Preskočiť na obsah

Ekologická pyramída

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Príklad ekologickej pyramídy

Ekologická pyramída [1][2] (iné názvy: trofická pyramída [2], potravová pyramída [3], potravná pyramída [4], potravinová pyramída [5], Eltonova pyramída [v širšom zmysle] [4]) je grafická reprezentácia kvantitatívne vyjadrujúca sled organizmov trofických úrovní (t.j. článkov potravového reťazca) ekosystému. Na rozdiel od potravového reťazca resp. potravovej siete tu je teda dôraz kladený na kvantitatívny charakter reprezentácie. Obyčajne sú trofické úrovne znázornené obdĺžnikmi, ktoré sú poukladané jeden na druhom a vytvárajú tak pyramídu. Základňu pyramídy tvoria producenty a nad nimi sú postupne jednotlivé úrovne konzumentov. [1][4][6]

Veľkosť obdĺžnikov môže vyjadrovať počty jedincov alebo biomasu jedincov alebo energiu v biomase. Podľa toho sa rozlišujú tieto typy ekologických pyramíd:

  • pyramída počtov (Eltonova pyramída [v užšom zmysle]) - veľkosť obdĺžnika vyjadruje počet jedincov na danej trofickej úrovni, jednotkou sú počty jedincov na plochu
  • pyramída biomasy - veľkosť obdĺžnika vyjadruje množstvo biomasy na danej trofickej úrovni, obvykle suchej hmotnosti na danú jednotku plochy
  • pyramída energie - veľkosť obdĺžnika vyjadruje zastúpenie energie na danej trofickej úrovni, v jednotke energia/plocha/čas (napr. kg/ha/rok) [1][6]
  1. a b c Eliáš, P. Ekológia. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre vo vydavateľstve SPU , 2005 [1] S. 180-181
  2. a b ekologická pyramída. In: Encyclopaedia Beliana. 1. vyd. Bratislava : Encyklopedický ústav SAV; Veda, 2005. 698 s. ISBN 80-224-0847-6. Zväzok 4. (Eh – Gala), s. 29.
  3. UŠÁKOVÁ, et al. Učebnica Biológie 4 pre gymnáziá, Bratislava: SPN, 2002, S. 81
  4. a b c potravná (Eltonova) pyramída. In: Pyramída - 4 Životné prostredie a život na Zemi. S. 172.
  5. ŠKOLSKÝ EKOLOGICKÝ INFORMAČNÝ SERVIS - Abiotické faktory [online]. physedu.science.upjs.sk, [cit. 2018-05-20]. Dostupné online.
  6. a b Nahrungspyramide. In: Lexikon der Biologie. [CD-ROM] München : Elsevier, Spektrum, Akad. Verl., 2005. ISBN 3-8274-0342-1.