Skloňovanie v latinčine

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Deklinácie v latinčine[upraviť | upraviť zdroj]

V latinčine sa môžeme stretnúť s pojmom deklinácia, inak povedané skloňovanie. Pri skloňovaní podstatných mien ( prípadne prídavných mien )rozlišujeme podobne ako v českom či slovenskom jazyku 3 kategórie :

Pády v latinčine[upraviť | upraviť zdroj]

Jednou z dôležitých kategórií je kategória pádu. V latinčine preto rozlišujeme šesť pádov : nominatív, genitív, datív, akuzatív, vokatív a ablatív.

 • nominatív - predstavuje prvý pád, inak označený casus nominativus
 • genitív - predstavuje druhý pád, inak označený casus genitivus
 • datív - predstavuje tretí pád, inak označený casus dativus
 • akuzatív - predstavuje štvrtý pád, inak označený casus accusativus
 • vokatív - predstavuje piaty pád, inak označený casus vocativus
 • ablatív - predstavuje šiesty, posledný pád, inak označený casus ablativus

Dôležité je si však uvedomiť, že v českom či slovenskom jazyku sa nestretneme s označením ablatív. Ablatív predstavuje spojenie indoeurópskeho ablatívu (označuje smer "odkiaľ") lokálu a inštrumentálu. Čiže ho môžeme prekladať dvomi spôsobmi. Závisí to od situácie a kontextu vety. Jednotlivé pády si neskôr ukážeme na konkrétnych prípadoch.

Rody v latinčine[upraviť | upraviť zdroj]

Ďalšou kategóriou, s ktorou sa stretneme v latinčine pri deklináciách sú rody. Podobne ako v češtine aj tu existujú tri rody :

V latinčine je mužský rod označený ako maskulinum, genus masculinum. Čo sa týka ženského rodu, ide o femininum, genus femininum a stredný rod je označený ako neutrum, čiže genus neutrum. Následne si ukážeme jednotlivé rody na konkrétnych príkladoch : femina - v latinčine predstavuje slovo žena , skratka fem. puer - v latinčine predstavuje slovo chlapec, skratka masc. exemplum - v latinčine predstavuje slovo príklad, skratka n.

Čislo v latinčine[upraviť | upraviť zdroj]

Podobne ako aj v iných jazykoch, aj v latinčine sa stretneme s dvomi číslami : jednotným a množným.

 • jednotné číslo označené aj ako singulár
 • množné číslo označené ako plurál

Deklinácie v latinčine[upraviť | upraviť zdroj]

V latinčine sa stretávame s piatimi typmi skloňovania, respektíve deklinácií v tomto jazyku. Pri skloňovaní vychádzame najčastejšie z tvaru, ktoré dostaneme odtrhnutím koncovky genitívu jednotného čísla. Koncovky, ktoré používame pri jednotlivých deklináciách vznikli totiž splynutím pádových prípon s kmeňovým zakončením. Pre každý tep skloňovania je typický určitý vzor, respektíve vzory.

 • 1. deklinácia = vzor femina
 • 2. deklinácia = viacero vzorov : servus, puer, exemplum
 • 3. deklinácia = viacero vzorov : miles, carmen, mare
 • 4. deklinácia = dva vzory : exercitus, cornu
 • 5. deklinácia = vzor dies

1. deklinácia[upraviť | upraviť zdroj]

Túto deklináciu predstavuje vzor femina, feminae, f.

 • nominatív femina feminae
 • genitív feminae feminarum
 • datív feminae feminis
 • akuzatív feminam feminas
 • vokatív femina feminae
 • ablatív femina feminis

Následne by som uviedla malú pomôcku : väčšinou platí, že pri maskulinach a pri femininach sa zhoduju niektoré pády, konkrétne datív s ablatívom v množnom čísle, nominatív s vokatívom v jednotnom čísle. Čo sa týka neutier, tam zase platí, že nominatív, akuzatív a vokatív sa zhodujú v jednotnom i množnom čísle. Treba si však dávať pozor na výnimky! Substantíva v prvej deklinácií sú väčšinou feminina. Nájdu sa však aj výnimky, ide o mená mužských bytostí, národov či názvov riek, ako napríklad :

 • poeta, ae, m. - básnik
 • nauta, ae, m. - námorník
 • agricola, ae, m. - poľnohospodár
 • incola, ae, m. - obyvateľ

2. deklinácia[upraviť | upraviť zdroj]

Túto deklináciu predstavujú viaceré vzory, ako je uvedené vyššie : servus, puer a exemplum.

Vzor servus, ī, m. - otrok

 • nominatív servus servi
 • genitív servi servorum
 • datív servo servis
 • akuzatív servum servos
 • vokatív serve ! servī
 • ablatív servo servis

Vzor puer, ī, m. - chlapec

 • nominatív puer pueri
 • genitív pueri puerorum
 • datív puero pueris
 • akuzatív puerum pueros
 • vokatív puer! pueri
 • ablatív puero pueris

Substantíva, ktoré sú zakončené na -us, prípadne na - er sú väčšinou maskulina. Mená stromov, zemí, ostrovov a miest sú feminina, ktoré sa však skloňujú podľa vzorov maskulín. Okrem iného tú máme vzor aj pre neutra exemplum, ī, n. - príklad

 • nominatív exemplum exempla
 • genitív exempli exemplorum
 • datív exemplo exemplis
 • akuzatív exemplum exempla
 • vokatív exemplum exempla
 • ablatív exemplo exemplis

Zoznam zdrojov[upraviť | upraviť zdroj]

 • BARTONĚK, Antonín. Latina pro posluchače filologických oborů. Brno, 2003. 250 s.
 • NOVOTNÝ, František. Základní latinská mluvnice. 2. vyd., 1. vyd. v H & H. Praha: H & H, 1992. 297 s. ISBN 80-85467-91-7.
 • ŠPAŇÁR, Július a Emanuel KETTNER. Latina pro I.-III. ročník středních všeobecně vzdělávacích škol : Latina pro střední všeobecně vzdělávací školy (Variant.). Translated by Jiří Pech. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1966. 457 s.