Cievne choroby mozgu (MKCH-10)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

I60 - I69: Cievne choroby mozgu je položka z medzinárodnej klasifikácie chorôb. Patrí do IX. kapitoly MKCH-10 - Choroby obehovej sústavy.

Nezahŕňa:

 • prechodné záchvaty mozgovej ischémie a podobné syndrómy (G45.-)
 • traumatické vnútrolebkové krvácanie (S06.-)
 • vaskulárnu demenciu (F01.-)


I60 - SUBARACHNOIDÁLNE KRVÁCANIE
 • Zahŕňa puknutú mozgovú vydutinu
 • Nezahŕňa následky subarachnoidálneho krvácania (I69.0)
 • I60.0 - Subarachnoidálne krvácanie zo zátoky vnútornej krčnice
 • I60.1 - Subarachnoidálne krvácanie z arteria cerebri media
 • I60.2 - Subarachnoidálne krvácanie z a. communicans arterior
 • I60.3 - Subarachnoidálne krvácanie z a. communicans posterior
 • I60.4 - Subarachnoidálne krvácanie z arteria basilaris
 • I60.5 - Subarachnoidálne krvácanie z arteria vertebralis
 • I60.6 - Subarachnoidálne krvácanie z iných intrakraniálnych artérií
  • Postihnutie viacerých vnútrolebkových artérií
 • I60.7 - Subarachnoidálne krvácanie z bližšie neurčenej intrakraniálnej artérie
  • Puknutie vrodenej nešpecifikovanej bobuľovitej vydutiny
  • Subarachnoidálne krvácanie z(zo)
   • nešpecifikovanej mozgovej artérie
   • nešpecifikovanej spájajúcej artérie
 • I60.8 - Iné subarachnoidálne krvácanie
  • Meningeálne krvácanie
  • Puknutie mozgovej artériovenóznej malformácie
 • I60.9 - Bližšie neurčené subarachnoidálne krvácanie
  • Prasknutá nešpecifikovaná (vrodená) mozgová aneuryzma


I61 - MOZGOVÉ - INTRACEREBRÁLNE - KRVÁCANIE
 • Nezahŕňa neskoré následky intracerebrálneho krvácania (I69.1)
 • I61.0 - Subkortikálne intracerebrálne krvácanie do hemisféry
  • Hlboké intracerebrálne krvácanie
 • I61.1 - Kortikálne intracerebrálne krvácanie do hemisféry
  • Krvácanie do mozgového laloka
  • Povrchové intracerebrálne krvácanie
 • I61.2 - Bližšie neurčené intracerebrálne krvácanie do hemisféry
 • I61.3 - Intracerebrálne krvácanie do mozgového kmeňa
 • I61.4 - Intracerebrálne krvácanie do mozočka
 • I61.5 - Vnútrokomorové intracerebrálne krvácanie
 • I61.6 - Intracerebrálne krvácanie na viacerých miestach
 • I61.8 - Iné intracerebrálne krvácanie
 • I61.9 - Bližšie neurčené intracerebrálne krvácanie


I62 - INÉ NEÚRAZOVÉ VNÚTROLEBKOVÉ KRVÁCANIE
 • Nezahŕňa neskoré následky vnútrolebkového krvácania (I69.2)
 • I62.0 - Subdurálne krvácanie (akútne) (netraumatické)
 • I62.1 - Netraumatické extradurálne krvácanie
  • Netraumatické epidurálne krvácanie
 • I62.9 - Bližšie neurčené vnútrolebkové krvácanie (netraumatické)


I63 - MOZGOVÝ INFARKT
 • Zahŕňa oklúziu a stenózu mozgových a precerebrálnych artérií s následným mozgovým infarktom
 • Nezahŕňa neskoré následky mozgového infarktu (I69.3)
 • I63.0 - Mozgový infarkt vyvolaný trombózou precerebrálnych artérií
 • I63.1 - Mozgový infarkt vyvolaný embolizáciou precerebrálnych artérií
 • I63.2 - Mozgový infarkt vyvolaný bližšie neurčenou oklúziou alebo stenózou precerebrálnych artérií
 • I63.3 - Mozgový infarkt vyvolaný trombózou mozgových artérií
 • I63.4 - Mozgový infarkt vyvolaný embolizáciou mozgových artérií
 • I63.5 - Mozgový infarkt vyvolaný bližšie neurčenou oklúziou alebo stenózou mozgových artérií
 • I63.6 - Mozgový infarkt vyvolaný nepyogénnou mozgovou venóznou trombózou
 • I63.8 - Iný mozgový infarkt
 • I63.9 - Bližšie neurčený mozgový infarkt


I64 - PORÁŽKA - APOPLEXIA - NEŠPECIFIKOVANÁ AKO KRVÁCANIE ALEBO INFARKT
 • Nešpecifikovaná mozgovocievna príhoda
 • Nezahŕňa neskoré následky porážky (I69.4)


