Hrubý národný dôchodok

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Hrubý národný dôchodok (v trhových cenách) (-termín podľa ESNÚ 95; skr. HND; angl. gross national income (at market prices), skr. GNI) alebo staršie hrubý národný produkt (v trhových cenách) (skrátene HNP; angl. gross national product (at market prices), skr. GNP) sú celkové prvotné dôchodky získané rezidentskými jednotkami sledovaného územia (spravidla štátu) za sledované obdobie (spravidla za rok).[1].

Inými slovami (t.j. z hľadiska výrobnej stránky) je to súhrn všetkých finálnych výrobkov a služieb vyrobených kdekoľvek na svete s použitím výrobných faktorov (t.j. pôdy, práce alebo kapitálu) vlastnených rezidentskými jednotkami sledovaného územia (t.j. s použitím tzv. národných výrobných faktorov sledovaného územia) za sledované obdobie.

Kým HDP ukazuje finálnu výrobu vyrobenú rezidentskými jednotkami daného štátu, HND ukazuje dôchodky získané rezidentskými jednotkami daného štátu, čiže finálnu výrobu vyrobenú výrobnými faktormi patriacimi rezidentským jednotkám daného štátu (podrobnosti pozri nižšie).

Prvotné dôchodky[upraviť | upraviť zdroj]

Prvotné dôchodky sú opak druhotných dôchodkov (druhotné dôchodky sú v podstate transfery). Prvotné dôchodky pozostávajú z dôchodkov z výrobných faktorov (dôchodky z výrobných faktorov sú dôchodky z pôdy, práce a kapitálu) a z daní z produkcie a dovozu očistených o subvencie; presnejšie teda prvotné dôchodky pozostávajú týchto častí:

 • čistý prevádzkový prebytok a čisté zmiešané dôchodky (pre sektor "zahraničie" sa táto položka redukuje na zahraničím platené odmeny zamestnancov a zahraničím platené dane z produkcie a dovozu)
 • + odmeny zamestnancov prijaté (t.j. mzdy a platy a sociálne príspevky zamestnávateľov)
 • + rozdiel medzi prijatými a platenými dôchodkami z majetku (t.j. úroky, rozdelené dôchodky korporácií [t.j. dividendy], reinvestované zisky z priamych zahraničných investícií, dôchodky z majetku patriace držiteľom poistiek a nájomné)
 • + dane z produkcie a dovozu prijaté
 • – subvencie platené

Hrubý národný dôchodok (HND) vs. hrubý národný produkt (HNP)[upraviť | upraviť zdroj]

Tieto dva termíny sú z podstaty samotnej ich koncepcie identické. Rozdiel je však v tom, že:

 • prvý je pri prísnom chápaní vypočítaný len dôchodkovou metódou čiže podľa prvej úvodnej definície (kým druhý je naopak vypočítaný predovšetkým výrobnou metódou, čiže podľa druhej úvodnej definície, ale môže sa počítať aj inými metódami), a v tom že
 • v konkrétnom staršom systéme národného účtovníctva nazývanom ESA 1979 (a teda aj v jednotlivých štátoch, ktoré ho používali) sa uprednostňoval termín hrubý národný produkt a mal definíciu mierne odlišnú od definície hrubého národného dôchodku podľa ESNÚ 95 (a teda implicitne aj hrubého národného produktu podľa ESNÚ 95, keby ESNÚ 95 takýto termín vôbec používal).

ESNÚ 95 k tomu píše: Hrubý národný dôchodok (v trhových cenách) je pojmovo totožný s hrubým národným produktom (HNP) (v trhových cenách). HNP sa však v metodike ESA 1979 počítal odlišne...[a to konkrétne]...pripočítaním odmien zamestnancov a dôchodkov z majetku prijatých zo zahraničia a odpočítaním rovnakých položiek hradených do zahraničia, k hrubému domácemu produktu (v trhových cenách). [2] Podobne nemecký Statistisches Bundesamt uvádza, že jeho bývalému termínu hrubý národný produkt (Bruttosozialprodukt) zodpovedá v ESNÚ 95 "hrubý národný dôchodok - prijaté subvencie zo zahraničia + dane z produkcie a dovozu zaplatené do zahraničia" [3]

Hrubý národný dôchodok (HND) vs. hrubý domáci produkt (HDP)[upraviť | upraviť zdroj]

V nasledujúcom texte možno slovo Slovensko analogicky nahradiť ľubovoľným iným štátom alebo sledovaným územím.

