Jana Dudková

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Jana Dudková
pedagogička, filmová teoretička a vedkyňa
Narodenie24. október 1977 (45 rokov)
Levoča, Česko-Slovensko
Národnosťslovenská
Zamestnaniesamostatná vedecká pracovníčka
Alma materÚstav divadelnej a filmovej vedy, Slovenská akadémia vied

Doc. Mgr. Jana Dudková, Ph.D. (* 24. október 1977, Levoča) je slovenská filmová vedkyňa, teoretička a vysokoškolská pedagogička.

Životopis a vzdelanie[upraviť | upraviť zdroj]

Narodila sa 24. októbra 1977 v Levoči. Po absolvovaní stredoškolského štúdia v Novom Sade, Srbsko v roku 1996 nastúpila na Vysokú školu múzických umení v Bratislave na odbor filmová veda a umenie na Katedre filmovej a televíznej vedy. V roku 2001 ukončila štúdium diplomovou prácou Bez mena otca. Línie, kruhy a svety Emira Kusturicu: nostalgia, hystéria, melanchólia a získala magisterský titul. V roku 2005 získala titul PhD. (doktor filozofie), taktiež na VŠMU v odbore filmovej vedy. Jej dizertačná práca bola Balkanizmus a srbský film 1989 – 2005. V roku 2011 po úspešnej habilitácii získala titul docentky.

Pracoviská a významné funkcie[upraviť | upraviť zdroj]

Od roku 2001 do roku 2012 pôsobila ako pedagóg na Katedre umeleckej kritiky a audiovizuálnych štúdií na FTF VŠMU v Bratislave. Jej pedagogické zameranie je teória a dejiny filmu. Medzi osobitné zameranie patrí teória multikulturality, transkulturality a kolektívnych identít, dejiny slovenského filmu a balkanizmus vo filme. Prednášala dejiny svetového filmu po roku 1970 (spolu s Mgr. Jurajom Mojžišom), viedla tiež vlastné kritické semináre (Kolektívne identity vo filme, Balkanizmus a balkánske kinematografie). V roku 2013 pôsobila na Katedre filmových štúdií FF Univerzity Karlovy v Prahe.

Je členkou redakcií alebo redakčných rád viacerých časopisov (Kino-Ikon, Iluminace, Studies in Eastern European Cinema). Pôsobila tiež ako členka programových rád či príležitostná dramaturgička viacerých domácich festivalov (ArtFilm, Febiofest, MFF Bratislava).

Od roku 2001 pôsobí ako samostatný vedecký pracovník v Ústave divadelnej a filmovej vedy Slovenskej akadémie vied v Bratislave. Je členkou vo vedeckých organizáciách Komisia VEGA pre vedy o umení, estetiku a jazykovedu (od roku 2008) a Medzinárodná sieť európskych filmových vedcov (Network of European Cinema Studies – NECS).

Charakteristika tvorby[upraviť | upraviť zdroj]

Je autorkou troch knižných publikácií, prvé dve sú výsledkom jej zamerania počas štúdia a zoberajú sa balkánskou kinematografiou. V tretej knihe sa sa autorka venuje domácej kinematografii, témou je transkulturalita v slovenskom filme. Jej práce a štúdia boli uverejnené vo viacerých zborníkoch. Pravidelne prispieva do rôznych časopisov zaoberajúcich sa umením. Jej vedecké zameranie je estetika fragmentu a raný moderný film, slovenský hraný film 60. rokov, konštruktivistické teórie Inej Európy, možnosť aplikácie súčasných teórií národa a nacionalizmu na kinematografie východo a juhovýchodoeurópskych krajín a dejiny slovenskej kinematografie z perspektívy reprezentácie kolektívnej pamäti.

Monografie Línie, kruhy a svety Emira Kusturicu[upraviť | upraviť zdroj]

Monografická publikácia je venovaná filmovej tvorbe režiséra a hudobníka Emira Kusturicu. Slúži ako odborný sprievodca jeho filmografiou od filmov Spomínaš na Dolly Bell (1981), Otec na služobnej ceste (1985), Dom obesenca (1988), Arizona Dream (1992), Underground (1995) až po Čierna mačka, biely kocúr (1998). Okrem jednotlivých analýz filmov autorka predstavuje v úvodnej kapitole samotného Emira Kusturicu. Čiastočne tak monografia pôsobí aj ako biografia, ponúka tak pohľad na jeho život, minulosť, myslenie a vnímanie sveta.

