Pracovná zdravotná služba

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Pracovná zdravotná služba synonymá: PZS, hygiena práce, zdravotný dohľad, pracovná hygiena, verejné zdravotníctvo

Výkon pracovnej zdravotnej služby je riadený legislatívnym rámcom Zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Čo to je pracovná zdravotná služba?[upraviť | upraviť zdroj]

Pracovná zdravotná služba vykonáva zdravotný dohľad pre zamestnancov a poskytuje odborné a poradenské činnosti zamestnávateľovi v oblasti ochrany a podpory zdravia pri práci. A to najmä:

 • dohľad nad pracovnými podmienkami zamestnancov
 • posudzovanie zdravotnej spôsobilosti zamestnancov na prácu výkonom lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci
 • poradenstvo zamerané na ochranu zdravia pri práci a predchádzanie vzniku chorôb z povolania a ochorení súvisiacich s prácou

Kto môže vykonávať pracovnú zdravotnú službu?[upraviť | upraviť zdroj]

Lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, špecializačnom odbore klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia, špecializačnom odbore pracovné lekárstvo, špecializačnom odbore preventívne pracovné lekárstvo a toxikológia, špecializačnom odbore služby zdravia pri práci alebo v špecializačnom odbore verejné zdravotníctvo; verejný zdravotník; zdravotnícki pracovníci v tíme pracovnej zdravotnej služby.

Kto musí mať zabezpečenú pracovnú zdravotnú službu a ako?[upraviť | upraviť zdroj]

Každá spoločnosť, ktorá má čo len jedného zamestnanca v akomkoľvek pracovnom pomere (TPP, Dohoda, Brigádnici, Agentúrni zamestnanci…). Podľa Vyhlášky č. 448/2007 Z. z. o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii prác z hľadiska zdravotných rizík a o náležitostiach návrhu na zaradenie prác do kategórií sa jadnotliví zamestnanci zaradia do kategórie rizika od 1. do 4. pričom prvá kategória nepredstavuje žiadne zdravotné riziko pre zamestnanca.


Kategória práce Ako často sa posudzuje riziko? Výnimka
1. Iba prvý krát Alebo vždy pri každej zmene pracovných podmienok, ktorá by mohla mať vplyv na mieru zdravotného rizika alebo kategóriu práce z hľadiska zdravotného rizika
2. Raz za 18 mesiacov
3. Raz za rok
4. Raz za rok


Aké faktory práce sa posudzujú?[upraviť | upraviť zdroj]

 • hluk
 • vibrácie
 • ionizujúce žiarenie
 • elektromagnetické pole
 • ultrafialové žiarenie
 • infračervené žiarenie
 • laserové žiarenie
 • záťaž teplom
 • záťaž chladom
 • chemický faktor
 • karcinogénny a mutagénny faktor
 • biologický faktor
 • fyzická záťaž pri práci
 • psychická pracovná záťaž
 • zvýšený tlak vzduchu

Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu[upraviť | upraviť zdroj]

Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu sa vykonáva na základe hodnotenia zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia spolu s výsledkami lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci u zamestnanca:

 • zaradeného do 3. alebo 4. Kategórie
 • pri opakovanom výskyte choroby z povolania u rovnakej profesie na tom istom pracovisku
 • ktorého zdravotnú spôsobilosť na prácu vyžaduje osobitný predpis
 • ktorý vykonáva prácu zaradenú do druhej kategórie, tretej kategórie alebo štvrtej kategórie, ak túto prácu nevykonával viac ako šesť mesiacov zo zdravotných dôvodov

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]