Reklamná agentúra

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Reklamná agentúra je obchodná spoločnosť, ktorá pre svojich klientov vytvára, pripravuje, plánuje a umiestňuje reklamu a ďalšie formy propagácie. Veľké reklamné agentúry majú možnosti, ktoré im dovoľujú realizovať celé reklamné kampane od vytvorenia marketingového komunikačného plánu, cez prípravu reklamných kampaní, pozicioningu a vyhodnotenia účinnosti.

Vznik prvých reklamných agentúr by sme našli v Spojených štátoch amerických už v druhej polovici 19. storočia. Na začiatku boli obchodníci, ktorí pracovali s médiami a boli platení províziou za predaj reklamného priestoru. Časom začali pomáhať svojim klientom s prípravou inzerátov a nakoniec založili reklamné agentúry, čím sa ich činnosť priblížila viac k reklame ako k médiám.

Zákazníkmi reklamných agentúr sú obchody, korporácie, neziskové a vládne organizácie.

Náplň činnosti reklamnej agentúry[upraviť | upraviť zdroj]

Náplňou činnosti reklamnej agentúry je poskytovanie marketingových služieb v oblasti reklamy; napomáhanie klientom pri plánovaní, príprave, realizácii a hodnotení všetkých reklamných projektov alebo ich častí.

Pod reklamou rozumieme určitú formu komunikácie s cieľom predávať. Zahŕňa tvorbu a distribúciu platených informácií o výrobkoch alebo službách s cieľom predávať. Reklama však nie je jediná forma komunikácie, ktoré reklamné agentúry ponúkajú svojim klientom. Ďalšími nástrojmi na zvýšenie predaja sú podpora predaja (sales promotion), vzťahy s verejnosťou (public relations), priamy marketing (direct marketing), sponzoring, účasť na výstavách a veľtrhoch, reklama na internete a podobne.

S reklamnými agentúrami dnes spolupracujú aj firmy, ktoré majú svoje veľké reklamné oddelenia. Vďaka reklamným odborníkom dostávajú firmy vonkajší pohľad a súčasne im pomáhajú riešiť problémy, prostredníctvom získaných skúseností s inými klientmi.

Typy agentúr[upraviť | upraviť zdroj]

Členiť ich možno podľa počtu pracovníkov, ročného obratu, resp. majetku firmy, ale aj podľa charakteru činnosti od malých kreatívnych štúdií až po veľké agentúry, ktoré poskytujú komplexné služby (full service).

Full service agentúry[upraviť | upraviť zdroj]

Full service agentúry poskytujú komplexné služby v oblasti propagácie, od marketingového prieskumu, tvorby reklamného rozpočtu, pretestov, výskumu efektívnosti kampane a pod. Tieto služby dokáže agentúra zabezpečiť potenciálom svojich vlastných pracovníkov, nielen sprostredkovateľskou službou.Podľa charakteru agentúry však mávajú aj špecializované oddelenia pre výstavy, resp. PR a pod.

Špecializované agentúry[upraviť | upraviť zdroj]

Špecializované agentúry sa môžu zameriavať na poskytovanie služieb v oblasti pre PR, plánovanie médií, direct marketing, vonkajšiu reklamu, internetovú reklamu a pod.

Štruktúra reklamnej agentúry[upraviť | upraviť zdroj]

Aj keď existujú agentúry s rôznym zameraním služieb ich organizačná štruktúra by mala byť všade približne rovnaká. Ide o tieto oddelenia.

Kreatívne oddelenie[upraviť | upraviť zdroj]

Kreatívne oddelenie patrí v medialnej agentúre k tým najdôležitejším. Vytvára kreatívny produkt agentúry, teda všetky televízne, tlačové, audiovizuálne propagačné materiály. Na kreatívnom riešení sa pod dohľadom kreatívneho riaditeľa podieľajú senior art director, art director, grafici, copywriteri – reklamní textári, DT

operátor a pod.

Služby zákazníkom (account department)[upraviť | upraviť zdroj]

Toto oddelenie patrí rovnako ako kreatívne oddelenie k veľmi dôležitým útvarom. Pracovníci (account manažér, account executive, account asistent) majú na starosti klienta, jeho prepojenie s agentúrou a celkovú spokojnosť s prácou agentúry.

Produkcia[upraviť | upraviť zdroj]

Úlohou tohto útvaru je zabezpečiť hladký priebeh výroby, prípadne aj distribúcie propagačných prostriedkov.

Médiá[upraviť | upraviť zdroj]

Úlohou mediálneho oddelenia je plánovanie a nákup mediálneho priestoru pre reklamné aktivity agentúry. Túto úlohu často plnia špecializované mediálne agentúry.

Public relations[upraviť | upraviť zdroj]

Oddelenie public relations (PR) má za úlohu budovanie dobrého mena agentúry na základe komunikácie s verejnosťou, klientmi a zamestnancami.

Finančné oddelenie[upraviť | upraviť zdroj]

Finančné oddelenie sa komplexne zaoberá finančnými operáciami agentúry, akými sú finančné riadenie, účtovníctvo, plánovanie atď. Vedením oddelenia je poverený finančný riaditeľ za pomoci finančného asistenta.

New business[upraviť | upraviť zdroj]

New business znamená vyhľadávanie príležitostí pre nové projekty, sledovanie vyhlasovania tendrov, získavanie kontaktov, prezentácie a pod. New business spravidla podlieha výkonnému riaditeľovi alebo prezidentovi agentúry.