Balkán alebo metafora: Balkanizmus a srbský film 90. rokov[upraviť | upraviť zdroj]

Svojou druhou knihou Jana Dudková pokračovala v zameraní na srbskú kinematografiu. Vychádzala z dizertačnej práce Balkanizmus a srbský film 1989 – 2005. Tentokrát sa už nejedná o monografiu venovanú jednému režisérovi, ale o sériu prípadových štúdií venujúcich sa trom režisérom (E. Kusturica, S. Dragojević a G. Paskaljević) a analýzam ich piatich filmov: Čierna mačka, biely kocúr (1998), Lepa sela lepo gore (1996), Sud prachu (1998), Rane (1998) a Underground (1995). Týchto päť filmov príjíma a reprezentuje balkanizmus a zároveň poukazuje na jeho obmedzenia. V úvode autorka vysvetľuje a definuje pojem balkanizmu z kultúrneho aj filmového hľadiska a dáva ho do vzťahu so srbským filmom. Nasledujúce kapitoly sa venujú priamo filmom, skrz vybrané diela poukazuje na kritiku voči balkanizmu. Cieľom knihy nie je prezentovať tradičný spôsob teoretickej/kritickej reflexie vzťahu srbského filmu k balkanizmu, ale nájsť alternatívnejší, okrajový spôsob. Dielo nie je teda len filmovou štúdiou, ale prienikom filmového a kultúrneho vnímania pojmu balkanizmus.

Slovenský film v ére transkulturality[upraviť | upraviť zdroj]

Posledná publikácia Jany Dudkovej Slovenský film v ére transkulturality z roku 2011 je zložená z rozšírených a prepracovaných navzájom sa komentujúcich prípadových štúdií z rokov 20052009. Tieto štúdie reflektujú slovenskú kinematografiu, ktorá prešla transformáciou po zmene politického režimu po roku 1989. Keďže sa špecializuje na prieniky medzi kultúrnymi a filmovými štúdiami, hľadanie identity slovenského filmu díva do kontextu krízy pojmu národa. Po úvodnej kapitole, v ktorej vysvetľuje ako rozumieť slovenskej filmovej identite po roku 1989, nasleduje kapitola venujúca sa Martinovi Šulíkovi zložená z analýz jeho filmov Neha (1991), Všetko čo mám rád (1992), Záhrada (1995), Orbis Pictus (1997), Krajinka (2000), Slnečný štát (2005) a Cigán (2011). Jana Dudková definuje tri základné cesty reprezentácie krízy pojmu národa v slovenskom filme 1989 – 2011: cesta objavovania nemiest, cesta sebekolonizačnej hybridácie a cesta demokratizačná – multikulturalizačná. Každej ceste sa venuje jedna kapitola knihy.

Samostatné knižné publikácie[upraviť | upraviť zdroj]

 • Slovenský film v ére transkulturality (2011)
 • Balkán alebo metafora : Balkanizmus a srbský film 90. rokov (2008)
 • Línie, kruhy a svety Emira Kusturicu (2001)[1]

Kolektívne monografie[upraviť | upraviť zdroj]

 • GAVALIER, Peter – PALÚCH, Martin – DUDKOVÁ, Jana – BAKOŠ, Oliver – JABORNÍK, Ján. Herec Ivan Palúch. Bratislava : Slovenský filmový ústav, 2008. 300 s.

Publikácie v zborníkoch[upraviť | upraviť zdroj]

 • Pojem multikulturalizmu a možnosti jeho aplikácie pri interpretáciách filmovej teórie a praxe. In Film a kultúrna pamäť (2014)
 • Spoločnosť mimo režimu reprezentácie: slovenský film po roku 1989. In Postavenie divadla v spoločnosti : zborník referátov z X. medzinárodnej Banskobystrickej teatrologickej konferencie v cykle Dnes a tu (2013)
 • Nemiesta a monokultúrna perspektíva slovenského filmu. In Minority a film : zborník príspevkov zo 14. česko-slovenskej filmologickej konferencie (2012)
 • Nemŕtvy, modernita a Balkán : metafora hraničnej bytosti v Stokerovom Draculovi a jeho filmových adaptáciách. In Strach a hrôza : podoby hororového žánru. (2011)
 • Kino-Ikon : Krátky exkurz do dejín a funkcie časopisu. In Metamorfózy študentskej tvorby : zborník príspevkov z konferencie k 20. výročiu založenia FTF VŠMU (2011)
 • Self-colonisation, Urbicide and Vampirism : the Representations of the Balkans after 1989. In New Imagined Communities : Identity Making in Eastern and South-Eastern Europe (2010)
 • The Problematic Other and the (Im)possibility of Cross-Cultural Dialogue in Slovak Cinema after 1993. In Visegrad Cinema. Points of Contact from the New Waves to the Present (2010)
 • Umenie pozornosti a umenie rozptýlenia: Balázs vs. Krakauer. In Béla Balázs: Chvála filmového umenia (2012)
 • La representazione della nazione dopo l´1989 : Alcune annotazioni. In Il cinema in Slovacchia tra memoria e futuro. A cura di Tiziana D´Amico (2009)
 • Self-colonisation, Urbicid and Vampirism: Some Questions about the Representation of the Balkans after 1989. In Abstracts: The „New Imagined Communities“: Identity Build Up in Eastern and South Eastern Europe (2009)
 • Martin Šulík: National identity from displacement to dissolution. In Education, Art and Media in the European Integration Process (2008)
 • Nie-miesta a problémová identita v slovenskom filme po roku 1989. In Panorama filmové kritiky I (2008)
 • Horiace domy a zelené sliepky. In Interpretácia a film (2008)
 • Stopa, nezvratnosť a záznam: emergencia kinematografického času podľa Mary Ann Doane. In Časovosť a nadčasovosť v dráme a divadle : zborník zo VI. Banskobystrickej medzinárodnej teatrologickej konferencie (2008)
 • Slovenská identita v súčasnom českom filme. In Médiá (2008)
 • Bram Stoker´s Dracula a mediálne reprezentácie Balkánu po roku 1989. In Mediálne kompetencie v informačnej spoločnosti (2007)
 • Fikcia „spoločného kultúrneho dedičstva“ v srbskom filme 1989 – 2005. In Studia Balcanica Bohemo-Slovaca VI (2006)
 • Tisícročná včela: Rozplynutie tváre. In PODMAKOVÁ, Dagmar. Jozef Kroner : talent, intuícia, pokora herca (2003)
 • „Spacefright“, Bresson a kusy tela, bez tváre (dekonkretizácia filmového priestoru). In Priestor vo filme (2000)[1]

