Systém bilancií národného hospodárstva

From Wikipédia
Jump to navigation Jump to search

Systém bilancií národného hospodárstva (iné, menej presné, názvy: Bilancia národného hospodárstva, bilancia národného hospodárstva, systém materiálového produktu, metóda materiálového produktu, skr. SBNH, BNH, MPS; angl. System of Balances of the National Economy, System of Material Product Balances, material product system, skr. MPS) bol ekvivalent súčasného systému národného účtovníctva, ktorý sa používal v krajinách bývalého východného bloku.

Terminologicky sa SBNH niekedy považuje za druh národného účtovníctva, inokedy sa kladie do protikladu s termínom "systém národného účtovníctva" (potom sa teda národným účtovníctvom myslí len systém používaný v bývalom západnom bloku).

Dejiny[edit | edit source]

SBNH vymysleli v 20. rokoch 20. storočia v ZSSR. Po druhej svetovej vojne ho prevzali aj satelity ZSSR, Čína a Juhoslávia, vrátane Česko-Slovenska. Medzinárodne štandardizovaný bol v roku 1971 (napriek vtedajšej snahe niektorých štátov východného bloku o jeho reformu). V súvislosti s rozpadom východného bloku ho jednotlivé štáty prestali používať, väčšinou tak urobili začiatkom 90. rokov 20. storočia (často sa pred zrušením niekoľko rokov používal paralelne so západným systémom národných účtov). V ZSSR SBNH opustili v roku 1988, v Číne po prechodnom období v roku 1992. V Česko-Slovensku bol SBNH v roku 1992 nahradený systémom ESNÚ 79 (údaje za niekoľko rokov pred rokom 1992 boli len spätne približne prepočítané na systém ESNÚ 79), ktorý bol neskôr nahradený dnešným systém ESNÚ 95.

Charakteristika[edit | edit source]

Základná koncepcia SBNH je podobná koncepcii západného (a teda aj súčasného) národného účtovníctva, ale podstatný rozdiel je v tom, že SBNH úplne ignoruje, t.j. z ukazovateľov úplne vynecháva, služby, okrem služieb slúžiacich priamo výrobe. Je to spôsobené tým, že teoretickým podkladom systému je teória pracovnej hodnoty K. Marxa, kde sa dôraz kladie na materiálnu stránku ekonomiky.

Hlavné agregátne ukazovatele SBNH sa volajú úhrnný spoločenský produkt (približný ekvivalent západného termínu produkcia, ale s vynechaním väčšiny služieb) a národný dôchodok (približný ekvivalent západného čistého národného produktu v trhových cenách, ale s vynechaním väčšiny služieb).

SBNH pozostáva z týchto súhrnných bilancií:

Každá súhrnná bilancia je doplnená sústavou regionálnych bilancií a tabuliek, ktoré rozoberajú podrobnosti a majú aj samostatný význam:

Zdroje[edit | edit source]

  • bilancia národného hospodárstva in: Volkov, M. I.: Ekonomický slovník, 1986
  • national accounting, history of in: New Palgrave Dictionary of Economics, 2008
  • Štatistická ročenka Slovenskej republiky 2001
  • Hronová, S.: Národní účetnictví: Nástroj popisu globální ekonomiky, 2009
  • Hronov, S., Hindls, R.: Národní účetnictví - koncept a analýzy, 2000
  • Haslinger, F.: Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung, 1995
  • Vanoli, A.: A History of National Accounting, 2005 [1]

Externé odkazy[edit | edit source]