Príjmy zo závislej činnosti

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Príjmy zo závislej činnosti sú druh príjmov v daňovom práve.

Podľa §5 slovenského zákona o dani z príjmov (595/2003 Z.z.) sú to predovšetkým:

  • príjmy z činnosti vykonávanej na základe pracovno-právneho, služobného, štátnozamestnaneckého a členského pomeru alebo obdobného vzťahu,
  • príjmy za prácu členov družstiev, príjmy spoločníkov a konateľov spoločností s ručením obmedzeným, komanditistov komanditných spoločností,
  • platy a funkčné príplatky ústavných činiteľov,
  • odmeny za výkon funkcie v štátnych orgánoch, orgánoch územnej samosprávy a v orgánoch iných právnických osôb,
  • pracovné odmeny obvinených vo väzbe a odsúdených vo výkone trestu odňatia slobody, príjmy z prostriedkov sociálneho fondu
  • príjmy plynúce v súvislosti s minulým, súčasným a budúcim výkonom závislej činnosti alebo funkcie,
  • obslužné, atď.