Preskočiť na obsah

S-veta

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

S-vety alebo bezpečnostné vety sú definované v prílohe IV Európskej smernice o nebezpečných látkach (67/548/EHS) ako štandardné pokyny pre bezpečné nakladanie s nebezpečnými chemickými látkami a prípravkami, a to podľa doteraz platného systému bezpečnostnej klasifikácie. Nový globálny harmonizovaný systém klasifikácie a označovania chemikálií namiesto S-viet obsahuje P-vety s prakticky totožným obsahom a rovnakým účelom, ako majú doterajšie S-vety.

Jednoduché S-vety[upraviť | upraviť zdroj]

S1 Uchovávajte uzamknuté
S2 Uchovávajte na chladnom mieste
S3 Uchovávajte mimo dosahu detí
S4 Uchovávajte mimo obytné objekty
S5 Uchovávajte pod ... (vhodnou kvapalinou špecifikuje výrobca)
S6 Uchovávajte pod ... (inertný plyn špecifikuje výrobca)
S7 Uchovávajte nádobu tesne uzavretú
S8 Uchovávajte obal suchý
S9 Uchovávajte nádobu na dobre vetranom mieste
S10 Uchovávajte vo vlhkom stave
S12 Uchovávajte obal tesne uzavretý
S13 Uchovávajte oddelene od potravín, nápojov a krmív
S14 Uchovávajte oddelene od ... (vzájomne sa vylučujúce látky uvedie výrobca)
S15 Chráňte pred teplom
S16 Uchovávajte mimo dosahu zdrojov zapálenia - Zákaz fajčenia
S17 Uchovávajte mimo dosahu horľavých materiálov
S18 Zaobchádzajte s obalom opatrne a opatrne ho otvárajte
S20 Nejedzte a nepite pri používaní
S21 Nefajčite pri používaní
S22 Nevdychujte prach
S23 Nevdychujte plyn/dym/pary/aerosóly (Vhodné slovo špecifikuje výrobca)
S24 Zabráňte styku s pokožkou
S25 Zabráňte styku s očami
S26 Pri zasiahnutí očí okamžite dôkladne vypláchnite vodou a vyhľadajte lekársku pomoc
S27 Okamžite odložte všetko kontaminované oblečenie
S28 Pri styku s kožou okamžite umyte veľkým množstvom... (vhodnú kvapalinu špecifikuje výrobca)
S29 Nevypúšťať do kanalizácie
S30 K tomuto výrobku nikdy nepridávajte vodu
S33 Vykonajte predbežné opatrenia proti výbojom statickej elektriny
S35 Tento materiál a jeho obal musia byť zneškodnené bezpečným spôsobom
S36 Používajte vhodný ochranný odev
S37 Používajte vhodné ochranné rukavice
S38 V prípade nedostatočného vetrania používajte vhodné vybavenie pre ochranu dýchacích orgánov
S39 Používajte osobné ochranné prostriedky na oči a tvár
S40 Podlahy a predmety znečistené týmto materiálom čistite... (špecifikuje výrobca)
S41 V prípade požiaru alebo výbuchu nevdychujte výpary
S42 Pri fumigácii alebo rozprašovaní používajte vhodný ochranný prostriedok na ochranu dýchacích orgánov (špecifikáciu uvedie výrobca)
S43 V prípade požiaru použite... (uveďte tu konkrétny typ hasiaceho zariadenia. Ak zvyšuje riziko voda, pripojte „Nikdy nepoužívajte vodu“)
S45 V prípade nehody alebo ak sa necítite dobre, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc (ak je to možné, ukážte toto označenie)
S46 Pri požití okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie
S47 Uchovávajte pri teplote nepresahujúcej... °C (špecifikuje výrobca)
S48 Uchovávajte pri teplote nepresahujúcej... °C (špecifikuje výrobca)
S49 Uchovávajte iba v pôvodnom obale
S50 Nemiešajte s... (špecifikuje výrobca)
S51 Používajte len v dobre vetraných priestoroch
S52 Neodporúča sa pre použitie v interiéri na veľkej ploche
S53 Zabráňte expozícii - pred použitím sa oboznámte so špeciálnymi inštrukciami
S56 Zneškodnite tento materiál a jeho obal v zbernom mieste pre zvláštne alebo nebezpečné odpady
S57 Použite vhodný obal na zamedzenie kontaminácie životného prostredia
S59 Informujte sa u výrobcu alebo dodávateľa o regenerácii alebo recyklácii
S60 Tento materiál a jeho obal musia byť zlikvidované ako nebezpečný odpad
S61 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Pozri špeciálne pokyny alebo bezpečnostné listy
S62 Pri požití nevyvolávajte zvracanie: okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie
S63 V prípade nehody pri vdýchnutí preneste postihnutého na čerstvý vzduch a nechajte ho v pokoji
S64 Pri požití vypláchnite ústa veľkým množstvom vody (iba ak je postihnutý pri vedomí)

Kombinované S-vety[upraviť | upraviť zdroj]

S1/2 Uchovávajte uzamknutý a mimo dosahu detí
S3/7 Uchovávajte nádobu tesne uzavretú na chladnom mieste
S3/9/14 Uchovávajte na chladnom, dobre vetranom mieste oddelene od... (vzájomne sa vylučujúce látky uvedie výrobca)
S3/9/14/49 Uchovávajte iba v pôvodnom obale na chladnom dobre vetranom mieste, oddelene od... (vzájomne sa vylučujúce látky uvedie výrobca)
S3/9/49 Uchovávajte iba v pôvodnom obale na chladnom, dobre vetranom mieste
S3/14 Uchovávajte na chladnom mieste, oddelene od (vzájomne sa vylučujúce látky uvedie výrobca)
S7/8 Uchovávajte nádobu tesne uzavretú a suchú
S7/9 Uchovávajte nádobu tesne uzavretú a na dobre vetranom mieste
S7/47 Uchovávajte obal tesne uzavretý, pri teplote nepresahujúcej... °C (špecifikuje výrobca)
S20/21 Nejedzte, nepite a nefajčite pri používaní
S24/25 Zabráňte styku s pokožkou a očami
S27/28 Po kontakte s pokožkou okamžite vyzlečte kontaminovaný odev a pokožku okamžite umyte veľkým množstvom... (vhodnú kvapalinu špecifikuje výrobca)
S29/35 Nevylievajte do kanalizácie, tento materiál a jeho obal musia byť zneškodnené bezpečným spôsobom
S29/56 Nevylievajte do kanalizácie, zneškodnite tento materiál a jeho obal v zbernom mieste pre zvláštne alebo nebezpečné odpady
S36/37 Noste vhodný ochranný odev a ochranné rukavice
S36/37/39 Noste vhodný ochranný odev, ochranné rukavice a ochranné okuliare alebo ochranný štít
S36/39 Noste vhodný ochranný odev a ochranné okuliare alebo ochranný štít
S37/39 Noste vhodné rukavice a ochranné okuliare alebo ochranný štít
S47/49 Uchovávajte len v pôvodnej nádobe pri teplote nepresahujúcej... °C (špecifikuje výrobca)

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]

Zdroj[upraviť | upraviť zdroj]

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku S-věty na českej Wikipédii.