I65 - OKLÚZIA A STENÓZA MIMOLEBKOVÝCH (PRECEREBRÁLNYCH) TEPIEN, KTORÁ NEVYVOLÁVA MOZGOVÝ INFARKT
 • Zahŕňa embolizáciu, zúženie, uzáver (úplný, čiastočný) a trombózu a. basilaris, a. carotis, vertebrálnych artérií, ktorá nevyvoláva mozgový infarkt
 • Nezahŕňa, ak vyvolá mozgový infarkt (I63.-)
 • I65.0 - Oklúzia a stenóza vertebrálnej artérie
 • I65.1 - Oklúzia a stenóza bazilárnej artérie
 • I65.2 - Oklúzia a stenóza krčnice
 • I65.3 - Oklúzia a stenóza viacerých a obojstranných precerebrálnych artérií
 • I65.8 - Oklúzia a stenóza inej precerebrálnej artérie
 • I65.9 - Oklúzia a stenóza bližšie neurčenej precerebrálnej artérie


I66 - OKLÚZIA A STENÓZA MOZGOVÝCH TEPIEN, KTORÁ NEVYVOLÁVA MOZGOVÝ INFARKT
 • Zahŕňa embolizáciu, zúženie, uzáver (úplný, čiastočný) a trombózu a. cerebri media, cerebri anterior, cerebri posterior a mozočkových artérií, ktoré nevyvolávajú mozgový infarkt
 • Nezahŕňa, ak sú príčinou mozgového infarktu (I63.-)
 • I66.0 - Oklúzia a stenóza arteria cerebri media
 • I66.1 - Oklúzia a stenóza arteria cerebri anterior
 • I66.2 - Oklúzia a stenóza arteria cerebri posterior
 • I66.3 - Oklúzia a stenóza mozočkových artérií
 • I66.4 - Oklúzia a stenóza viacerých a obojstranných mozgových artérií
 • I66.8 - Oklúzia a stenóza inej mozgovej artérie
  • Oklúzia a stenóza perforujúcich artérií
 • I66.9 - Oklúzia a stenóza bližšie neurčenej mozgovej artérie


I67 - INÉ CIEVNE CHOROBY MOZGU
 • I67.0 - Nepuknutý rázštep mozgových artérií
  • Nezahŕňa puknuté mozgové artérie (I60.7)
 • I67.1 - Nepuknutá mozgová aneuryzma
  • Mozgová
   • nešpecifikovaná aneuryzma
   • získaná artériovenózna fistula
  • Nezahŕňa:
   • nepuknutú vrodenú mozgovú aneuryzmu (Q28.-)
   • puknutú mozgovú aneuryzmu (I60.9)
 • I67.2 - Mozgová ateroskleróza
  • Ateróm mozgových artérií
 • I67.3 - Progresívna cievna leukoencefalopatia
  • Binswangerova choroba
  • Nezahŕňa subkortikálnu cievnu demenciu (F01.2)
 • I67.4 - Hypertenzná encefalopatia
 • I67.5 - Choroba moyamoya
 • I67.6 - Nepyogénna trombóza intrakraniálneho venózneho systému
  • Nepyogénna trombóza
   • mozgovej vény
   • intrakraniálneho venózneho sínusu
  • Nezahŕňa, ak zapríčiní infarkt (I63.6)
 • I67.7 - Mozgová arteritída nezatriedená inde
 • I67.8 - Iné bližšie určené cerebrovaskulárne choroby
  • Nešpecifikovaná akútna cerebrovaskulárna insuficiencia
  • Mozgová ischémia (chronická)
 • I67.9 - Bližšie neurčená cerebrovaskulárna choroba


I68 - CIEVNE CHOROBY MOZGU PRI CHOROBÁCH ZATRIEDENÝCH INDE
 • I68.0 - Mozgová amyloidová angiopatia (E85.-†)
 • I68.1 - Mozgová arteritída pri infekčných a parazitárnych chorobách
  • Mozgová arteritída
   • listériová (A32.8†)
   • syfilitická (A52.0†)
   • tuberkulózna (A18.8†)
 • I68.2 - Mozgová arteritída pri iných chorobách zatriedených inde
  • Mozgová arteritída pri systémovom lupus erythematosus (M32.1†)
 • I68.8 - Iné cerebrovaskulárne poruchy pri chorobáchzatriedených inde


I69 - NESKORÉ NÁSLEDKY CIEVNYCH MOZGOVÝCH CHORÔB
 • Zahŕňa stavy označené vyslovene ako také, alebo ako neskoré následky, alebo také stavy, ktoré pretrvávajú rok a dlhšie od začiatku ochorenia, ktoré ich zapríčinilo.
 • I69.0 - Neskoré následky subarachnoidálneho krvácania
 • I69.1 - Neskoré následky intracerebrálneho krvácania
 • I69.2 - Neskoré následky neúrazového intrakraniálneho krvácania
 • I69.3 - Neskoré následky mozgového infarktu
 • I69.4 - Neskoré následky porážky neoznačenej ako krvácanie alebo infarkt
 • I69.8 - Neskoré následky iných a bližšie neurčených cerebrovaskulárnych chorôb

Zdroj[upraviť | upraviť zdroj]