Jednoduché účtovníctvo

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Jednoduché účtovníctvo alebo sústava jednoduchého účtovníctva je druh účtovníctva (alebo len evidencie), pri ktorom sa zisk (strata) zisťuje iba porovnávaním rozdielu majetku a záväzkov (teda vlastného imania) na konci sledovaného obdobia s rozdielom majetku a záväzkov (teda vlastného imania) na začiatku sledovaného obdobia.

Z podnikovoekonomického hľadiska nie je potrebné, aby ten, kto používa takéto účtovníctvo, viedol akékoľvek knihy či účty, stačí ak je známy (zaznamenaný) majetok a záväzky na začiatku a na konci sledovaného obdobia. V praxi, ale aj v dôsledku právnych predpisov jednotlivých krajín (vrátane Slovenska), však tí, čo používajú takéto účtovníctvo, vedú v priebehu sledovaného obdobia rôzne účtovné knihy a často aj evidujú príjmy a výdavky.

Bez ohľadu na to, koľko a aké účtovné knihy sa vedú, jednoduché účtovníctvo nepozná - na rozdiel od podvojného - podvojnosť účtovných zápisov (odtiaľ pochádza aj jeho názov).

Dejiny[upraviť | upraviť zdroj]

Zdroje sa rozchádzajú pokiaľ ide o otázku, či je staršie jednoduché alebo podvojné účtovníctvo. K obidvom sa uvádza, že vznikli asi v 13. storočí.

V Rakúskej monarchii (vrátane Slovenska) sa do polovice 18. storočia (na veľkostatkoch, v manufaktúrach, na cirkevnom majetku a pod.) viedlo len jednoduché účtovníctvo, potom prevážilo podvojné účtovníctvo a v štátnej správe kamerálne účtovníctvo. Dnes je jednoduché účtovníctvo na Slovensku povolené len pre hospodársky "menej významné" subjekty (podrobnosti pozri nižšie).

Jednoduché účtovníctvo podľa slovenského zákona o účtovníctve[upraviť | upraviť zdroj]

Podľa slovenského zákona o účtovníctve má v sústave jednoduchého (namiesto podvojného) účtovníctva dovolené účtovať:

  • podnikateľ nezapísaný v obchodnom registri,
  • podnikateľ, ktorý je fyzickou osobou (ktorá podniká alebo vykonáva inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení s výnimkou fyzických osôb, ktoré vedú daňovú evidenciu podľa § 6 ods. 14 a 15 toho istého zákona v znení zákona č. 60/2009 Z. z.)
  • občianske združenie, jeho organizačné zložky, ktoré majú právnu subjektivitu, organizačné zložky Matice slovenskej, ktoré majú právnu subjektivitu, združenia právnických osôb, spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov, neinvestičné fondy, poľovnícke organizácie a neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby; ak nepodnikajú a ak ich príjmy nedosiahli v predchádzajúcom účtovnom období 200 000 eur,
  • cirkev a náboženská spoločnosť, ich orgány a cirkevné inštitúcie, ktoré majú právnu subjektivitu; ak nepodnikajú.

Účtovná jednotka účtujúca v sústave jednoduchého účtovníctva účtuje v týchto účtovných knihách:

Účtovnú závierku pri používaní jednoduchého účtovníctva tvoria:

Zdroj[upraviť | upraviť zdroj]

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]