Slovenský kozmetologický zväz

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Súradnice: 48°09′01″S 17°06′51″V / 48,150186°S 17,11424°V / 48.150186; 17.11424

Sídlo na Radlinského ulici č. 9 v Bratislave

Slovenský kozmetologický zväz je občianske združenie vystupujúce ako dobrovoľná nezávislá nepolitická odborná organizácia s právnou subjektivitou. Zameriava sa na rozvíjanie odbornej úrovne kozmetiky a kozmetológie na Slovensku.

Poslanie[upraviť | upraviť zdroj]

Poslaním Slovenského kozmetologického zväzu (ďalej SKZ) je združovať odbornú verejnosť zaoberajúcu sa problematikou kozmetických prostriedkov, a to:

  • výrobcov, dovozcov a distribútorov kozmetických surovín, zariadení, technológií a obalov
  • výrobcov, dovozcov a distribútorov kozmetických prostriedkov
  • pedagógov stredného a vysokého školstva, výskumníkov a iných odborníkov z oblasti kozmetiky, chémie, farmácie a medicíny
  • odborníkov z oblasti hodnotenia, kontroly, legislatívy, normotvorby a mediálnej propagácie kozmetických prostriedkov a kozmetických úkonov
  • odborníkov ďalších profesií odboru, s cieľom vykonávať starostlivosť o odbornú úroveň a prosperitu kozmetiky a kozmetológie na Slovensku vytvárania povedomia profesionálnej spolupatričnosti kozmetologického spoločenstva starostlivosti o odborný rast svojich členov, podporu a koordináciu výmeny informácií zastupovania záujmov svojich členov v tuzemských a zahraničných organizáciách.

Predmet činnosti[upraviť | upraviť zdroj]

Pre splnenie svojho poslania SKZ:

organizuje stretnutia členov SKZ formou odborných schôdzí, odborných seminárov a prezentačných akcií, národných a medzinárodných konferencií, výstav, exkurzií, tematických zájazdov a stáží – s cieľom informovať o aktuálnych vedecko-technických a legislatívnych poznatkoch, doškoľovania a výmeny skúseností z oblasti kozmetiky, kozmetológie a súvisiacich odborov organizuje a podporuje výskumnú a pedagogickú činnosť v odbore rozvíja vzdelávaciu a propagačnú činnosť v odbore, smerovanú ku osvete spotrebiteľskej verejnosti spolupracuje so štátnymi legislatívnymi, normotvornými a dozornými orgánmi v oblasti odboru koordinuje aktivity a rozvíja spoluprácu s príbuznými odbornými organizáciami na Slovensku a v zahraničí.

Členská základňa[upraviť | upraviť zdroj]

SKZ má individuálne členstvo. Tvoria ho riadni a čestní členovia.

Riadnym členom SKZ sa môže stať každý občan SR starší ako 18 rokov na základe prihlášky alebo zahraničný občan starší ako 18 rokov na základe prihlášky a po schválení Výkonným výborom SKZ.

Členstvo vzniká prijatím za člena a zaplatením ročného členského poplatku.

Právom riadneho člena je voliť a byť volený do orgánov SKZ, byť informovaný o činnosti SKZ, podávať návrhy, pripomienky a stanoviská k činnosti orgánov SKZ, využívať výhody vyplývajúce z členstva vo SKZ v každej z oblastí činností uvedených v Časti II. a finančné zľavy na akciách poriadaných SKZ.

Povinnosťou riadneho člena je mať na zreteli prosperitu a propagáciu dobrého mena SKZ, dodržiavať stanovy a rozhodnutia orgánov SKZ, podieľať sa na činnosti SKZ, plniť úlohy vyplývajúce z funkcie, do ktorej bol zvolený alebo ktoré mu boli orgánmi SKZ udelené, platiť členské príspevky vo výške a termíne schválenom výborom. (Ostatné v kompletných Stanovách SKZ)

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]