Preskočiť na obsah

Lesný porast

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Lesný porast alebo (najmä ako jednotka priestorového rozdelenia lesa) porast môže byť:

 • drevinová zložka lesa, t.j. presnejšie "súbor rastúcich stromovitých drevín, krovitých drevín alebo ich zmesí na lesných pozemkoch" alebo "lesné dreviny, ktoré slúžia na plnenie funkcií lesov" na lesných pozemkoch, synonymum: lesné porasty[1][2][3], pozri pod les
 • jeden z druhov lesného pozemku, konkrétne pozemok porastený lesnými drevinami, ktoré slúžia na plnenie funkcií lesov (inými druhmi je napríklad holina, energetický porast, dočasná lesná skládka a pod.)[4][5], pozri pod les
 • jedna zo skupín druhov lesného pozemku (inými skupinami sú napríklad lesná škôlka, lesná cesta, semenná plantáž a pod.)[4][5], pozri lesný porast (typ lesného pozemku)
 • jeden z typov jednotky priestorového rozdelenia lesa (JPRL), t.j. konkrétne a) dnes podľa právneho predpisu: súhrnné označenie pre JPRL dielec, čiastková plocha a porastová skupina, b) do roku 1978 (v Česku dodnes) podľa právnych predpisov: JPRL menšia než dielec (resp. prípadne s ním splývajúca), t.j. konkrétne samostatný rastový celok (resp. stromové spoločenstvo), ktorý sa výrazne odlišuje od svojho okolia tzv. porastovými znakmi (t.j. druhovou skladbou, priestorovým usporiadaním, vekom a bonitou) a spravidla je samostatne evidovaný (aj na lesníckych mapách) [6][3][7][8][9][10][11][12][13][5], pozri porast (priestorové rozdelenie lesa)
 • konkrétna (rastová a vývojová) časť lesného ekosystému (vrátane pôdy, živočíchov a podobne) so svojskými vlastnosťami, najmä časť lesa s prevažne zhodnými stanovištnými podmienkami, ktoré umožňujú dosiahnuť ciele pestovania zhodnými pracovnými postupmi[14][15][16], pozri pod les alebo pod porast (priestorové rozdelenie lesa)

Zdroje[upraviť | upraviť zdroj]

 1. zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch (znenie z 30. 3. 2022): §2, §3
 2. zákon č. 61/1977 Zb. o lesoch (vyhlásené znenie): §2
 3. a b zákon č. 289/1995 Sb. Zákon o lesích a o změně některých zákonů (lesní zákon): § 2
 4. a b Plochová tabuľka [online]. slslhr.sk, [cit. 2022-03-30]. Dostupné online. Archivované 2022-04-01 z originálu.
 5. a b c BAVLŠÍK, J. (ed.) et al. PRACOVNÉ POSTUPY HOSPODÁRSKEJ ÚPRAVY LESOV. 2. vyd. 2016. najmä S. 7, 8, 10, 11
 6. vyhláška MP SR č. 453/2006 Z. z. o hospodárskej úprave lesov a o ochrane: §27
 7. vyhláška č. 14/1978 Zb. Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky o kategorizácii lesov, spôsoboch hospodárenia a hospodárskej úprave lesov: § 7 (Poznámka: Pozri okrem iného vetu "Dočasne sa ... môže ponechať rozdelenie lesa aj na oddelenia a porasty".)
 8. vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Českej socialistickej republiky č. 13/1978 Zb. o kategorizácii lesov, spôsoboch hospodárenia a lesnom hospodárskom plánovaní: §7
 9. vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva č. 17/1961 Zb., ktorou sa vydávajú vykonávacie predpisy k lesnému zákonu: čl. 16
 10. porast lesný. In: PAULIČKA, Ivan. Všeobecný encyklopedický slovník M-R. 1. slovenské. vyd. Praha : Ottovo nakladatelství v divízii Cesty, 2002. 1000 s. ISBN 80-7181-708-2. S. 697.
 11. porost. In: Malá československá encyklopedie V. 1987. S. 26
 12. porast. In: Lesnícky terminologický slovník. Bratislava: Vydavateľstvo SAV, 1953, S. 37. dostupné online.
 13. Doc. Ing. Ján Merganič, PhD., Ing. Ján Bahýľ, PhD., Ing. Michal Bošeľa, PhD., Doc. Ing. Marek Fabrika, PhD. Hospodárska úprava lesov (verzia bez ilustračných obrázkov) [prednáška] (?)2017 [1] Archivované 2022-04-03 na Wayback Machine
 14. porast. In: Pyramída č. 145, S. 4636
 15. ŠRÁMEK, V. Úvod do pěstování lesa. 2001 [2] S. 9
 16. pestovani lesa [online]. ldf.mendelu.cz, [cit. 2022-03-30]. Dostupné online. Archivované 2020-10-25 z originálu.
Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.