Korporátny dizajn

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Korporátny dizajn (iné názvy: korporatívny/korporačný dizajn, jednotný vizuálny štýl, corporate design; ak ide o podnik, tak aj: podnikový dizajn, firemný dizajn; po anglicky corporate design) je súbor jednotlivých prvkov vizuálnej prezentácie subjektu (napríklad podniku, neziskovej organizácie, regiónu, podujatia [1]). Prostredníctvom špecifík charakteristických pre daný subjekt umožňuje odlíšiť ho od konkurencie a/alebo podieľať sa významnou mierou na budovaní jeho imidžu. Spolu s korporátnou komunikáciou (corporate communication), korporátnou kultúrou (corporate culture) a produktom je súčasťou korporátnej identity (corporate identity).

Korporátny dizajn podniku[upraviť | upraviť zdroj]

Vizuálny štýl pomáha podniku pri presadení v prípadoch, keď je trh určitým typom tovaru s porovnateľnou kvalitou presýtený natoľko, že zákazník stráca schopnosť rozhodovať sa pre ten-ktorý produkt. Pri tvorbe dizajnu je nutné odrážať podnikové ciele, zohľadňovať tie priority a hodnotovo-ideové zásady, ktoré odzrkadľuje jej korporátna identita, rovnako ako nadväzovať na kultúru firmy. Z tohto dôvodu musí formovaniu vizuálneho štýlu firmy predchádzať jej korporátna identita. Na vzniku korporátneho dizajnu sa podieľa marketingový manažér, grafik a zadávateľ.

Úlohy korporátneho dizajnu[upraviť | upraviť zdroj]

Úspešne zvolené prvky vizuálneho štýlu dláždia cestu získaniu konkurenčnej výhody v trhovom prostredí tým, že sa podieľajú na tvorbe nezameniteľného profilu firmy, efektívne prenikajúceho do povedomia širokej verejnosti. Korporátny dizajn súčasne zjednocuje ciele a pravidlá podniku a približuje ich zamestnancom, čím posilňuje identifikáciu týchto osôb s ním. Nielen tlak expanzívnych súperov, ale aj postupná zmena vkusu zákazníkov či preorientovanie sa na odlišné cieľové skupiny firmu núti dynamicky sa rozvíjať. Trend prispôsobovania sa uvedeným podmienkam prežitia, prejavujúci sa z hľadiska korporátneho dizajnu v korigovaní imidžu, sa nezaobíde bez istej kontinuity, teda zachovania typických znakov vizuálneho štýlu. Ak firma už vyrába dizajnovo príbuzné, osvedčené produkty, dokáže prakticky bez problémov zaviesť na trh tovary nové. Kombinujúc integrovaný dizajn s vhodne zvolenými komunikačnými médiami (znelka, televízna reklama a pod.) je možné rýchlo a účinne pôsobiť na vybrané skupiny zákazníkov.

Dizajn manuál[upraviť | upraviť zdroj]

Jednotný vizuálny štýl sa tvorí prostredníctvom dizajn manuálu. Dizajn manuál definujeme ako explicitne stanovené pravidlá vizuálnej prezentácie a vizuálnej komunikácie, ktoré sa prejavujú tak vo vnútri spoločnosti, ako aj navonok. Určuje vlastnú korporátnu identitu v najviditeľnejšej forme, preto jej spravidla predchádza vybudovanie pre spoločnosť typickej filozofie a spôsobu vystupovania. Okrem stručného opisu postupov na vizuálnu prezentáciu firmy obsahuje dizajn manuál aj detailne spracovaný návod na tvorbu všetkých prvkov korporátneho dizajnu. Nachádzajú sa v ňom riešenia postupov zhotovovania podnikových identifikátorov (napr. znaky, logá, farby, typy písma), korešpondencie (hlavičkové papiere, obálky, vizitky, pozvánky, faktúry a i.), nosičov obchodných informácií (web, poznámkové bloky, prospekty, obaly výrobkov, reklamné predmety atď.), špeciálnych nosičov (podnikové budovy a priestory, pracovné odevy a pod.), ako aj nepriamych nosičov (napr. dopravné prostriedky alebo smerové tabule). Uvedený súbor pravidiel vizuálnej prezentácie dnes už nie je charakteristický len pre väčšie podniky so zložitou štruktúrou a širokou paletou tovarov či služieb ponúkaných spotrebiteľovi, ale aj pre ich menších konkurentov, ktorí sa prostredníctvom vlastného korporátneho dizajnu snažia na trhu presadiť.

Základné prvky korporátneho dizajnu[upraviť | upraviť zdroj]

  • Logo – charakteristické označenie symbolov subjektu alebo produktu. Tvorí ju graficky spracovaná písomná značka, doplnená iným grafickým útvarom.
  • Značka – kombinácia mena, slovného vyjadrenia, grafických, resp. zvukových symbolov dizajnu, ktoré spoločnosti využívajú na identifikáciu vlastných výrobkov, prípadne seba samých na odlíšenie sa od konkurencie
  • Raster – jednotná úprava prvkov vizuálneho štýlu, výročnými správami počnúc a vizitkami končiac
  • Farba – významný prvok korporátneho dizajnu a jeden z najvýznamnejších identifikátorov daného subjektu
  • Písmo – verbálne a číselné znaky, ktoré z hľadiska korporátneho dizajnu musia spĺňať nasledujúce kritériá: prehľadnosť, čitateľnosť, vyváženosť, jednotnosť
  • Korporátna architektúra – nositeľ fundamentálnych znakov korporátnej identity v najhmatateľnejšej forme. Zahŕňajú prvky vizuálneho štýlu vo vnútri aj v exteriéri firmy.
  • Dizajn produktu – konkrétne vizuálne riešenie výrobkov podniku. Predstavuje flexibilnejší a praktickejší nosič znakov korporátneho dizajnu, schopný prispôsobovať sa účelu produktu a vôli kupujúcich

Zdroje[upraviť | upraviť zdroj]

  • ZORKÓCIOVÁ Otília. Corporate identity: Vplyv interkultúrnych rozdielov na medzinárodné dimenzie Corporate Identity. Bratislava: EKONÓM 2005
  • NOVÝ Ivan. Podniková kultúra a identita. Praha: VŠE 1993