Preskočiť na obsah

R-veta

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

R-vety alebo rizikové vety sú vety stanovené v Prílohe III Smernice 67/548/EHS. Príloha nesie názov Povaha špecifických rizík spojených s nebezpečnými látkami a prípravkami a odkazuje na Smernicu 2001/59/ES stanovujúcu súčasné znenie tejto prílohy. : V slovenskom zákone č. 67/2010 Z.z. sa namiesto výrazu R-veta používa názov slovné označenie špecifického rizika.

Nebezpečné látky a prípravky sú látky a prípravky, ktoré vykazujú jednu alebo viac nebezpečných vlastností a pre tieto vlastnosti sú klasifikované za podmienok ustanovených týmto predpisom ako R-vety.

Tieto vety upozorňujúce na nebezpečenstvo sa používajú medzinárodne a nielen v Európe. Na celosvetovej úrovni sa však teraz presadzuje globálny harmonizovaný systém klasifikácie a označovania chemikálií (GHS). Európska únia ho prijala v roku 2008 a postupne na neho bude prechádzať v rokoch 2010 až 2015. GHS je veľmi podobný súčasnej klasifikácii, dochádza však k určitým zmenám - R-vety budú nahradené H-vetami s rovnakým účelom, teda označením špecifických rizík látky.

Jednoduché R-vety[upraviť | upraviť zdroj]

R1 Výbušný v suchom stave
R2 Riziko výbuchu nárazom, trením, horením alebo inými zdrojmi zapálenia
R3 Veľké nebezpečenstvo výbuchu nárazom, trením, horením alebo inými zdrojmi zapálenia
R4 Vytvára vysoko výbušné kovové zlúčeniny
R5 Zahriatie môže spôsobiť výbuch
R6 Výbušný za prístupu i bez prístupu vzduchu
R7 Môže spôsobiť požiar
R8 Pri kontakte s horľavým materiálom môže spôsobiť požiar
R9 Výbušný pri zmiešaní s horľavým materiálom
R10 Horľavý
R11 Veľmi horľavý
R12 Mimoriadne horľavý
R13 Mimoriadne horľavý skvapalnený plyn
R14 Prudko reaguje s vodou
R15 Pri kontakte s vodou uvoľňuje mimoriadne horľavé plyny
R16 Výbušný pri zmiešaní s oxidujúcimi látkami
R17 Vznietivý na vzduchu
R18 Pri používaní môže vytvárať horľavé alebo výbušné zmesi pár so vzduchom
R19 Môže vytvárať výbušné peroxidy
R20 Škodlivý pri vdýchnutí
R21 Škodlivý pri kontakte s pokožkou
R22 Škodlivý pri požití
R23 Toxický pri vdýchnutí
R24 Jedovatý pri kontakte s pokožkou
R25 Toxický po požití
R26 Vysoko toxický pri vdychovaní
R27 Vysoko toxický pri styku s pokožkou
R28 Vysoko toxický pri požití
R29 Uvoľňuje jedovatý plyn pri styku s vodou
R30 Pri používaní sa môže stať vysoko horľavým
R31 Uvoľňuje jedovatý plyn pri styku s kyselinami
R32 Uvoľňuje veľmi toxický plyn pri styku s kyselinami
R33 Nebezpečenstvo kumulatívnych účinkov
R34 Spôsobuje poleptanie
R35 Spôsobuje ťažké poleptanie
R36 Dráždi oči
R37 Dráždi dýchacie orgány
R38 Dráždi pokožku
R39 Nebezpečenstvo veľmi vážnych ireverzibilných účinkov
R40 Podozrenie na karcinogénne účinky
R41 Riziko vážneho poškodenia očí
R42 Môže spôsobiť senzibilizáciu pri vdýchnutí
R43 Môže spôsobiť senzibilizáciu pri kontakte s pokožkou
R44 Riziko výbuchu pri zahrievaní v uzavretom obale
R45 Môže spôsobiť rakovinu
R46 Môže spôsobiť dedičné genetické poškodenie
R47 Môže spôsobiť vrodené vady
R48 Pri dlhodobej expozícii nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia
R49 Môže spôsobiť rakovinu pri vdýchnutí
R50 Vysoko toxický pre vodné organizmy
R51 Jedovatý pre vodné organizmy
R52 Škodlivý pre vodné organizmy
R53 Môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia
R54 Jedovatý pre rastliny
R55 Jedovatý pre živočíchy
R56 Jedovatý pre pôdne organizmy
R57 Jedovatý pre včely
R58 Môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky v životnom prostredí
R59 Nebezpečný pre ozónovú vrstvu
R60 Môže poškodiť plodnosť
R61 Môže poškodiť plod v tele matky
R62 Možné riziko poškodenia plodnosti
R63 Možné riziko poškodenia plodu v tele matky
R64 Môže spôsobiť poškodenie dojčiat
R65 Škodlivý, po požití môže spôsobiť poškodenie pľúc
R66 Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie kože
R67 Pary môžu spôsobiť ospalosť a závrat
R68 Možné riziká ireverzibilných účinkov

Kombinované R-vety[upraviť | upraviť zdroj]

R14/15 Prudko reaguje s vodou za uvoľňovania extrémne horľavých plynov
R15/29 Pri kontakte s vodou uvoľňuje jedovatý, mimoriadne horľavý plyn
R20/21 Škodlivý pri vdýchnutí a pri kontakte s pokožkou
R20/22 Škodlivý pri vdýchnutí a po požití
R20/21/22 Škodlivý pri vdýchnutí, styku s pokožkou a po požití
R21/22 Škodlivý pri kontakte s pokožkou a po požití
R23/24 Jedovatý pri vdýchnutí a pri kontakte s pokožkou
R23/25 Jedovatý pri vdýchnutí a po požití
R23/24/25 Toxický pri vdýchnutí, styku s pokožkou a po požití
R24/25 Jedovatý pri kontakte s pokožkou a po požití
R26/27 Veľmi jedovatý pri vdýchnutí a pri kontakte s pokožkou
R26/28 Veľmi jedovatý pri vdýchnutí a po požití
R26/27/28 Vysoko toxický pri vdychovaní, styku s pokožkou a po požití
R27/28 Veľmi jedovatý pri kontakte s pokožkou a po požití
R36/37 Dráždi oči a dýchacie orgány
R36/38 Dráždi oči a kožu
R36/37/38 Dráždi oči, dýchacie orgány a kožu
R37/38 Dráždi dýchacie orgány a kožu
R39/23 Jedovatý, nebezpečenstvo veľmi vážnych ireverzibilných účinkov vdýchnutím
R39/24 Jedovatý, nebezpečenstvo veľmi vážnych ireverzibilných účinkov pri kontakte s pokožkou
R39/25 Jedovatý, nebezpečenstvo veľmi vážnych ireverzibilných účinkov pri požití
R39/23/24 Jedovatý, nebezpečenstvo veľmi vážnych ireverzibilných účinkov pri vdýchnutí a pri kontakte s pokožkou
R39/23/25 Jedovatý, nebezpečenstvo veľmi vážnych ireverzibilných účinkov pri vdýchnutí a po požití
R39/24/25 Jedovatý, nebezpečenstvo veľmi vážnych ireverzibilných účinkov pri kontakte s pokožkou a po požití
R39/23/24/25 Jedovatý, nebezpečenstvo veľmi vážnych ireverzibilných účinkov pri vdýchnutí, styku s pokožkou a po požití
R39/26 Veľmi jedovatý, nebezpečenstvo veľmi vážnych ireverzibilných účinkov vdýchnutím
R39/27 Veľmi jedovatý, nebezpečenstvo veľmi vážnych ireverzibilných účinkov pri kontakte s pokožkou
R39/28 Veľmi jedovatý, nebezpečenstvo veľmi vážnych ireverzibilných účinkov pri požití
R39/26/27 Vysoko toxický: nebezpečenstvo veľmi vážnych ireverzibilných účinkov pri vdýchnutí a pri kontakte s pokožkou
R39/26/28 Vysoko toxický: nebezpečenstvo veľmi vážnych ireverzibilných účinkov pri vdýchnutí a po požití
R39/27/28 Vysoko toxický: nebezpečenstvo veľmi vážnych ireverzibilných účinkov pri kontakte s pokožkou a po požití
R39/26/27/28 Vysoko toxický: nebezpečenstvo veľmi vážnych ireverzibilných účinkov pri vdýchnutí, styku s pokožkou a po požití
R42/43 Môže spôsobiť senzibilizáciu pri vdýchnutí a pri kontakte s pokožkou
R48/20 Škodlivý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia pri dlhodobej expozícii vdychovaním
R48/21 Škodlivý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia pri dlhodobej expozícii stykom s pokožkou
R48/22 Škodlivý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia pri dlhodobej expozícii požívaním
R48/20/21 Škodlivý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia pri dlhodobej expozícii vdychovaním a stykom s pokožkou
R48/20/22 Škodlivý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia pri dlhodobej expozícii vdychovaním a požívaním
R48/21/22 Škodlivý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia pri dlhodobej expozícii stykom s kožou a požívaním
R/48/20/21/22 Škodlivý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia pri dlhodobej expozícii vdychovaním, stykom s kožou a požívaním
R48/23 Jedovatý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia pri dlhodobej expozícii vdychovaním
R48/24 Jedovatý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia pri dlhodobej expozícii stykom s pokožkou
R48/25 Jedovatý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia pri dlhodobej expozícii požívaním
R48/23/24 Jedovatý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia pri dlhodobej expozícii vdychovaním a stykom s pokožkou
R48/23/25 Jedovatý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia pri dlhodobej expozícii vdychovaním a požívaním
R48/24/25 Jedovatý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia pri dlhodobej expozícii stykom s kožou a požívaním
R48/23/24/25 Jedovatý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia pri dlhodobej expozícii vdychovaním, stykom s kožou a požívaním
R50/53 Veľmi jedovatý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia
R51/53 Jedovatý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia
R52/53 Škodlivý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia
R68/20 Škodlivý, možné nebezpečenstvo nevratných účinkov pri vdýchnutí
R68/21 Škodlivý, možné nebezpečenstvo nevratných účinkov pri kontakte s pokožkou
R68/22 Škodlivý, možné nebezpečenstvo nevratných účinkov pri požití
R68/20/21 Škodlivý, možné nebezpečenstvo nevratných účinkov pri vdýchnutí a pri kontakte s pokožkou
R68/20/22 Škodlivý, možné nebezpečenstvo nevratných účinkov pri vdýchnutí a po požití
R68/21/22 Škodlivý, možné nebezpečenstvo nevratných účinkov pri styku s pokožkou a po požití
R68/20/21/22 Škodlivý, možné nebezpečenstvo nevratných účinkov pri vdýchnutí, styku s pokožkou a po požití

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]

Zdroj[upraviť | upraviť zdroj]

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku R-věty na českej Wikipédii.