Povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel (PZP) je osobitný druh poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, ktorého uzavretie je zo zákona povinné pre každého motoristu. Cieľom poistenia je zabezpečenie prostriedkov na zaplatenie škôd spôsobených iným na zdraví alebo na majetku. Z povinného zmluvného poistenia sa teda hradia škody spôsobené napríklad na cudzích autách, nie však na vlastnom majetku. Na porovnanie, pri havarijnom poistení sa poistné plnenie týka vždy auta poistenca.

Povinné zmluvné poistenie sa ľudovo nazýva zákonné poistenie. Tento druh poistenia na Slovensku poskytujú komerčné poisťovne na základe osobitnej licencie.

Predmet poistenia[upraviť | upraviť zdroj]

Podstatou povinného zmluvného poistenia je zodpovednosť za škody spôsobené inému prevádzkou poisteného motorového vozidla. Povinné zmluvné poistenie musí byť uzavreté pre všetky vozidlá s evidenčným číslom a niektoré špeciálne vozidlá bez čísla, pohybujúce sa po cestných komunikáciách (vysokozdvižné vozíky, poľnohospodárske a stavebné stroje).

Poistná zmluva sa uzatvára spravidla na dobu neurčitú, ale klient má právo vypovedať poistnú zmluvu najneskôr 6 týždňov pred skončením platnosti zmluvy. Väčšina poistencov má zmluvy uzavreté na kalendárny rok, takže v prípade zmeny poisťovne v roku 2008 bude potrebné podať výpoveď z poistenia do 19. novembra 2007. V jesennom období každoročne vrcholí boj poisťovní o klientov, ktorí majú vzhľadom na množstvo zliav a špeciálnych cenníkov problémy zorientovať sa.

Podľa najnovšej zákonnej úpravy neplatenie poistného prestalo byť dôvodom na zánik zmluvy. Pokiaľ stará zmluva nebola vypovedaná, a poistník uzavrie zmluvu s inou posťovňou, nová zmluva je neplatná a poistník je povinný pokračovať v poistení v pôvodnej poisťovni. Pokuta za takéto konanie môže byť až 100 tis. Sk.

Kto je poistníkom vozidla[upraviť | upraviť zdroj]

Povinné zmluvné poistenie je spravidla povinný uzavrieť držiteľ vozidla zapísaný v technickom preukaze. Pri registrácii automobilov polícia požaduje predloženie poistnej zmluvy už vopred. Ak je na motorové vozidlo uzatvorená nájomná zmluva s právom kúpy prenajatej veci, povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu má nájomca. V prípade cudzozemských vozidiel je poistenie povinný uzavrieť spravidla vodič.

V prípade tuzemských vozidiel je potrebné uzavrieť poistnú zmluvu najneskôr v deň prvého použitia motorového vozidla. V prípade cudzozemských vozidiel je potrebné takúto poistnú zmluvu uzavrieť pri vstupe cudzozemského motorového vozidla na územie Slovenskej republiky.

Poistná zmluva[upraviť | upraviť zdroj]

Poistenie je zmluvný vzťah, ktorý musí byť písomne zaznamenaný pomocou poistnej zmluvy medzi poistiteľom a poistníkom. V prípade PZP poistná zmluva obsahuje všeobecné náležitosti, všeobecné poistné podmienky a údaje o motorovom vozidle zapísané v osvedčení o evidencii vozidla alebo údaje zapísané v technickom osvedčení vozidla pri motorových vozidlách, ktoré nepodliehajú evidencii vozidiel.

Poisťovateľ je na návrh poistníka povinný uzavrieť poistnú zmluvu, ak nie je v rozpore s týmto zákonom. Ak je uzavretá poistná zmluva, poistenie zodpovednosti platí počas trvania tohto poistenia na území všetkých členských štátov.

Rozsah poistného plnenia[upraviť | upraviť zdroj]

PZP pokrýva škody spôsobené inému na zdraví alebo usmrtením, škody na veci, náklady právneho konania a ušlý zisk. Minimálny limit poistného plnenia určuje zákon, a jeho výška je 5 000 000 EUR za škodu spôsobenú na zdraví alebo usmrtením a 1 000 000 EUR za vecné škody. Všetky poisťovne však ponúkajú aj nadštandardné poistenia až do sumy 60 mil. Sk pre prípad škody na zdraví za každého poškodeného a do sumy 60 mil. Sk pre prípad vecnej škody. Astronomicky znejúce sumy majú svoje opodstatnenie, nakoľko v prípade reťazovej havárie na diaľnici súčasný limit 19 mil. Sk nemusí byť dostatočný na pokrytie nárokov vznesených poškodenými vodičmi.

Od januára 2009 sú aj slovenské poisťovne povinné zvýšiť limity poistného krytia, a to do konca roku 2011 na 2,5 mil. EUR na škody spôsobené na zdraví a 500 tis. EUR na vecné škody. Po roku 2011 sú poisťovne povinné minimálne limity harmonizovať s európskymi pravidlami na 5 mil., resp. 1 mil. EUR. V tejto súvislosti očakávajú analytici v nadchádzajúcich rokoch nárast cien poistného.

Územná platnosť

Poistenie zodpovednosti sa vzťahuje na škodu, ku ktorej došlo na území Slovenskej republiky, štátov EÚ alebo cudzieho štátu, s ktorým Slovenská kancelária poisťovateľov uzavrela špeciálnu dohodu o vzájomnom vyrovnávaní. štáty, v ktorých poistenie platí, sú spravidla uvedené v tzv. zelenej karte.

Výpočet PZP[upraviť | upraviť zdroj]

Poisťovne majú rôzne stratégie určovania cien, pričom riziko vyhodnocujú podľa mnohých kritérií. Niektoré poisťovne pre výpočet PZP zohľadňujú objem valcov, inde výkon motora a iné zaujíma hlavne segmentácia. To znamená, že má rôznu cenu poistenia klient z mesta, ako iný klient z menšej obce. Do úvahy sa môžu brať aj údaje ako vek majiteľa vozidla, počet iných poistení v danej poisťovni, počet bezškodových mesiacov, alebo preukaz ZŤP.

Pokuty[upraviť | upraviť zdroj]

Ak motorista jazdí bez povinnej poistky, tak mu hrozí pokuta. Minimálna pokuta pre majiteľa nepoisteného auta je 16,60 €, maximálna 3 320 €. Okresný úrad môže uložiť pokutu do dvoch rokov odo dňa, keď sa o porušení povinnosti dozvedel, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.

Zrušenie poistnej zmluvy[upraviť | upraviť zdroj]

Povinné zmluvné poistenie je možné zrušiť výpoveďou, doručenou do poisťovne najneskôr šesť týždňov pred koncom poistného obdobia. Keďže väčšina poisťovní má stanovené vo svojich poistných podmienkach, že poistným obdobím PZP je 1 rok, tak výpoveď poistnej zmluvy je potrebné doručiť do poisťovne najneskôr šesť týždňov pred výročným dňom začiatku poistenia. Do tohto termínu musia svojej pôvodnej poisťovni doručiť výpoveď zmluvy. V prípade, že to nestihnú, zostanú v tej istej poisťovni celý nasledujúci rok.

Výpoveď by mala obsahovať údaje o aute, jeho majiteľovi a číslo poistnej zmluvy. Podať výpoveď môžu aj tí vodiči, ktorí si ešte nevybrali novú poisťovňu. Uzatvoriť novú zmluvu im stačí tesne pred uplynutím poistného obdobia.

Zmluva sa nedá zrušiť nezaplatením poistného. V minulosti, ak klient nezaplatil poistku, poisťovňa mu automaticky zrušila zmluvu a motorista sa mohol poistiť v inej poisťovni. V súčasnosti zákon umožňuje zrušiť zmluvu jedine výpoveďou. Klient, ktorý by nepodal výpoveď, ale len by nezaplatil poistné a následne by sa poistil v novej poisťovni, bude musieť poistné zaplatiť aj v pôvodnej poisťovni.[1]

Poistenie zodpovednosti zaniká
  • zánikom motorového vozidla,
  • vyradením motorového vozidla z evidencie vozidiel,
  • vyradením motorového vozidla z premávky na pozemných komunikáciách,
  • prijatím oznámenia o krádeži motorového vozidla príslušným orgánom,
  • vrátením dokladu o poistení zodpovednosti pri motorových vozidlách, ktoré nepodliehajú evidencii vozidiel,
  • zápisom prevodu držby motorového vozidla na inú osobu v evidencii vozidiel,
  • zmenou nájomcu, ak je na motorové vozidlo uzavretá nájomná zmluva s právom kúpy prenajatej veci (tzv. leasing).

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]

  • Zákon o povinnom zmluvnom poistení – Znenie zákona zákona č. 381/2001 Z. z. zo 4. septembra 2001 o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla