Pracovná zdravotná služba

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Pracovná zdravotná služba (skr. PZS) je služba pre zamestnávateľov. Výkon pracovnej zdravotnej služby je riadený legislatívnym rámcom Zákona NR SR o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.[1][2][3][4][5]

Definícia[upraviť | upraviť zdroj]

Pracovná zdravotná služba vykonáva zdravotný dohľad pre zamestnancov a poskytuje odborné a poradenské činnosti zamestnávateľovi v oblasti ochrany a podpory zdravia pri práci. A to najmä:

 • dohľad nad pracovnými podmienkami zamestnancov
 • posudzovanie zdravotnej spôsobilosti zamestnancov na prácu výkonom lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci
 • poradenstvo zamerané na ochranu zdravia pri práci a predchádzanie vzniku chorôb z povolania a ochorení súvisiacich s prácou

Vykonávanie[upraviť | upraviť zdroj]

PZS môže vykonať:

 • lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo
 • špecializačnom odbore klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia
 • špecializačnom odbore pracovné lekárstvo
 • špecializačnom odbore preventívne pracovné lekárstvo a toxikológia
 • špecializačnom odbore služby zdravia pri práci
 • špecializačnom odbore verejné zdravotníctvo
 • verejný zdravotník
 • zdravotnícky pracovník v tíme pracovnej zdravotnej služby
Kategória práce Posudzovanie rizika Výnimka
1 iba prvý krát vždy pri každej zmene pracovných podmienok, ktorá by mohla mať vplyv na mieru zdravotného rizika alebo kategóriu práce z hľadiska zdravotného rizika
2 raz za 24 mesiacov
3 raz za rok
4

Posudzovanie faktorov práce[upraviť | upraviť zdroj]

 • hluk
 • vibrácie
 • ionizujúce žiarenie
 • elektromagnetické pole
 • ultrafialové žiarenie
 • infračervené žiarenie
 • laserové žiarenie
 • záťaž teplom
 • záťaž chladom
 • chemický faktor
 • karcinogénny a mutagénny faktor
 • biologický faktor
 • fyzická záťaž pri práci
 • psychická pracovná záťaž
 • zvýšený tlak vzduchu

Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu[upraviť | upraviť zdroj]

Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu sa vykonáva na základe hodnotenia zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia spolu s výsledkami lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci u zamestnanca:

 • zaradeného do 3. alebo 4. kategórie
 • pri opakovanom výskyte choroby z povolania u rovnakej profesie na tom istom pracovisku
 • ktorého zdravotnú spôsobilosť na prácu vyžaduje osobitný predpis
 • ktorý vykonáva prácu zaradenú do druhej kategórie, tretej kategórie alebo štvrtej kategórie, ak túto prácu nevykonával viac ako šesť mesiacov zo zdravotných dôvodov

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov [online]. Bratislava: Ministerstvo spravodlivosti SR, 2007-06-21, [cit. 2022-01-25]. Dostupné online.
 2. Právne predpisy v ochrane zdravia pri práci [online]. Bratislava: Železnice Slovenskej republiky, [cit. 2022-01-25]. Dostupné online. Archivované 2022-01-25 z originálu.
 3. Bratislava: Železnice Slovenskej republiky, [cit. 2022-01-25]. Dostupné online. Archivované 2022-03-08 z originálu.
 4. S-EPI s.r.o., AION CS s.r.o.. Pracovná zdravotná služba [online]. epi.sk, [cit. 2022-01-25]. Dostupné online.
 5. Pracovná zdravotná služba [online]. ruvzsk.sk, [cit. 2022-01-25]. Dostupné online.