Celostný význam frazémy

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Celostný význam frazémy je význam, ktorého nositeľom je frazéma ako celok. V súvislosti s jeho povahou sa hovorí aj o sémantickej transformácii či obraznosti, prenesenosti alebo metaforickosti (figuratívnosti) významu frazémy. Celostný význam vzniká vo vzájomnej súhre miery frazeologizácie spojenia, jeho konštrukčných daností aj ustálenosti. Popri frazémach s celostným významom, ktorý sa nazýva aj globálnym, vydeľujú aj frazémy s tzv. neglobálnym významom (keď sa význam celej frazémy zreteľne opiera o významy niektorých komponentov). Podobne ako lexikálny význam aj význam frazém má štruktúrny charakter. Jadro celostného významu frazémy tvorí denotačná zložka, povaha denotácie je však vo frazeológii dosť neurčitá. Medzi najdôležitejšie zložky významu frazémy patria konotačné prvky, ktoré sú vo význame frazémy obligátne. Práve ich privilegované postavenie v štruktúre frazeologického významu podmieňuje istú nekonkrétnosť vecného denotátu frazémy.

Článok pôvodne čerpal z diela ĎURČO, Peter (ed.). Frazeologická terminológia (1995) uverejneného na webe Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied.