Stredná zdravotnícka škola (Prešov, Sládkovičova 36)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Stredná zdravotnícka škola Prešov


Základné údaje
Rok založenia1949
ZameranieStredná odborná škola
RiaditeľPhDr. Eva Novotná, PhD.
Kontaktné údaje
AdresaSládkovičova 36, 080 24 Prešov
Oficiálny webOficiálna stránka

Stredná zdravotnícka škola v Prešove je rozpočtovou organizáciou a od roku 1991právnu subjektivitu. Poslaním školy je výchova a odborná príprava stredných a vyšších zdravotníckych pracovníkov podľa učebných osnov Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a Ministerstva školstva Slovenskej republiky.

Počas dlhých rokov sa vystriedalo viacero študijných a učebných odborov. V súčasnosti na škole je akreditovaný študijný odbor zdravotnícky asistent, praktická sestra, zubný asistent a masér v dennej forme a zdravotnícky asistent, sanitár a masér vo večernej nadstavbovej forme. Absolventi školy majú možnosť študovať na akejkoľvek vysokej škole, či zaradiť sa do pracovného pomeru na jednotlivých oddeleniach či klinike zdravotníckeho alebo sociálneho zariadenia.

Po zmapovaní trhu práce bol zistený veľký záujem, prevažne žien, o opatrovateľské kurzy, preto od roku 2006 sú na škole akreditované opatrovateľské kurzy o dospelých, gerontov a detí. Ďalšou akútnou potrebou trhového mechanizmu je vzdelanosť ľudí v oblasti počítačovej techniky, čím sa značne odbúrava „funkčná negramotnosť“. Škola participuje na mnohých projektoch zameraných na zvyšovanie spomínanej gramotnosti.

Filozofia školy je postavená na základoch humánnosti, demokracie, empatie, tolerancie, prosociálneho správania a cítenia, holizmu a erudovanosti. Škola sa riadi týmito princípmi, ale aj permanentnými požiadavkami na učiteľov o neustálom zvyšovaní svojej odbornosti.

Vnútorné riadenie školy[upraviť | upraviť zdroj]

Vychádza z organizačnej štruktúry, ktorá je súčasťou Organizačného poriadku školy. Štatutárnym orgánom školy je riaditeľka, ktorá vykonáva štátnu správu na prvom stupni podľa zákona č. 596/2003, t. j. zastupuje záujmy školy a jej zamestnancov. Od 15. augusta 2014 je riaditeľkou školy PhDr. Eva Novotná, PhD..

Na druhom stupni riadenia sú zástupkyne školy. Zástupkyňa pre výchovno-vzdelávací proces, PhDr. Slavka Dorinová, zabezpečuje plynulý chod vyučovania, zabezpečuje zastupovanie neprítomných učiteľov a ostatné záležitosti súvisiace s prácou školy. Zástupkyňa pre ekonomické záležitosti, Ing. Helena Vargová, zabezpečuje čerpanie rozpočtu v súlade s rozpočtovými pravidlami zákonmi o financovaní a odmeňovaní, predkladá správu o hospodárení, v rámci projektu „Leonardo da Vinci – Mobilita“ sa stará o ich financovanie. Pri investičných projektoch zabezpečuje všetky záležitosti týkajúce sa verejného obstarávania, predkladania faktúr a správ o hospodárení zriaďovateľovi, a iné. Kompetencie oboch zástupcov určuje náplň práce.

Jednotlivé úseky výchovno-vzdelávacieho procesu majú na starosti vedúci predmetových komisií.

Ciele a poslanie školy[upraviť | upraviť zdroj]

Prvoradým poslaním školy je pripraviť zodpovedných, teoretickými vedomosťami a praktickými zručnosťami vyzbrojených zdravotníckych pracovníkov. Nevyhnutnou súčasťou tejto kvalifikácie je morálne a eticky zrelý zdravotník s vyhranenými postojmi k povolaniu a k spoločnosti.

Ciele výchovy a vzdelávania sú orientované na vytváranie predpokladov celoživotného vzdelávania a umožňujú žiakovi:

 • získať kompetencie, a to najmä v oblasti komunikačných schopností, ústnych a písomných spôsobilostí, využívania informačno-komunikačných technológií, komunikácie v štátnom jazyku a cudzom jazyku, matematickej gramotnosti a kompetencie v oblasti prírodných vied a technológií, k celoživotnému učeniu, sociálne kompetencie a občianske kompetencie, podnikateľské schopnosti a kultúrne kompetencie,
 • ovládať aspoň dva cudzie jazyky a vedieť ich používať,
 • naučiť sa správne identifikovať a analyzovať problémy a navrhovať ich riešenia a vedieť ich riešiť,
 • rozvíjať manuálne zručnosti, tvorivé, psychomotorické schopnosti, aktuálne poznatky a pracovať s nimi v oblastiach súvisiacich s nadväzujúcim vzdelávaním alebo na trhu práce,
 • posilňovať úctu k rodičom a ostatným osobám, ku kultúrnym a národným hodnotám a tradíciám štátu, ktorého je občanom, k štátnemu jazyku, k materinskému jazyku a k svojej vlastnej kultúre,
 • získať a posilňovať úctu k ľudským právam a základným slobodám a zásadám ustanoveným v Dohovore o ochrane ľudských práv a základných slobôd,
 • pripraviť sa na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti, v duchu porozumenia a znášanlivosti, rovnosti muža a ženy, priateľstva medzi národmi, národnostnými a etnickými skupinami náboženskej tolerancie,
 • naučiť sa rozvíjať a kultivovať svoju osobnosť a celoživotne sa vzdelávať,
 • pracovať v skupine a preberať na seba zodpovednosť,
 • naučiť sa kontrolovať a regulovať svoje správanie, starať sa a chrániť svoje zdravie vrátane zdravej výživy a životné prostredie a rešpektovať všeľudské etické hodnoty,
 • získať všetky informácie o právach dieťaťa a spôsobilosť na ich uplatňovanie.

Vlastné zameranie školy[upraviť | upraviť zdroj]

Škola sa svojim zameraním radí ku školám, ktorých v Prešovskom samosprávnom kraji nie je veľa. Hlavným poslaním školy je vychovávať zdravotníckych asistentov s profesionálnym a morálnym prístupom k povolaniu. Stredná zdravotnícka škola sa nachádza v blízkosti Fakultnej nemocnice s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove, kde žiaci vykonávajú praktické cvičenia.

Reforma zdravotníctva v roku 2002 sa dotkla najmä študijných odborov, kedy sa pomaturitné vzdelávanie pretransformovalo na vysokoškolské vzdelávanie. Možnosti zaradenia nových odborov do siete školy sú značne obmedzené vzhľadom na personálne požiadavky určené Ministerstvom zdravotníctva SR. Napriek klesajúcej demografickej krivke sa škole darí udržať záujem absolventov základných škôl o štúdium na škole.

Absolventi školy sú pripravení pracovať v zdravotníckych a sociálnych zariadeniach ako zdravotnícki asistenti, ktorí okrem základnej ošetrovateľskej starostlivosti sú spôsobilí vykonávať aj administratívne činnosti. Majú možnosť študovať na vysokej škole a zapojiť sa do celoživotného vzdelávania. Zdravotnícki zamestnanci sa musia neustále vzdelávať, pretože vývoj v zdravotníctve postupuje míľovými krokmi dopredu.

Študijné odbory[upraviť | upraviť zdroj]

Denná forma štúdia

 • zdravotnícky asistent - pre absolventov ZŠ, 4-ročné štúdium
 • zubný asistent - pre absolventov ZŠ, 4-ročné štúdium
 • masér - pre absolventov ZŠ, 4-ročné štúdium

Večerné nadstavbové štúdium

 • zdravotnícky asistent - pre absolventov SZŠ zo študijných odborov: sanitár, zubná inštrumentárka, ošetrovateľka, pestúnka do študijného odboru, 3-ročné štúdium
 • sanitár - pre absolventov ZŠ, 2-ročné štúdium
 • sanitár - pre absolventov SŠ, diaľkové, 1-ročné štúdium

Pracovné uplatnenie: vo všetkých zložkách zdravotníckeho alebo sociálneho zariadenia u nás i v zahraničí.

Mimoškolské aktivity školy[upraviť | upraviť zdroj]

Žiaci školy sa každý rok zapájajú do mnohopočetných mimoškolských aktivít, ktorými reprezentujú školu. Patria medzi ne napr.:

 • Asistent v akcii
 • literárne besedy so slovenskými prozaikmi
 • matematický klokan
 • olympiády v anglickom a nemeckom jazyku
 • protidrogová súťaž
 • stredoškolská odborná činnosť
 • súťaže vo vlastnej tvorbe poézie a prózy
 • súťaže v umeleckom prednese
 • športové preteky a turnaje
 • vedomostné súťaže

Každý rok pripravujú žiaci zaujímavé kultúrno-spoločenské podujatia, ku ktorým patrí napr. Imatrikulácia, Mikulášska nádielka, Valentínske popoludnie, Miss sestrička a ďalšie.

Žiaci sa zapájajú do humanitných akcií Slovenského Červeného kríža, napr.: Beh Terryho Foxa, Deň boja proti AIDS ako aj do rôznych charitatívnych akcií, napr.:

 • AIDS – červená stužka
 • Liga proti rakovine – Deň narcisov
 • Program pre Domov dôchodcov
 • Škola priateľská deťom, Modrý gombík – predaj vianočných pohľadníc UNICEF
 • Únia nevidiacich a slabozrakých - Biela ceruzka
 • Zbierka hračiek pre Detský domov

Použité zdroje[upraviť | upraviť zdroj]

 • Pamätnice školy
 • Školský vzdelávací program
 • Výročné hodnotiace správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]

Súradnice: 48°59′58″S 21°15′02″V / 48,9994°S 21,25052°V / 48.9994; 21.25052