Výber aktuálnych publikácií v časopisoch[upraviť | upraviť zdroj]

 • Slovak Television Film after 1989: Between Social Drama and Popular Genres. In Slovenské divadlo : revue dramatických umení (2015)
 • Medzi minulosťou a prítomnosťou. In Kino – Ikon : časopis pre vedu o filme a „pohyblivom obraze“ (2015)
 • Between the Center and the Margin : the Nation of Central Europe in Slovak Cinema after 1989. In Iluminace : časopis pro teorii, historii a estetiku filmu (2013)
 • Film slowacki w kontekscie kultury popularnej. In Opcje : kwartalnik kulturalny (2014)
 • Medzi ideológiou a kreativitou. Presuny autorstva medzi režisérom a producentom v slovenskom ponovembrovom filme. In Kino – Ikon : časopis pre vedu o filme a „pohyblivom obraze“ (2014)
 • Každému jeho votrelec. Hanekeho príspevok ku koncu multikultúrneho filmu. In Kino – Ikon : časopis pre vedu o filme a „pohyblivom obraze“ (2014)
 • Cultural Memory in Representations of Central Europe: the Case of Slovak Cinema after 1989. In Kultura/Culture : International Journal for Cultural Researches (2013)
 • An Image of Recurrent Time Notes on Cinematic Image and the Gaze in Béla Tarr´s Sátántangó. In Human Affairs : Postdisciplinary Humanities and Social Sciences Quarterly (2013)
 • Sebakolonizačné aspekty v súčasnej slovenskej kinematografii (2). In Nový život : mesačník pre literatúru a kultúru (2011)
 • Sebakolonizačné aspekty v súčasnej slovenskej kinematografii (1). In Nový život : mesačník pre literatúru a kultúru (2011)
 • Slovenský film a nadmodernita. In Slovenské divadlo : revue dramatických umení (2011)
 • Balkán ako slepá škvrna multikulturality : priestor v balkánskom filme. In World Literature Studies : časopis pre výskum svetovej literatúry (2010)
 • Slovenský film Hranica a problém konštruovania kolektívnej identity. In Slovenské divadlo : revue dramatických umení (2010)
 • Stopa, nezvratnosť a záznam : emergencia kinematografického času podľa Mary Ann Doane. In Nový život : mesačník pre literatúru a kultúru (2009)
 • Milý iný: slovenská identita v českom filme po roku 1993. In Slovenské divadlo : revue dramatických umení (2009)
 • Za oknom návrat, návrat rovnakého. In Kino – Ikon : časopis pre vedu o filme a „pohyblivom obraze“ (2009)[1]

Ocenenia[upraviť | upraviť zdroj]

 • 2002 – Tvorivá prémia Slovenského filmového zväzu, Únie slovenských televíznych tvorcov a Literárneho fondu za knihu Línie, kruhy a svety Emira Kusturicu
 • 2009 – Tvorivá prémia Slovenského filmového zväzu, Únie slovenských televíznych tvorcov a Literárneho fondu za knihu Balkán alebo metafora: Balkanizmus a srbský film 90. rokov
 • 2013 – Tvorivá prémia Slovenského filmového zväzu, Únie slovenských televíznych tvorcov a Literárneho fondu za knihu Slovenský film v ére transkulturality.

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. a b c http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=user-org-user&user_no=3776&action=publications

Zdroje a externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]