Hrubý domáci produkt (HDP) Slovenska meria finálnu výrobu pochádzajúcu od rezidentských jednotiek Slovenska. Inak povedané meria tú časť prvotných dôchodkov* (získaných rezidentskými jednotkami Slovenska a nerezidentskými jednotkami Slovenska), ktorá vznikla z výroby pochádzajúcej od rezidentských jednotiek Slovenska.

Hrubý národný dôchodok (HND) Slovenska [či hrubý národný produkt (HNP) Slovenska] meria prvotné dôchodky* získané rezidentskými jednotkami Slovenska. Inak povedané meria tú časť finálnej výroby (pochádzajúcej od rezidentských jednotiek Slovenska a nerezidentských jednotiek Slovenska), z ktorej získali prvotné dôchodky* rezidentské jednotky Slovenska. Ešte inak povedané: meria tú časť finálnej výroby (pochádzajúcej od rezidentských jednotiek Slovenska a nerezidentských jednotiek Slovenska), ktorá bola vyrobená s použitím výrobných faktorov (t.j. pôdy, práce alebo kapitálu) vlastnených rezidentskými jednotkami Slovenska.

Rozdiel medzi HDP a HNP tvoria teda prvotné dôchodky, ktoré zaplatili rezidentské jednotky Slovenska nerezidentským jednotkám, a prvotné dôchodky, ktoré zaplatili nerezidentské jednotky rezidentským jednotkám Slovenska.

Príklad: Ak máme vypočítaný HDP Slovenska a chceme zistiť HND Slovenska, musíme:

 • od HDP odpočítať (o.i.)dividendy tých akcionárov podnikov na Slovensku, ktorí (minimálne rok) bývajú a sú činní mimo Slovenska, úroky tých majiteľov účtov bánk na Slovensku, ktorí (minimálne rok) bývajú a sú činní mimo Slovenska, a platy tých pracovníkov podnikov na Slovensku, ktorí pravidelne pendlujú za prácou z územia mimo Slovenska na Slovensko
 • k HDP pripočítať (o.i.) dividendy tých akcionárov podnikov na území mimo Slovenska, ktorí (minimálne rok) bývajú a sú činní na Slovensku, úroky tých majiteľov účtov bánk na území mimo Slovenska, ktorí (minimálne rok) bývajú a sú činní na Slovensku, a platy tých pracovníkov podnikov na území mimo Slovenska, ktorí pravidelne pendlujú za prácou zo Slovenska na toto územie mimo Slovenska.

Poznámka: Na vyznačených miestach (*) je namiesto „prvotné dôchodky získané“ je presnejšie „rozdiel prijatých a platených hrubých (t.j. spotrebu fixného kapitálu zahŕňajúcich) prvotných dôchodkov“.

Ďalšie podobné ukazovatele[upraviť | upraviť zdroj]

O prevodoch na ďalšie podobné ukazovatele pozri v článku hrubý domáci produkt.

Druhy HND[upraviť | upraviť zdroj]

Delenie 1:

Delenie 2:

Delenie 3:

Výraz "hrubý národný dôchodok" možno všade zameniť výrazom "hrubý národný produkt".

Zdroj[upraviť | upraviť zdroj]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. ESNÚ 95
 2. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:10:02:31996R2223:SK:PDF
 3. Th. Apolte et al.: Vahlens Kompendium der Wirtschaftstheorie und Wirtschaftspolitik, 2007)

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]