Projektové manažérstvo

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Projektové manažérstvo (iné názvy: manažérstvo projektov/projektu, projektový manažment, manažment projektov/projektu, projektové riadenie, riadenie projektov/projektu; angl. project management) je súhrn riadiacich úloh, riadiacej organizácie, riadiacich techník a riadiacich prostriedkov na realizáciu projektu. O definícii projektu pozri projekt (manažment).

Každý projekt má pozostávať aspoň z nasledovných bodov:

  • opísanie stavu, ktorý chceme zmeniť
  • definovanie cieľov, ktoré chceme projektom dosiahnuť (plánovanie)
  • špecifikovanie spôsobu (jednotlivých úloh) akým chceme dosiahnuť definované ciele

(priradenie zodpovednosti za jednotlivé úlohy, definovanie zdrojov - materiálnych, časových, ľudských, finančných, rozpočet).

Každý projekt má mať presne definované ciele, ktoré musia byť merateľné (vieme ohodnotiť úspešnosť dosiahnutia daného cieľa)