Expresívnosť frazémy

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Expresívnosť frazémy je subjektívne, osobné angažovanie sa hovoriaceho vo vyjadrení daného faktu frazémou, vnútorné stotožňovanie sa s ním, čo sa vo frazéme prejaví istou prozodickou, sémantickou či syntaktickou hyperbolizáciou, a to na spôsob osobnej simulácie zobrazovaného javu: povedať, čo komu slina na jazyk prinesie, zahryznúť si do jazyka, pomastiť si črevá. Expresívnosť, ako už tu vidno, často ústi do drsnosti, hrubosti, v krajných prípadoch do obscénnosti, drastickosti, až brutality (porov. aj drsnosť frazémy, étos frazémy). Náprotivkom expresívnosti je kultúrnosť frazémy (p).

Článok pôvodne čerpal z diela ĎURČO, Peter (ed.). Frazeologická terminológia (1995) uverejneného na webe Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied.