Označovanie ocelí

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Oceľ sa vyrába v rôznych druhoch a vyhotoveniach. Jednotlivé druhy ocelí sa od seba líšia rôznym zložením a rôznym tepelným spracovaním, čím sa dosahujú rôzne špecifické vlastnosti ocele.

Označovanie ocelí v Európskej únii stanovuje EN 10027-1 a 10027-2.

Označovanie ocelí[upraviť | upraviť zdroj]

Ocele všetkých akostí sa označujú číselne. Číselná značka sa skladá zo základnej číselnej značky a spravidla ešte jednej alebo dvoch doplnkových číslic. Základná číselná značka ocelí je päťmiestna. Je to označenie základného materiálu.

Číslo akostnej normy (materiálového listu) vznikne, keď pred základnú číselnú značku pripíšeme číslicu 4. Ak je napríklad základná číselná značka ocele 11 373 (čítame: jedenásť - tristosedemdesiattri), číslo materiálového listu ocele je 41 1373.

Prvá číslica[upraviť | upraviť zdroj]

1 (jedna) v základnej číselnej značke vyjadruje. že ide o tvárnenú oceľ.

Druhá číslica[upraviť | upraviť zdroj]

Označuje jednotlivé akostné skupiny ocelí.

Prvé dvojčíslie v základnej číselnej značke[upraviť | upraviť zdroj]

Udáva triedu ocele. Všetky akosti tvárnených ocelí sú zaradené do desiatich tried, z ktorých prvá je trieda 10, posledná ada 19

Triedy ocelí[upraviť | upraviť zdroj]

Trieda ocele Druh ocele podľa chemického zloženia
10 Konštrukčné ocele obvyklých
akostí (chemické zloženie sa spravidla neudáva
a nezaručuje)
Obsah fosforu a síry v hotovom
výrobku sa nezaručuje; zaručuje sa
iba v skúšobnej vzorke pri oceliach
10 400 a 10 451
11 Obsah fosforu a síry sa zaručuje
v hotovom výrobku, príp.
v skúšobnej vzorke
12 Konštrukčné
ocele
ušľachtilé
(chemické
zloženie
sa zaručuje
v hotovom
výrobku)
uhlíkové na cementovanie
na zušľachťovanie
pružinové
13 zliatinové:
na cementovanie
na zušľachťovanie
na priame kalenie
na nitridovanie
pružinové
ocele: Mn; Si; Mn - Si
14 ocele: Cr; Mn - Cr; Si - Cr;
          Cr - Al; Cr - Mn - Si
15 ocele: Cr - Mo; Cr - V; Mn - Cr - Mo;
          Mn - Cr - V; Cr - Mo - V;
          Cr - Mo - Al
16 ocele: Ni; Cr - Ni; Cr - Ni - Mo;
          Ni - Cr - W
17 zliatinové s vy-
sokým obsahom
prísadových
prvkov
ocele: koróziivzdorné
          žiaruvzdorné
          žiarupevné
          fyzikálne a i.
18 Spekané prášky oceľové a liatinové (uhlíkové a zliatinové).
Spekané karbidy.
19 Nástrojové ocele:uhlíkové.
                        zliatinové,
                        zliatinové rýchlorezné,
                        zliatinové na liate nástroje

Tretia, štvrtá a piata číslica[upraviť | upraviť zdroj]

Odlišujú sa podľa akostnej skupiny

Význam tretej,štvrtej a piatej číslice u ocelí triedy 10[upraviť | upraviť zdroj]

Tretia a štvrtá číslica pri oceliach na výztuž betónových konštrukcií (10 210, 10 300, 10 302, 10 400, 10 401, 10 402) udáva najmenšiu medzu prieťažnosti [kp/mm2]. Výnimku tvorí oceľ 10 512 kde dvojčíslie 51 znamená približnú strednú ťahovú pevnosť [kp/mm2]
Pri konštrukčných oceliach triedy 10 druhé dvojčíslie udáva najmenšiu ťahovú pevnosť [kp/mm2]. Výnimku tvoria ocele 10 000 a 10 004, kde dvojčíslie 00 znamená tzv. obchodnú akosť.

Piata číslica pri oceliach na výztuž betónových konštrukcií udáva spôsob vyhotovenia týchto ocelí a to: 0 - válcované za studena; 2 - krútené za studena. Výnimku tvorí oceľ 10 401, kde piata číslica má charakter poradového čísla, a oceľ 10 512, kde piata číslica vyjadruje, že oceľ je obzvlášť vhodná na tvárnenie.
Pri konštrukčných oceliach triedy 10 je piata číslica 0 a vyjadruje normálnu akosť. Pri oceli 10 451 piata číslica vyjadruje, že oceľ je obzvlášť vhodná na tvárnenie.
Piata číslica v číselnej značke ocelí 10 000 a 10 004 ma charakter poradového čísla.

Význam tretej, štvrtej a piatej číslice u ocelí triedy 11[upraviť | upraviť zdroj]

Druhé dvojčíslie číselnej značky (zložené s tretej a štvrtej číslice), udáva spravidla najmenšiu ťahovú pevnosť [kp/mm2]
Výnimkou sú ocele obzvlášť vhodné na obrábanie kde tretia číslica má hodnotu 1 (jedna) a štvrtá číslica je daná stredným obsahom uhlíka. Značí priemerný obsah uhlíka v desatinách percenta, zaokrúhlený na najbližšie celé číslo. Ak je priemerný obsah uhlíka menší než 0,1%, štvrtá číslica je 0 (nula).

Piata číslica má charakter poradového čísla. Piata číslica v číselnej značke ocelí obzvlášť vhodných na obrábanie rozlišuje ocele podľa výroby (Tomasova, Martinova ap.) a podľa prvkov ovplyvňujúcich obrobiteľnosť alebo iné technologické spracovanie.

Význam tretej, štvrtej a piatej číslice u ocelí triedy 12 - 16[upraviť | upraviť zdroj]

Tretia číslica značí súčet priemerného obsahu prísad jednotlivých prísadových prvkov, zaokrúhlený na najbližšie celé číslo

Štvrtá číslica značí priemerný obsah uhlíka v desatinách percenta, zaokrúhlený na najbližšie vyššie celé číslo. Ak je priemerný obsah uhlíka väčší ako 0.9% štvrtá číslica je 0

Piata číslica jemnejšie rozlišuje ocele aj v prípade, ak je súčet priemerného percentuálneho obsahu prísad jednotlivých prísadových prvkov a priemerný obsah uhlíka dvoch alebo niekoľkých ocelí rovnaký (má charakter poradovej číslice)

Význam tretej, štvrtej a piatej číslice u ocelí triedy 17[upraviť | upraviť zdroj]

Tretia číslica vyjadruje prísadovú skupinu a to:

Číslica Prísadová skupina Číslica Prísadová skupina
0 ocele chrómové 5 ocele niklové
1 ocele chrómové s ďalšími prísadovými prvkami (Al, Mo, N a i.) 6 ocele mangánové
2 ocele chrómniklové, príp. stabilizované (Ti, Nb, a i.) 7 ocele mangánniklové
3 ocele chrómniklové, príp stabilizované (Ti, Nb a i.),
s ďalšími prísadovými prvkami (Mo, V, W a i.)
8 a 9 ocele so špeciálnymi kombináciami prísadových prvkov
4 ocele mangánchrómové

Štvrtá číslica vyjadruje pri oceliach chrómových a chrómniklových percentuálny obsah chrómu , pri oceliach mangánových a mangánchrómových obsah mangánu a pri oceliach niklových obsah niklu.

Piata číslica presnejšie rozlišuje ocele, pričom sa prihliada na stúpajúci obsah uhlíka.

Význam tretej, štvrtej a piatej číslice u ocelí triedy 19[upraviť | upraviť zdroj]

Tretia číslica vyjadruje prísadovú skupinu resp. kombináciu prísadových prvkov a to:

  • 0; 1 a 2 - nástrojové ocele uhlíkové
  • 3 - ocele mangánové: Mn, Mn - V, Mn - Cr - V, Mn - Cr - W - V, Mn - Si - V
  • 4 - ocele chrómové: Cr, Cr - V, Cr - Si, Cr - Mn - V
  • 5 - ocele chróm-molybdénové: Cr - Mo, Cr - Mo - V, Cr - Mo - Mn, Cr - Mo - Si, Cr - Mo - Si - V
  • 6 - ocele niklové: Ni - V, Cr - Ni, Cr - Ni - V, Cr - Ni - Mn - V, Cr - Ni - W, Cr - Ni - Mo(V)
  • 7 - ocele volfrámové: W, W - Cr, W - Cr - V, W - Cr - Si, W - Cr - Si - V, W - Cr - Ni - V, W - Cr - Mo - V, W - Cr - Co - V
  • 8 - ocle rýchlorezné: úsporne legované volfrámom; legované vysokým obsahom volfrámu; legované volfrámom a molybdénom; legované kobaltom a ďalšími prísadami
  • 9 - ocele na liate nástroje

Dvojčíslie z tretej a štvrtej číslice v číselnej značke nástrojových ocelí uhlíkových udáva stredný obsah uhlíka. Obsah uhlíka sa zvyšuje po 0,05% v rozsahu 0,05 až 1,50% uhlíka podľa tejto tabuľky:

Dvojčíslie z 3. a 4. číslice Stredný obsah uhlíka v % Dvojčíslie z 3. a 4. číslice Stredný obsah uhlíka v % Dvojčíslie z 3. a 4. číslice Stredný obsah uhlíka v %
00 0,05 10 0.55 20 1,05
01 0,10 11 0.60 21 1,10
02 0,15 12 0.65 22 1,15
03 0,20 13 0.70 23 1,20
04 0,25 14 0.75 24 1,25
05 0,30 15 0.80 25 1,30
06 0,35 16 0.85 26 1,35
07 0,40 17 0.90 27 1,40
08 0,45 18 0.95 28 1,45
09 0,50 19 1.00 29 1,50

Štvrtá číslica v číselnej značke nástrojových ocelí zliatinových vyjadruje kombináciu prísadových prvkov s výnimkou ocelí na liate nástroje.

Piate číslice 1, 2, 3 v číselnej značke nástrojových ocelí uhlíkových obyčajne vyjadrujú doterajšie obvyklé akosti. Piate číslice 4, 5, 6, 7, 8 alebo 9 vyjadrujú určité merateľné alebo aj nemerateľné výrobné zásahy do zloženia ocele, ktoré ovplyvňujú jej použitie na špeciálne účely.

Piata číslica v číselnej značke nástrojových ocelí zliatinových je poradovou číslicou a bližšie rozlišuje ocele určitého spôsobu výroby.

Prvá doplnková číslica[upraviť | upraviť zdroj]

vyjadruje stav ocele, t. j.druh tepelného spracovania ocele.

Význam prvej doplnkovej číslice[upraviť | upraviť zdroj]

Číslica Stav Číslica Stav
.0 nežíhaný (prírodný) .5 kalený a popustený
.1 normalizačne žíhaný austenitizačne žíhaný (pri austenitických
oceliach tr. 17)
.6 zušľachtený na dolnú pevnosť obvyklú pri príslušnej oceli
.2 žíhaný .7 zušľachtený na strednú pevnosť obvyklú pri príslušnej oceli
.3 žíhaný na mäkko .8 zušľachtený na hornú pevnosť obvyklú pri príslušnej oceli
.4 kalený .9 tepelné spracovanie podľa osobitých podrobných dohovorov medzi spotrebiteľom a výrobcom

Druhá doplnková číslica[upraviť | upraviť zdroj]

Vyjadruje stupeň pretvárnenia. Vyskytuje sa pomerne zriedka.

Význam druhej doplnkovej číslice[upraviť | upraviť zdroj]

Druhá
doplnková
číslica
Stupeň pretvárnenia Druhá
doplnková
číslica
Stupeň pretvárnenia


!Oceľové pásy válcované
za studena
!Oceľové plechy tenké
valcované za tepla
!Oceľové pásy válcované
za studena
!Oceľové plechy tenké
valcované za tepla
.x0 ďalej za studena neprevalcovaný .x5 4/4 tvrdý -
.x1 za studena zľahka prevalcovaný .x6 5/5 tvrdý -
.x2 štvrťtvrdý za studena dovalcovaný a nežíhaný .x7 špeciálne spevnený  
.x3 polotvrdý za studena dovalcovaný a žíhaný .x8    
.x4 3/4 tvrdý - .x9 stupeň pretvárnenia podľa osobitej dohody -