Územie európskeho významu

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Chránené územia
Veľkoplošné chránené územia
podľa štátnej legislatívy
Národný park
Chránená krajinná oblasť
Maloplošné chránené územia
podľa štátnej legislatívy
Národná prírodná rezervácia
Národná prírodná pamiatka
Prírodná rezervácia
Prírodná pamiatka
Chránený krajinný prvok
Chránený areál
Obecné chránené územie
Celoeurópsky chránené územia
Natura 2000
Územie európskeho významu
Chránené vtáčie územie
Celosvetovo chránené územia
Biosférická rezervácia
Tabuľa označujúca lokalitu Lačnovský kaňon

Územie európskeho významu alebo v Česku Európsky významná lokalita (EVL) je druh chráneného územia sústavy Natura 2000, ktoré je vyhlásené na ochranu prírodných biotopov, voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín podľa smernice Európskej komisie o stanovištiach (92/43 / EHS) z 21. mája 1992.

Slovenský národný zoznam Území európskeho významu vyhlásilo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky výnosom č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004.[1] Neskôr bolo potrebné tento zoznam upraviť, preto vláda SR schválila dňa 31.8.2011 pod číslom uznesenia 577/2011 návrh aktualizácie národného zoznamu území európskeho významu.[2][3] Zoznam ÚEV bol znovu doplnený uverejnením v čiastke 6/2017 Vestníka MŽP SR[4], ktorým sa mení a dopĺňa Národný zoznam území európskeho významu vydaný výnosom MŽP SR č.3/2004-5.1 z roku 2004[5] na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 495/2017 z 25. októbra 2017.[6]

Územia sú súčasťou európskej súvislej siete chránených území NATURA 2000, na ktoré sa vzťahuje územná ochrana podľa § 27 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Názvy území zaradených v národnom zozname území európskeho významu boli štandardizované rozhodnutiami ÚGKK č. P-101/2009 z 12.1.2009, P-7022/2010 z 26.11.2010, P-1732/2012 z 19.3.2012 a P-5413/2014 z 4.9.2014.[7]

Český národný zoznam Európsky významných lokalít schválila vláda Českej republiky 22.decembra 2004 ako nariadenie vlády.[8] Na konci roka 2007 došlo nariadením č. 301/2007 Zb. k jeho zmene a 5.októbra 2009 vláda na návrh ministra životného prostredia Ladislava Miku schválila doplnenie zoznamu naturových území o ďalších 234 lokalít (nariadenie č. 371/2009 Zb.).[9] Na konci roka 2013 potom vláda vydala nové nariadenie o stanovení národného zoznamu európsky významných lokalít, ktoré doterajší zoznam plne nahradilo.[10]

Územia európskeho významu tvoria spolu s chránenými vtáčími územiami sieť chránených území Natura 2000.

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. http://www.sopsr.sk/natura/dokumenty/vynos.doc výnos č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004, ktorým sa vydáva národný zoznam území európskeho významu
  2. http://www.sopsr.sk/natura/dokumenty/aktuality/vynos.doc Doplnok národného zoznamu území európskeho významu
  3. Materiál programu rokovania vlády Slovenskej Republiky: Návrh aktualizácie národného zoznamu území európskeho významu , schválené uznesenie 577/2011 [online]. rokovania.sk, 2011-08-31, [cit. 2018-08-27]. Dostupné online.
  4. Vestník MŽP SR čiastka 6/2017, ročník XXV [online]. MŽP SR min.zp, 2017, [cit. 2018-02-23]. Dostupné online.
  5. Výnos MŽP č. 3/2004 - 5.1 [online]. sopsr.sk, 14.júla 2004, [cit. 2017-12-26]. Dostupné online.
  6. Oznámenie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 353/2017 Z. z. [online]. Bratislava: Ministerstvo spravodlivosti SR, [cit. 2018-02-24]. Dostupné online.
  7. Názvy chránených území [online]. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, [cit. 2018-07-31]. Dostupné online.
  8. Nařízení vlády č. 132/2005 Sb., kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit. Dostupné online. (po česky)
  9. Počet oblastí chráněných v rámci soustavy Natura 2000 se rozšíří o více než 200 lokalit. EurActiv.cz, 2009-10-06. Dostupné online [cit. 2014-11-18]. (po česky)
  10. Nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit. Dostupné online. (po česky) Přílohy č. 1 až 1076. Dostupné online. (po česky)

Iné projekty[upraviť | upraviť zdroj]

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]

Zdroj[upraviť | upraviť zdroj]

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Evropsky významná lokalita na českej Wikipédii.