporiadaním a vybavením spĺňa požiadavky na trvalé bývanie. Byt musí mať obytný priestor, vlastný uzatvárateľný vstup, predsieň, priestor na varenie, na uskladnenie potravín, pre telesnú hygienu a na umiestnenie záchodovej misy.“[2])
 • „Bytom sa na účely tohto zákona rozumie miestnosť alebo súbor miestností, ktoré sú rozhodnutím stavebného úradu trvalo určené na bývanie a môžu na tento účel slúžiť ako samostatné bytové jednotky“ (Poznámka: Termín bytová jednotka v zákone nie je definovaný)[3]
 • „Bytom sa rozumie miestnosť alebo súbor miestností, ktoré sú oddelené od zvyšnej časti domu a spolu s príslušenstvom bytu slúžia na trvalé uspokojovanie bytových potrieb ako samostatná bytová jednotka.“ (Poznámka: Termín bytová jednotka v zákone nie je definovaný)[4]

Iné zdroje[upraviť | upraviť zdroj]

 • „súbor obytných miestností s príslušenstvom tvoriacich jeden stavebno-technických celok“[5][6]
 • „súbor priestorov pod jedným uzáverom, určený na bývanie jednotlivca alebo jednej rodiny“[7]
 • „zjednotený súbor priestorov určený na bývanie jednotlivca alebo rodiny“[8][9]
 • „miestnosti na bývanie tvoriace celok, bytová jednotka, príbytok“[10]
 • „miestnosti (miestnosť) na bývanie, príbytok“[11]
 • „skupina miestností v dome tvoriaca obývací, sprav. uzavretý celok; obydlie, príbytok“[12]

Definícia bytovej jednotky[upraviť | upraviť zdroj]

 • Bytová jednotka to isté ako byt (pričom ako definícia bytu je uvedené: „súbor obytných miestností s príslušenstvom tvoriacich jeden stavebno-technických celok“)[5][13]
 • Bytová jednotka je „jedna alebo viac obytných miestností, ak spolu s príslušenstvom tvoria samostatne prístupný stavebný alebo dispozičný celok“ (pričom byt je na tej istej strane textu definovaný inak - pozri vyššie)[7]
 • „Bytová jednotka je miestnosť alebo niekoľko miestností a ich príslušenstvo v trvalej budove alebo v jej štrukturálne oddelenej časti, ktorá spôsobom, akým bola postavená, prebudovaná, zmenená a tak ďalej, je určená na súkromné bývanie. Mala by mať samostatný vchod na ulicu (priamy alebo cez záhradu alebo pozemok) alebo do spoločného priestoru v rámci budovy (schodište, chodba, hlavná chodba a tak ďalej). Oddelené miestnosti na bývanie, ktoré sa jasne majú používať ako súčasť obydlia, by sa mali považovať za súčasť obydlia. Bytovú jednotku preto môžu tvoriť samostatné budovy v rámci toho istého oploteného pozemku za predpokladu, že sú jasne určené na obývanie tou istou súkromnou domácnosťou.“[14]
 • Bytová jednotka je „vymedzená časť bytového domu, ktorá môže mať svojho vlastníka“ podľa zákona o vlastníctve bytov[15][16] (Táto definícia je odvodená z definície pojmu „jednotka“, zavedeného v českom zákone o vlastníctve bytov platnom do roku 2013: „Jednotka je byt alebo nebytový priestor alebo rozostavaný byt alebo rozostavaný nebytový priestor ako vymedzená časť domu podľa tohto zákona“[17]. Aktuálna definícia „jednotky“ v českom práve je uvedená v občianskom zákonníku a je iná než predchádzajúca, lebo zahŕňa aj spoločné časti domu a pozemku: „Jednotka zahŕňa byt ako priestorovo oddelenú časť domu a podiel na spoločných častiach nehnuteľnosti vzájomne spojené a neoddeliteľné.“[18][19])

Charakteristika[upraviť | upraviť zdroj]

Zo stavebného hľadiska sa byty líšia[20]:

 • základným určením (byt pre dvojgeneračnú rodinu vs.byt pre viacgeneračnú rodinu, byt pre zdravého občana vs. bezbariérový byt a pod.)
 • materiálu stien (kameň, tehla, popolčeková kváder, betónový panel, spracované drevo a pod.)
 • veľkosťou (počet obytných miestností, podlahová plocha)
 • polohou (mesto, dedina a pod.)
 • budovou, v ktorej sa nachádza (budova môže byť bytový dom alebo rodinný dom a môže byť nízka alebo vysoká)
 • rozsahom základného prevádzkového zariadenia (druh kúpeľne, záchod, rozvody elektriny, vody, plynu atď.)
 • spôsobom vykurovania

Byt má poskytovať zvukovú, svetelnú, tepelnú, ventilačnú a psychickú pohodu pre svojich obyvateľov.

Zo sociologického hľadiska je byt spôsob uspokojenia potreby bývať, ktorá zahŕňa potrebu ochrany pred počasím, potrebu zabezpečenia hygieny, stravovania, odpočinku, vzdelávania, výchovy, intimity a rodinného života. Užívateľom bytu je väčšinou bytová domácnosť. Byt a bytová domácnosť vytvárajú tzv. bytovú situáciu. Od roku 1992, keď bol zrušený zákon o hospodárení s bytmi, nie je na Slovensku právne upravený nárok na primerané bývanie.[20]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. §43b zák. č. 50/1976 Zb. (Stavebný zákon) - stav december 2015
 2. § 42 vyhlášky FMTIR č. 83/1976 Zb. o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu
 3. zákon č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov - stav december 2015
 4. druhá časť - § 79 prvého návrhu nového Občianskeho zákonníka - stav december 2015 http://nsoz.sk/ Archivované 2016-03-08 na Wayback Machine
 5. a b byt. In: Encyklopédia Slovenska I A-D. 1. vyd. Bratislava : Veda, 1977. s. 290 – 294.
 6. byt. In: Malá encyklopédia Slovenska A – Ž. 1. vyd. Bratislava: Veda, 1987. s. 64.
 7. a b byt. KORBAŘ, Tomáš, ed.; STRÁNSKÝ, Antonín, ed. Technický naučný slovník 1 A – F. 1. vyd. Praha: SNTL, 1962. s. 248.
 8. byt. In: Malá slovenská encyklopédia. 1. vyd. Bratislava : Encyklopedický ústav SAV; Goldpress Publishers, 1993. 822 s. ISBN 80-85584-12-3. S. 109.
 9. http://dai.fmph.uniba.sk/~filit/fvb/byt.html
 10. byt. In: Krátky slovník slovenského jazyka. 4. dopl. a upr. vyd. Bratislava : Veda, 2003. 985 s. Dostupné online. ISBN 80-224-0750-X. S. 82.
 11. byt. In: Slovník slovenského jazyka. dostupné online
 12. byt. In: Slovník spisovného jazyka českého. dostupné online
 13. implicitne aj: Štatistická ročenka SR 2011 [1][nefunkčný odkaz]
 14. Nariadenie komisie č. 588/2001 26. marca 2001,ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 1165/98 o krátkodobej štatistike,pokiaľ ide o definíciu ukazovateľov
 15. Slovníček pojmů z geodézie a katastru [online]. Praha: GBS Praha, rev. 2015-12-30. Dostupné online. Archivované 2016-03-23 z originálu.
 16. Slovníček pojmů [online]. Státní fond životního prostředí ČR, [cit. 2015-12-30]. Dostupné online.
 17. zákon č. 72/1994 Sb.
 18. § 1159 zák. č. 89/2012 Sb.
 19. Vysvětlení pojmů [online]. Praha: Jerkman, [cit. 2015-12-30]. Dostupné online.
 20. a b byt. In: Encyclopaedia Beliana. 1. vyd. Bratislava : Encyklopedický ústav SAV; Veda, 2001. 686 s. ISBN 80-224-0671-6. Zväzok 2. (Bell – Czy), s. 410 – 412.